Til hovedinnhold

Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Norsk regelverk for import er felles med EUs importregelverk. Derfor er gjeninnførsel av norske varer av animalsk opprinnelse, som har vært utenfor EØS og der er myndighetsavvist, regulert av importregelverket.

Publisert

Myndighetsavviste forsendelser

Reglene om gjeninnførsel er gitt i forordning (EU) 2019/2074, som er gjennomført i forskrift om offentlig kontroll – særlige regler om grensekontrollen, forordning (EU) 2019/1873, forordning (EU) 2019/2074 og beslutning (EU) 2019/2098.

Dette betyr at animalske varer som er avvist for import av myndighetene i en stat utenfor EØS-området skal kontrolleres ved en veterinær grensekontrollstasjon i Norge eller et annet EØS-land før det kan komme inn. Kravet er uavhengig av om varen er sendt til en stat utenfor EØS-området med bil, båt eller fly, og gjelder alle forsendelser som har forlatt EØS-området selv om forsendelsen aldri har landet i staten utenfor EØS-området.

Gjeninnførte forsendelser skal sendes under overvåkning rett tilbake til opprinnelsesvirksomheten og kontrolleres av det lokale Mattilsynet ved opprinnelsesvirksomheten før videre håndtering. Men, regelverket åpner for at forsendelsen kan sendes, under overvåkning, til annen virksomhet i Norge eller i en annen EØS-stat.

Gjeninnførsel til andre virksomheter enn opprinnelsesvirksomheten, i Norge eller en annen EØS-stat, krever at myndigheten på bestemmelsesstedet i Norge eller EØS-staten først godkjenner dette via en erklæring. Dette er for å sikre at virksomheten forsendelsen gjeninnføres til er i stand til å ta imot forsendelsen.

Vilkår for retur

For at returen skal kunne godkjennes må flere vilkår være oppfylt. Som utgangspunkt skal forsendelsen følges av det originale helsesertifikatet utstedt av norske myndigheter eller kopi av dette. I de tilfellene der det ikke er utstedt et slikt dokument, kan andre handelsdokumenter benyttes. Forutsetningen er at grenseveterinæren uten tvil kan gjennom disse dokumentene bekrefte identiteten og innholdet av forsendelsen.

Videre må returen registreres i TRACES før varepartiet ankommer EØS. For å få gjort dette, må den ansvarlige for forsendelsen være registrert som importør. Mer informasjon om dette finner du på Mattilsynets nettsider om kommersiell import av mat.

Kontroll ved grensekontrollstasjon i EU

Regelverkskrav for gjeninnførsel er de samme, uavhengig av om gjeninnførselen skjer over en grensekontrollstasjon i Norge eller i EU. Dersom alle krav til gjeninnførsel er oppfylt og Mattilsynet godkjenner gjeninnførselen, kan ikke grenseveterinær ved en grensekontrollstasjon i en annen EØS-stat nekte gjeninnførselen til Norge.

Kommersielt avviste forsendelser

Dette området er ikke regulert av EU-regelverket og reglene her er basert på norsk forvaltningspraksis.

Norsk praksis bygger på reglene for gjeninnførsel av myndighetsavviste forsendelser, der det er lagt opp til at de samme prinsippene vil gjelde. I midlertid er det usikkert om kommersielt avviste forsendelser kan returneres til andre virksomheter i andre EØS-stater, slik som for myndighetsavviste forsendelser. Om dette er mulig må avklares fra sak til sak med berørt myndighet i EØS-staten det gjelder

Se også:

Regelverk

Forskrift om offentlig kontroll - særlige regler om grensekontrollen, forordning (EU) 2019/1873, forordning (EU) 2019/2074 og beslutning (EU) 2019/2098