Til hovedinnhold

Koi herpesvirus – KHV

Koi herpesvirus angrip karpefisk og er tilnærma 100 prosent dødeleg for fisken.

KHV er kun aktuelt for zoobitikkar og akvariebransjen

Herpesviruset er smittsamt blant karper og representerer derfor i første rekkje ei problemstilling for zoobutikkar og akvariebransjen.

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Om sjukdommen

Sjukdommen er listeført som ikkje-eksotisk sjukdom etter forskrift om smittsame sjukdommar, akvatiske dyr. Mistanke om sjukdommen skal meldast til Mattilsynet.

Symptom

Typiske teikn på sjukdommen er skada vev på gjellene. Blødande gjeller, innsokne auge eller flekker på skinnet kan også førekomme.

Korleis smittar sjukdommen?

Herpesviruset er smittsamt blant karper og representerer derfor i første rekkje ei problemstilling for zoobutikkar og akvariebransjen.