Endrede krav til bekjempelse av klassisk svinepest

Publisert 13.02.2017     Sist endret 13.03.2017

Klassisk svinepest er en sykdom i tilbakegang, men finnes fremdeles i deler av Øst-Europa. Situasjonen ansees av EU å være bedre enn tidligere og stabil. Rettsakten endrer derfor handelsrestriksjoner i tråd med den forbedrede situasjonen.

I dagens regelverk er det forbud mot forsendelser av varer, avlsprodukter og levende griser ifra områder med klassisk svinepest. Det er også unntak ifra forbudet. Denne rettsakten utvider unntaksmulighetene.

Handelsvarene som omfattes regnes å ha akseptabel dyrehelsemessig trygghet med tiltakene som foreslås i forskriften. Det forutsetter tiltro til landenes offentlige veterinær myndigheter og attesteringen de gjør.

Økt handelsetilgang til tross for funn av alvorlig dyresykdom kan gi nedsatt incentiv til å bekjempe sykdommen. Mindre bekjempelse av dyresykdommer kan medføre økt fare for sykdommen i landet det gjelder, med økt fare for smitte til andre land over tid. Hvorvidt økt handelstilgang får denne effekten i dette tilfellet bør derfor vies ekstra oppmerksomhet.

Forslaget bygger på vedtak (EU) nr. 2016/1898 om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i gitte medlemsland.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskriftsutkast og høringsbrev til LMD

Mattilsynet utarbeider forskriftsutkast og høringsbrev. Landbruksdepartementet (LMD) klarerer dokumentet før høring.

Februar 2017 
Høring

 

 

Høringsfrist: 24.04.2017
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsvin SA 16.03.2017
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 20.04.2017
TOLLDIREKTORATET 20.04.2017
Klima- og miljødepartementet 23.03.2017
Landbruksdirektoratet 25.04.2017
Norges Bondelag 24.04.2017
Veterinærinstituttet 21.04.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 24.04.2017
Fylkesmannen i Hordaland 23.03.2017
NNN Forbund 22.03.2017

Gjennomføring i norsk regelverk

Gjennomføres i norsk regelverk etter vurdering av høringsinnspillene og EØS komiteens vurdering av relevans for EØS avtalen.

Første halvår 2017 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marie Tangen, veterinær, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 34.