Til hovedinnhold

Viral nervevevsnekrose (VNN) / Viral encephalopati og retinopati (VER)

Ingen tilfelle av VNN/VER i Noreg

Ingen tilfelle i Noreg

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang:

  • Ved grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • Ved økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • Ved forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen til riktig avdeling i Mattilsynet, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (Mattilsynet anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om / påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke / påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det på tidspunkt for varsling foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen.
Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Infeksjon med nodavirus fører til VNN/VER (Viral encephalopati og retinopati) hjå ei rekke marine fiskearter og kan ramme både villfisk og oppdrettsfisk. Sjukdommen er funnen på kveite, piggvar og torsk i Noreg.

VNN og VER er liste 3 sjukdommar, og førekomst av eller mistanke om VNN/VER skal straks rapporterast til Mattilsynet.

Symptom

Kan vise seg i spiralsymjing, rulling og symjing med buken opp, manglande appetitt og endring av pigmentering. Flatfisk kan bli liggjande på botnen med heva hovud og hale pga. krampe. Ved obduksjon finn ein få endringar bortsett frå forstørra symjeblære.

Korleis smittar sjukdommen?

Sjuk fisk er den viktigaste smittekjelda, men virus er svært motstandsdyktig og kan overleva lenge i vatn. Dei ulike variantane kan likevel vera årsak til sjukdom hos meir enn ein art, slik at ulike fiskeartar kan smitta kvarandre.

Kjempe imot sjukdommen