Eksport av matvarer (bortsett fra sjømat) til Kina

Her finner du informasjon om kravene som stilles ved annen mateksport enn sjømat til Kina.

Publisert

Mattilsynet understreker at denne nettsiden er sammenstilt ut ifra informasjonen vi har tilgjengelig. Informasjonen er ikke endelig eller uttømmende og kun til veiledning. Det er den enkelte virksomhets ansvar å oppfylle kravene. Mattilsynet anbefaler at norske virksomheter har tett dialog med kunder/importører i Kina.

Se regler og helsesertifikat som gjelder ved eksport av fisk og sjømat til Kina

Nytt regelverk for eksport av mat til Kina

Kinesiske myndigheter har innført nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina. Regelverket trådte i kraft 1. januar 2022.

Dekret 249 om mattrygghet for importert og eksportert mat

Dekret 248 om registrering av virksomheter før eksport

Alle virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av mat og drikke som eksporteres til Kina er omfattet av regelverket.

Dette om fattes ikke:

 • tilsetningsstoffer
 • fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum
 • matrelaterte produkter (emballasje, beholdere, vaskemidler, desinfeksjonsmidler til mat og utstyr brukt i matproduksjon)
 • netthandel

Registrering før eksport

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert i Kina før eksport.

Registrering skal foregå i det digitale registreringssystemet Single Window, som er utarbeidet av kinesiske myndigheter.

I Single Window publiserer kinesiske myndigheter fortløpende informasjon om virksomheter som er godkjent i Kina.

Gå til registreringssystemet Single Window (singlewindow.cn)

Kinesiske myndigheter har delt matvarer inn i tre kategorier:produkter med høy, middels og lav risiko. Det er ulike registreringsprosesser for de tre kategoriene.

Produkter med høy risiko

Sjømat, kjøtt- og meieriprodukter kategoriseres av Kina som høyrisikoprodukter. Det er kun sjømat vi kan eksportere til Kina i dag.

Eksport av fisk og sjømat til Kina

Norge er ikke godkjent for eksport av kjøtt- og meieriprodukter til Kina og vi kan derfor ikke eksportere slike produkter dit. Det er en svært lang og krevende prosess å få godkjent nye produkter i Kina. I samråd med næringen, har Mattilsynet startet en prosess for eksport av meieriprodukter og svinekjøtt til Kina. Forhandlingene har pågått i flere år og er ikke ferdig.

Produkter med middels risiko

Norge er godkjent for eksport av følgende produkter til Kina:

 • Functional foods
 • Foods for special dietary purposes
 • Stuffed wheaten/pastry products

Produsenter av disse produktene kan registreres på bakgrunn av en anbefaling av Mattilsynet.

Tilgang til Single Window

1. Virksomheten må være registrert hos eller godkjent av Mattilsynet. Les om dette på Registrering og godkjenning av næringsmiddelvirksomheter.

2. Virksomheten trenger en bruker i Single Window. Kontakt Mattilsynet på denne epostadressen: internpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no. Merk e-post med "Kina – ny registrering."

Registrering i Single Window

Når virksomheten er logget inn på brukeren i Single Window, www.singlewindow.cn, velger dere riktig produktkategori og sender inn «Application for registration».

Registreringssøknader er omfattende og etterspør mange detaljer og dokumentasjon. Opplysningene som fremkommer i registreringen, på helsesertifikat og på etikett må samsvare. Kinesiske myndigheter er svært nøyaktig når de går gjennom søknadene og finner en hel del feil. Det er derfor svært viktig at dere er nøyaktige når dere registrerer opplysninger om virksomheten. 

Når virksomheten har sendt inn søknaden i Single Window, skal den godkjennes av Mattilsynet. Som en del av godkjenningen må virksomheten signere på et kontrollskjema og en egenerklæring.

Kontrollskjemaet inneholder kinesiske krav til matproduksjon. Det er virksomhetens ansvar å sette seg inn i det kinesiske regelverket og å sørge for at produksjonen og produktene oppfyller kinesiske krav før virksomheten signerer på kontrollskjemaet. Vi vet at kinesiske myndigheter bruker kontrollskjemaet når de gjennomfører inspeksjoner, og da må virksomheten kunne vise at de kjenner til og oppfyller kinesiske krav.

For at Mattilsynet skal kunne signere på kontrollskjema og godkjenne virksomheten i Single Window, må virksomheten fylle ut, signere og stemple på egenerklæring “1.3.366 Egenerklæring, Kina, Single Window” som bekreftelse på at kravene fra kinesiske myndigheter er oppfylt.

Kinesiske myndigheter vurderer søknaden og om virksomheten blir registrert i Kina. De godkjenner søknaden dersom de ikke finner feil. Dersom de finner feil, blir søknaden enten sendt tilbake til virksomheten eller til Mattilsynet i Single Window for korrigering eller så blir den avvist og virksomhet må sende inn søknad helt på nytt. Mattilsynet kjenner ikke til hvor lang tid dette vil ta for hver enkelt virksomhet.

Virksomhetene må selv følge med på hvilken status søknaden deres har i Single Window og følge opp dersom søknaden blir sendt tilbake for korrigering. 

Det er først når registreringen er godkjent av kinesiske myndigheter at virksomheten anses som registrert i Kina. Når en virksomhet er registrert i Kina, får den tildelt et kinesisk registreringsnummer. En registrering er gyldig i 5 år.

Kinesiske myndigheter har opplyst om at de ønsker å gjennomføre inspeksjoner av et tilfeldig utvalg av virksomhetene som er registrert.

Produkter med middels risiko som ikke er godkjent i Kina

Norge er ikke godkjent for eksport av følgende produkter til Kina:

 • Sausage casings
 • Bee products
 • Edible grains
 • Milled grain industry products and malt
 • Fresh and dehydrated vegetables
 • Dried beans
 • Condiments
 • Nuts and seeds
 • Dried fruits
 • Unroasted coffee and cocoa bean

Vi kan derfor ikke eksportere disse produktene til Kina.

Det er mange ulike næringsaktører som ønsker at Mattilsynet skal legge til rette for markedsadgang for konkrete produkter og markeder. Vi har ikke mulighet til å tilfredsstille alle behov, så vi er nødt til å prioritere mellom disse. Dersom en virksomhet ønsker at Norge skal godkjennes for eksport av et nytt produkt til Kina, må de ta kontakt med Mattilsynet, seksjon internasjonalt samarbeid via postmottak@mattilsynet.no. Det er en svært lang og krevende prosess å få godkjent nye produkter i Kina, og siden vi allerede har startet forhandlinger for eksport av svinekjøtt, meieriprodukter og nye fiskearter har vi begrenset mulighet til å starte flere forhandlinger parallelt.

Produkter med lav risiko – selvregistrering

Produsenter av mat som ikke regnes som høy eller medium risiko, kan registrere seg selv eller via agenter her: www.singlewindow.cn. Artikkel 9 i dekret 248 beskriver hvilke dokumenter som må legges ved en slik registrering.

Merkekrav

Etiketten skal være i henhold til kinesiske lover, forskrifter og nasjonale mattrygghetsstandarder.

Dersom det er et krav om at produktet skal ha bruksanvisning, skal bruksanvisningen være på kinesisk.

For ferdigpakket mat skal

 • etiketten være på kinesisk.
 • etiketten inneholde opplysninger om opprinnelse og navn, adresse og kontaktinformasjon til mottaker i Kina. 

For «Functional Food» og «Food for Special Dietary purpose» skal

 • den kinesiske etiketten være trykket direkte på den minste forpakningsenheten/salgsenheten før ankomst. Etikettene skal ikke være festet på forpakningen.