Rapport

Overvåkingsprogram for krepsepest 2021

I 2021 ble det avdekket smitte av krepsepest kun innenfor kontrollområdet i Haldenvassdraget, i sørlige deler av Rødnessjøen og i Hølandselva. Det var ikke tegn til spredning av krepsepest i noen av de andre områdene som ble overvåket, Mossevassdraget, Glommavassdraget og elver i Eidskog kommune.

Publisert

Det ble påvist krepsepest på død edelkreps funnet i Mysenelva (Hæra), men dette ligger utenfor overvåkingsområdet.

Hensikten med programmet er å overvåke smittepress og smitteutvikling i kontrollområder og bekjempelsessoner for krepsepest (Aphanomyces astaci), og å sannsynliggjøre smittefrihet og/eller varsle tidlig om ev. smittespredning til risikoområder.

I overvåkingsprogrammet har Veterinærinstituttet tatt i bruk en ny smittesporingsmetode. De leter etter smitte av Aphanomyces astaci og funn av signalkreps og edelkreps ved testing av miljø-DNA i vassdrag.

Ønsket status er områder med funn av edelkreps og med fravær av smitte og fravær av signalkreps.

Hva ble undersøkt?

Miljø-DNA i vassdrag med tidligere funn av krepsepest inkl. nærliggende risikoområder.

Det ble samlet inn vannprøver fra utvalgte lokaliteter i henholdsvis:

  • Haldenvassdraget (58 prøver)
  • Mossevassdraget (39 prøver)
  • Glommavassdragsregionene (20 prøver)
  • Eidskogregionen (36 prøver).
Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Smitte av soppen Aphanomyces astaci ved hjelp av miljø-DNA.

Tilstedeværelse av miljø-DNA fra signalkreps og edelkreps. (I samarbeid med NINA)

Hva fant vi?

I Haldenvassdraget ble det påvist miljø-DNA av A. astaci sør for Rødnessjøen og i Hølandselva, lenger oppstrøms enn tidligere påvist.

I Mossevassdraget ble det ikke påvist miljø-DNA av A. astaci eller signalkreps, mens det ble påvist edelkreps miljø-DNA oppstrøms Langensjøen.

I vassdragene i Eidskog ble det ikke påvist miljø-DNA av A. astaci eller signalkreps.

Hyppige påvisninger av edelkreps miljø-DNA innenfor de regulerte A. astaci kontrollsonene i Mossevassdraget, og elvene Vrangselva og Finnsrudelva i Eidskog i 2021 antyder tilstedeværelse av vitale edelkrepsbestander innenfor A. astaci kontroll- og restriksjonssoner.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fil
Rapport Overvåkingsprogram for krepsepest 2021 (PDF)