Til hovedinnhold

Francisella sp.

Få tilfelle av Francisellose i Noreg

På oppdrettsfisk blei sjukdommen først funne på stor torsk på Vestlandet i 2004, men er seinare funnen på fisk av ulik størrelse heilt opp til Nordland. I 2012 blei det påvist to tilfelle, begge på Vestlandet. Sjukdommen er tidlegare registrert på villfisk.

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang:

  • Ved grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • Ved økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • Ved forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen til riktig avdeling i Mattilsynet, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (Mattilsynet anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om / påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke / påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det på tidspunkt for varsling foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen.
Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Francisellose er ein smittsam bakteriesjukdom som rammar torsk. Francisellose kan gi høg dødelegheit og er eit betydeleg problem for torskeoppdrettsnæringa.

Sjukdommen er ein liste 3 sjukdom

Symptomer

Typiske kliniske teikn på sjukdommen er at fisken har lyse betennelsesknutar (granulom) på indre organ og i muskulatur.

Hvordan smitter sykdommen?

Auka dødelegheit og smittepress ser ein helst ved høge temperaturar i sjøen. Sjukdommen er svært smittsam ved temperaturar over 14 grader Celsius i sjøen. Viktige førebyggande tiltak er å unngå stress for fisken, screening av stamfisk, rogn, yngel (før sjøsetting), raskt uttak av død fisk og å unngå områder med høgt smittepress.

Bekjempe sykdommen