Helseovervåkning for akvakulturdyr i anlegg

Det nye dyrehelseregelverket setter nye krav til helseovervåking av akvakultur i anlegg. 

Publisert

Overvåking av sykdomssituasjonen for akvakulturdyr i anlegg både under behandling og før transport, er det viktigste grunnlaget for å oppdage sykdommer tidlig slik at det kan settes inn tiltak for å forebygge smittespredning. 

Kravene til overvåking av sykdom er basert på disse hovedelementene

  • Driftsansvarliges overvåking og dyrehelsebesøk utført av privat veterinær eller fiskehelsebiolog (privat fiskehelsetjeneste)
  • Risikoklassifisering av godkjente akvakulturanlegg og risikobasert overvåking utført av Mattilsynet
  • Helsebesøk og undersøkelser utført av Mattilsynet ved mistanke om kategori A-, C- eller F-sykdom
  • Helsebesøk og undersøkelser utført av Mattilsynet og privat veterinær eller fiskehelsebiolog i restriksjonssoner (dagens kontrollområder) etter påvisning av kategori A-, C- og F-sykdom
  • Målrettet overvåking utført av Mattilsynet for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status for kategori C-sykdommer

Overvåking av helsesituasjonen på anlegg

Regelverk:
Dyrehelseforskriften / Forordning (EU) 2020/429 artikkel 24
Lesehjelp:
AHL AKVA Overvåkning av sykdommer og helsekontroll

Det skal være daglige rutiner for å observere helse og adferd.

Endringer i normale produksjonsparameter som kan gi grunn til mistanke om sykdom skal overvåkes.

Det skal ses etter unormal dødelighet eller andre tegn på sykdom. 

Dyrehelsebesøk eller helsekontroll

Regelverk:
Dyrehelseforskriften/ Forordning (EU) 2020/429 artikkel 25
Dyrehelseovervåkningsforskriften / Forordning (EU)2020/689 vedlegg VI ++

Driftsansvarliges ansvar for å sørge for å få gjennomført en risikobasert og regelmessig helsekontroll er i hovedsak uendret med det nye dyrehelseregelverket.

Den som er ansvarlig for anlegget skal sørge for dyrehelsebesøk (helsekontroll) på anlegget av en veterinær eller fiskehelsebiolog når det er nødvendig av hensyn til de risikoene som det aktuelle anlegget utgjør. Hva som er nødvendig vurderes ut fra type anlegg, art og stadium av fisk i anlegget og smittesituasjonen i området. Risikoen i anlegget kan avgjøre hyppighet av dyrehelsebesøk. 

Slike dyrehelsebesøk skal skje med en hyppighet som står i forhold til risikoene for introduksjon, utvikling og spredning av sykdommer som anlegget utgjør. Det skal legges særlig vekt på forebyggende tiltak ved rådgiving om biosikkerhet og andre helserelaterte spørsmål.

Bestemmelser i Akvakulturdriftsforskriftens §50, 50a og 62 om minimum hyppighet av helsekontroller for ulike anleggstyper gjelder fortsatt.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Dyrehelseovervåkningsforskriften

Akvakulturdriftsforskriften