Eksport av fisk og sjømat til USA

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til USA.

Faglig oppdatert

Ved eksport av fisk og sjømat til USA, må alle produsenter være registrert hos amerikanske myndigheter. 

Det er spesifikke BSE-krav ved eksport av fiskemel til humant konsum og dyrefôr.

Registrering

Alle som produserer fisk og sjømat for eksport til USA skal være registrert hos amerikanske myndigheter, U.S. Food and Drug Administration (FDA). Produsenten er selv ansvarlig for å registrere seg hos FDA. I registreringen skal produsenten gå god for implementert HACCP-system på sin bedrift. 

Nytt om HACCP-erklæring fra 2024

Myndighetene i USA krever ikke lenger en HACCP erklæring signert av Mattilsynet ved import av fiskerivarer fra Norge. FDA har publisert dette på sin hjemmeside, Lists of Foreign Processors of Fish and Fishery Products Approved by their Governments (fda.gov)

Dersom en HACCP erklæring kreves fra annet land, kan Mattilsynet vurdere å utstede en slik erklæring. Les mer om HACCP-erklæring.

Bovin Spongiform Encephalopati (BSE)

USA har restriksjoner mot import av produkter av animalsk opprinnelse fra enkelte land på grunn av tidligere utbrudd av Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) i disse landene.

For at importør av fiskemel i USA skal få importtillatelse, må produsenten gjennomgå en inspeksjon fra Mattilsynet som bekrefter flere punkter i forbindelse med BSE problematikken; "Imported Products Facility Inspection Checklist". Denne sjekklisten får importøren ved henvendelse til amerikanske myndigheter. Mattilsynet kan skrive under på dette dokumentet etter inspeksjonen er gjennomført.

Attestering på slike dokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen. Satsen som benyttes er "Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk".

Eksportør må bekrefte opplysninger om opprinnelsen til produktene i sertifikatsøknaden i skjematjenestene. Det er viktig at eksportør er dialog med produsentene av partiet for å være sikker på at opplysningene er korrekte. Amerikanske myndigheter krever en BSE-erklæring (1.2.61 USA, erklæring for hydrolysert protein og fiskemel) i tillegg til sertifikatet for noen produkter av fiskemel og fiskeprotein til humant konsum og kjæledyrfôr. Dette kravet fremkommer i importtillatelsen for produktet. I BSE-erklæringen står det at varene kun inneholder fisk som materiale av animalsk opprinnelse og at produktene ikke er eksponert for annet animalsk materiale enn fisk. Se specimen av erklæring i avsnittet om fiskemel under "Sertifikater".

Røkelaks

Virksomheter som eksporterer røkelaks til USA skal ha implementert program for kontroll med Listeria monocytogenes. Hvert parti som skal til USA skal kontrolleres for Listeria monocytogenes, og prøvene skal være negative før partiet kan eksporteres.

I motsetning til EØS/Norge tillater USA bruk av nitrittsalt i produksjon av røkelaks som konserveringsmiddel og/eller "color fixative" (fargestabilisering). Stoffet må ikke overstige 200 ppm i det ferdige produktet. I EØS/Norge er ikke nitrittsalt tillatt ifølge regelverket for tilsetningsstoffer.

Virksomheter som ønsker å produsere røkelaks med bruk av nitrittsalt for eksport til USA må søke om dispensasjon. Dispensasjonssøknad sendes til avdelingskontoret som fører tilsyn med produsenten. Ved søknad om dispensasjon kreves det at virksomheten fremskaffer dokumentasjon som vist i forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket § 1, jf. 178/2002 artikkel 12. Produktet skal holdes adskilt fra "EØS-produkter". Virksomheten skal ha gode sporbarhetssystemer for hvordan de hindrer utilsiktet bruk.

Helsesertifikater

Noen sertifikater kan du søke om direkte i Mattilsynets skjematjeneste.

Andre sertifikater får du som redigerbar fil ved å kontakte Mattilsynet.

Slik søker du om helsesertifikat for sjømat som ikke ligger i Mattilsynets skjematjeneste

I avsnittene nedenfor ser du hva som gjelder for hvilke sertifikater.

Sjømat

Sertifikatet har ikke forhåndsmelding. Du kan søke direkte i Mattilsynets skjematjeneste.

Fiskeolje i bulk til humant konsum

Sertifikatet har ikke forhåndsmelding. Du kan søke direkte i Mattilsynets skjematjeneste.

Kosttilskudd som inneholder fiskeolje og/eller gelatin (fra storfe)

Sertifikatet kan brukes for kosttilskudd i kapsler og flasker. Det må signeres av en offentlig veterinær i Mattilsynet.

Det er krav om forhåndsmelding for utstedelse av dette sertifikatet. Egenerklæringen må være vedlagt forhåndsmeldingen når du sender den til Mattilsynet. Forhåndsmeldingen må godkjennes av Mattilsynet før sertifikatet kan utstedes. Les mer om fremgangsmåte for forhåndsmelding og sertifikatsøknad her:

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Fiskemel og andre fiskeproteiner til humant konsum

Sertifikatet har ikke forhåndsmelding. Du kan søke direkte i Mattilsynets skjematjeneste.

Eksportør må bekrefte opplysninger om opprinnelsen til produktene i sertifikatsøknaden i skjematjenestene. Det er viktig at eksportør er dialog med produsentene av partiet for å være sikker på at opplysningene er korrekte.

Dersom amerikanske myndigheter krever importtillatelse for disse produktene, skal kravene i importtillatelsen stemme overens med kravene i eksportdokumentene utstedt av Mattilsynet. Hvis importtillatelsen inneholder flere krav enn sertifikatet, må eksportør søke om erklæring 1.2.61 i tillegg til sertifikatet. Erklæringen kan velges i skjematjenestene når du søker om sertifikatet.

Fiskeolje til dyrefôr

Dette sertifikatet kan også brukes til varer som ønskes re-eksportert tilbake til EU/EØS etter videreprosessering i USA.

Det er krav om forhåndsmelding for utstedelse av dette sertifikatet. Forhåndsmeldingen må godkjennes av Mattilsynet før sertifikatet kan utstedes. Les om forhåndsmelding og sertifikatsøknad her:

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Fiskemel og andre fiskeproteiner til kjæledyrfôr

Feltveileder for attest 5.1.236, fiskemel NHC til USA (PDF)

Det er krav om forhåndsmelding for utstedelse av dette sertifikatet. Forhåndsmeldingen må godkjennes av Mattilsynet før sertifikatet kan utstedes. Les om forhåndsmelding og sertifikatsøknad her:

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Dersom amerikanske myndigheter krever importtillatelse for disse produktene, skal kravene i importtillatelsen stemme overens med kravene i eksportdokumentene utstedt av Mattilsynet. Hvis importtillatelsen inneholder flere krav enn sertifikatet, må eksportør søke om erklæring 5.2.335 i tillegg til sertifikatet. Utfylt egenerklæring 1.3.62 sendes til Mattilsynet som vedlegg til forhåndsmeldingen.

Utfylt erklæring 5.2.335 sendes til Mattilsynets sertifikatkontor sammen med sertifikatsøknaden. Vær oppmerksom på at ordlyden i "Restrictions and precautions" punkt 1 til 3 i importtillatelsen må være nøyaktig lik ordlyden i punkt 1 til 3 i erklæring 5.2.335. Hvis det er avvik i ordlyden, ta kontakt med sertifikatkontoret som skal utstede sertifikat og erklæring. Du finner egenerklæringen og erklæringen som redigerbare PDF-filer i lenkene i kulepunktene over.

Mer informasjon

Finn informasjon som er viktig å vite før du søker, når du søker og etter at du har søkt om helsesertifikat i Veiledning om helsesertifikat for sjømat.

Se endringer