Til hovedinnhold

Brønnbåtar som fraktar reinsefisk, skal vaskast før kvar enkelt transport

Brønnbåtar skal tømmast, vaskast og blir desinfiserte før kvar enkelt transport av reinsefisk til matfiskanlegg. Derfor er det ikkje tillate å dra frå setjefiskanlegg for reinsefisk til fleire eller mange matfiskanlegg for laks på same tur.

Publisert

Prinsippet som gjeld for levering av reinsefisk frå settefiskanlegg er " "éin leveranse – eitt matfiskanlegg".

Hovudregelen er at det at det skal vere vask og desinfeksjon før kvar enkelt transport. Båten skal vere tømd før dette blir gjennomført.

Bakgrunnen for regelen i § 20 i transportregelverket er at det utgjer ein smitterisiko dersom det går føre seg leveransar av reinsefisk til fleire matfiskanlegg på same tur.

Du kan ikkje få dispensasjon frå regelen.

Mattilsynet følgjer opp med varsel om vedtak og vedtak dersom vi avdekker brot på regelen.

Regelverk

Forskrift om transport av akvakulturdyr

§ 20. Rengjøring og desinfeksjon av transportenhet som gjenbrukes

Dersom det ikke benyttes engangsemballasje skal transportenhet rengjøres og desinfiseres i følgende tilfeller:
 1. a.
  Før hver enkelt transport av akvakulturdyr til akvakulturanlegg, havbeite eller annet utsett. Desinfeksjon kan unnlates når:
  1. 1.
   gjentatte transporter av smolt eller settefisk fra ett settefiskanlegg til samme mottaksanlegg anses som en operasjon (kippkjøring),
  2. 2.
   avstanden mellom settefiskanlegget og matfiskanlegget er kort, og
  3. 3.
   det iverksettes nødvendige tiltak for å hindre spredning av smitte under lasting fra båt, utstyr, mv. til settefiskanlegget.
 2. b.
  Etter at transporter er gjennomført fra ett akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr til slakteri eller tilvirkningsanlegg, og før man begynner på tilsvarende transporter fra et annet akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr.
 3. c.
  Etter at slaktefisk er losset ved slakteri hvor det oppbevares fisk i ventemerd fra andre akvakulturanlegg.
 4. d.
  Etter at slaktefisk er losset ved slakteri hvor det samtidig losses fisk fra andre akvakulturanlegg.
 5. e.
  Etter gjennomført transport av akvakulturdyr fra akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, som er pålagt restriksjoner som følge av listeført smittsom sykdom.
 6. f.
  Etter at transportenheten har vært brukt til andre oppdrag i akvakulturanlegg med håndtering av levende fisk uten at fisken er transportert.
Transportutstyret skal være tømt for akvakulturdyr før rengjøring og desinfeksjon gjennomføres. Rengjøringen skal sikre at belegg og organisk materiale fjernes før desinfeksjon gjennomføres.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no