Til hovedinnhold

Helseovervåkning for akvakulturdyr i anlegg

Det nye dyrehelseregelverket setter nye krav til helseovervåking av akvakultur i anlegg. 

Publisert

Overvåking av sykdomssituasjonen for akvakulturdyr i anlegg både under behandling og før transport, er det viktigste grunnlaget for å oppdage sykdommer tidlig slik at det kan settes inn tiltak for å forebygge smittespredning. 

Kravene til overvåking av sykdom er basert på disse hovedelementene

  • Driftsansvarliges overvåking og dyrehelsebesøk utført av privat veterinær eller fiskehelsebiolog (privat fiskehelsetjeneste)
  • Risikoklassifisering av godkjente akvakulturanlegg og risikobasert overvåking utført av Mattilsynet
  • Helsebesøk og undersøkelser utført av Mattilsynet ved mistanke om kategori A-, C- eller F-sykdom
  • Helsebesøk og undersøkelser utført av Mattilsynet og privat veterinær eller fiskehelsebiolog i restriksjonssoner (dagens kontrollområder) etter påvisning av kategori A-, C- og F-sykdom
  • Målrettet overvåking utført av Mattilsynet for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status for kategori C-sykdommer

Overvåking av helsesituasjonen på anlegg

Regelverk:
Dyrehelseforskriften / Forordning (EU) 2020/429 artikkel 24
Lesehjelp:
AHL AKVA Overvåkning av sykdommer og helsekontroll

Det skal være daglige rutiner for å observere helse og adferd.

Endringer i normale produksjonsparameter som kan gi grunn til mistanke om sykdom skal overvåkes.

Det skal ses etter unormal dødelighet eller andre tegn på sykdom. 

Dyrehelsebesøk eller helsekontroll

Regelverk:
Dyrehelseforskriften/ Forordning (EU) 2020/429 artikkel 25
Dyrehelseovervåkningsforskriften / Forordning (EU)2020/689 vedlegg VI ++

Driftsansvarliges ansvar for å sørge for å få gjennomført en risikobasert og regelmessig helsekontroll er i hovedsak uendret med det nye dyrehelseregelverket.

Den som er ansvarlig for anlegget skal sørge for dyrehelsebesøk (helsekontroll) på anlegget av en veterinær eller fiskehelsebiolog når det er nødvendig av hensyn til de risikoene som det aktuelle anlegget utgjør. Hva som er nødvendig vurderes ut fra type anlegg, art og stadium av fisk i anlegget og smittesituasjonen i området. Risikoen i anlegget kan avgjøre hyppighet av dyrehelsebesøk. 

Slike dyrehelsebesøk skal skje med en hyppighet som står i forhold til risikoene for introduksjon, utvikling og spredning av sykdommer som anlegget utgjør. Det skal legges særlig vekt på forebyggende tiltak ved rådgiving om biosikkerhet og andre helserelaterte spørsmål.

Bestemmelser i Akvakulturdriftsforskriftens §50, 50a og 62 om minimum hyppighet av helsekontroller for ulike anleggstyper gjelder fortsatt.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseovervåkningsforskriften

Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Akvakulturdriftsforskriften

§ 50. Helsekontroll med fisk i akvakulturanlegg for stamfisk

Fisk i akvakulturanlegg for stamfisk med mindre enn 50 stamfisk, skal ha minst seks helsekontroller per år. Fisk i akvakulturanlegg for stamfisk med 50 stamfisk eller flere, skal ha minst tolv helsekontroller per år. Dersom det ikke er fisk i akvakulturanlegget hele året, reduseres krav til antall helsekontroller tilsvarende.
Siste ni måneder før stryking eller annen form for reproduksjon, skal all stamfisk som dør eller har unormal atferd, og som ikke klart er forårsaket av tekniske uhell eller andre ikke sykdomsrelaterte årsaker, gjennomgå relevante undersøkelser.
Ved stryking eller annen form for reproduksjon av stamfisk fra akvakulturanlegg skal relevante undersøkelser gjennomføres avhengig av helsestatusen i akvakulturanlegget og nærliggende område.
Ved stryking av laks og regnbueørret fra akvakulturanlegg, unntatt levende genbank, skal samtlige hunnfisk obduseres etter stryking, og samtlige hannfisk obduseres etter at de er benyttet siste gang. Regnbueørret kan strykes to sesonger, forutsatt at et representativt utvalg obduseres og relevante undersøkelser gjennomføres etter første sesongen.
Ved stryking eller annen form for reproduksjon av villfanget fisk skal relevante undersøkelser gjennomføres avhengig av helsestatusen i området hvor villfisken er fanget. Villfanget anadrom fisk som strykes skal minst testes for bakteriell nyresyke.

§ 50a. Helsekontroll med fisk i akvakulturanlegg for matfisk

Fisk i akvakulturanlegg for matfisk med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 matfisk, skal ha minst fire helsekontroller per år.
Fisk i akvakulturanlegg for matfisk med mer enn 50 000 matfisk og mindre enn 1 000 000 matfisk, skal ha minst seks helsekontroller per år.
Fisk i akvakulturanlegg for matfisk med 1 000 000 matfisk eller flere, skal ha minst tolv helsekontroller per år.
Dersom det ikke er fisk i akvakulturanlegget hele året, reduseres krav til antall helsekontroller tilsvarende.
Minst 30 matfisk av laks, regnbueørret, ørret eller røye i ferskvann skal undersøkes for Gyrodactylus salaris per år.

§ 62. Helsekontroll med fisk i akvakulturanlegg for settefisk og kultiveringsfisk

Fisk i akvakulturanlegg for settefisk, skal ha minst tolv helsekontroller per år.
Fisk i akvakulturanlegg for kultiveringsfisk av anadrom fisk som er ment for utsett i flere vassdrag, skal ha minst tolv helsekontroller per år. Fisk i akvakulturanlegg for annen kultiveringsfisk, skal ha minst fire helsekontroller per år.
Dersom det ikke er fisk i akvakulturanlegget hele året, reduseres krav til antall helsekontroller tilsvarende.
Siste helsekontroll før levende settefisk og kultiveringsfisk tas ut av akvakulturanlegget skal gjennomføres tidligst tre uker før levering.
I akvakulturanlegg med laks, regnbueørret, ørret eller røye skal minst 30 fisk undersøkes for Gyrodactylus salaris per år. Når settefisk og kultiveringsfisk av laks, regnbueørret, ørret eller røye skal settes ut i akvakulturanlegg eller vann hvor saliniteten på 0,5 meters dyp er under 25 promille på utsettingstidspunktet, skal minst 30 fisk undersøkes for Gyrodactylus salaris i løpet av de tre siste månedene før utsett.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no