Til hovedinnhold

Infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)

Infeksiøs hematopoetisk nekrose er ei samnemning for fleire alvorlege og smittsame virusinfeksjonar som kan ramme regnbogeaure og annan laksefisk.

IHN aldri påvist i Noreg

Diagnosen har ikkje vore påvist i Noreg.

Restriksjonar i form av vedtak frå Mattilsynet om utslakting eller destruksjon og brakklegging vil vere aktuelle ved mistanke eller påvising av IHN.

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Om sjukdommen

Dette er ein liste 2-sjukdom, og førekomst av eller mistanke om IHN skal straks meldast til Mattilsynet.

 

Symptom

Namnet IHN har samanheng med at sjuk fisk gjerne er karakterisert ved omfattande celledød i bloddannande vev. Viktige kliniske teikn er i første omgang ofte nervøs og uroleg fisk som etter kvart blir sløv. Auga blir utståande med blødningar omkring (auga) i hud og muskulatur. Buken kan vere utspilt med væske.  

Korleis smittar sjukdommen?

IHN kjem av eit Rhabdovirus og har først og fremst vore eit problem i ferksvannsoppdrett med yngel og settefisk av regnbogeaure, men det finnest og tilfelle med funn på atlantisk laks i sjøen.