Til hovedinnhold

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder.

Publisert

Gebyrordningen omfatter:

  • Ordinære inspeksjoner
  • Revisjoner av internkontroll
  • Dokumentkontroll uten fysisk tilsyn
  • Saksbehandling av driftsplaner
  • Saksbehandling av dispensasjonssøknader

Hvem omfattes?

Forskriften gjelder for akvakulturanlegg som produserer settefisk, matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret. I tillegg er slaktemerder omfattet.

Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrsatser
Gebyr for:Tid/kronerTid/kronerTid/kronerTid/kroner
InspeksjonInntil 3 timer
Gebyr: 0

3-6 timer

Gebyr: 2625

6-12 timer

Gebyr: 5250

Mer enn 12 timer

Gebyr: 10500

DokumentkontrollInntil 3 timer
Gebyr: 0

3-6 timer

Gebyr: 2625

6-12 timer

Gebyr: 5250

 
DispensasjonssøknaderInntil 3 timer
Gebyr: 0

3-8 timer

Gebyr: 2625

Mer enn 8 timer

Gebyr: 7000

 
Driftsplaner

Inntil 3 timer

Gebyr: 0

3-6 timer

Gebyr: 2625

6-10 timer

Gebyr: 5250

Mer enn 10 timer

Gebyr: 8750

Revisjon av internkontroll

Inntil 8 dagsverk

Gebyr: 26250

Mer enn 8 dagsverk

Gebyr: 52500

  

Innkreving

Avdelingskontoret fakturerer virksomheten det har utført tilsynet, revisjonen mm. på. Mattilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for innbetalingen.

Regelverk

Forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse mv.

Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette gebyr til staten til dekning av kostnader Mattilsynet har i forbindelse med tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg.

§ 2. Virkeområde

Forskriften fastsetter gebyr til staten for Mattilsynets tilsyn og kontroll med bestemmelser om fiskehelse og fiskevelferd i matloven, dyrevelferdsloven og forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene. Den omfatter akvakulturanlegg med produksjon av settefisk, matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret, inkludert slaktemerder. Akvakulturanlegg med produksjon av matfisk i ferskvann er unntatt.

§ 3. Gebyr til dekning av kostnader ved inspeksjon av akvakulturanlegg

Det skal betales et gebyr til staten til dekning av kostnader Mattilsynet har ved inspeksjon av akvakulturanlegg for tilsyn og kontroll med etterlevelse av regelverk om fiskehelse og fiskevelferd, når Mattilsynet bruker tre timer eller mer på inspeksjon. Inspeksjon inkluderer forarbeider, reise, inspeksjon og etterarbeid med rapportskriving.
Når Mattilsynet bruker 12 timer eller mer på inspeksjon etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 10 500.
Når Mattilsynet bruker fra seks opp til 12 timer på inspeksjon etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 5 250.
Når Mattilsynet bruker fra tre opp til seks timer på inspeksjon etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 2 625.

§ 4. Gebyr til dekning av kostnader ved revisjon av akvakulturanlegg

Når Mattilsynet bruker mindre enn åtte dagsverk på revisjon etter første ledd, inkludert forarbeider, reise, revisjon og etterarbeid med rapportskriving, skal det betales et gebyr til staten på kr 26 250. Ett dagsverk tilsvarer 7,5 timer.

§ 5. Gebyr til dekning av kostnader ved dokumentkontroll uten fysisk tilsyn

Det skal betales et gebyr til staten til dekning av kostnader Mattilsynet har ved dokumentkontroll av lakselusdata og andre driftsdata som er pålagt innrapportert for tilsyn og kontroll med etterlevelse av regelverk om fiskehelse og fiskevelferd, når Mattilsynet bruker tre timer eller mer på dokumentkontroll. Med dokumentkontroll menes gjennomgang av innrapporterte data med skriftlig oppfølging ved at Mattilsynet for eksempel etterspør informasjon om tiltak, rapporter og eventuelt fatter vedtak.
Når Mattilsynet bruker seks timer eller mer på dokumentkontroll etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 5 250.
Når Mattilsynet bruker fra tre opp til seks timer på dokumentkontroll etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 2 625.

§ 6. Gebyr til dekning av kostnader ved saksbehandling av driftsplaner

Det skal betales et gebyr til staten til dekning av kostnader Mattilsynet har ved saksbehandling av driftsplaner etter akvakulturdriftsforskriften § 40, når Mattilsynet bruker tre timer eller mer per søknad på saksbehandlingen.
Når Mattilsynet bruker ti timer eller mer per søknad på saksbehandling etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 8 750.
Når Mattilsynet bruker fra seks opp til ti timer per søknad på saksbehandling etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 5 250.
Når Mattilsynet bruker fra tre opp til seks timer per søknad på saksbehandling etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 2 625.

§ 7. Gebyr til dekning av kostnader ved saksbehandling av dispensasjonssøknader

Det skal betales et gebyr til staten til dekning av kostnader Mattilsynet har ved behandling av dispensasjonssøknader fra regelverk om fiskehelse og fiskevelferd, når Mattilsynet bruker tre timer eller mer på saksbehandlingen.
Når Mattilsynet bruker åtte timer eller mer på saksbehandling etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 7 000.
Når Mattilsynet bruker fra tre opp til åtte timer per lokalitet på saksbehandling etter første ledd, skal det betales et gebyr til staten på kr 2 625.
Dersom Mattilsynet må gjennomføre inspeksjon for å behandle dispensasjonssøknaden, skal det i tillegg betales gebyr etter § 3.

§ 8. Fastsettelse og innbetaling av gebyr

Gebyret omfatter ikke behandling av klager på vedtak.
Gebyret skal innbetales etterskuddsvis og forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. For gebyr som ikke betales i rett tid skal det betales rente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det kan også pålegges purregebyr.
For hver faktura skal det i tillegg innbetales et administrasjonsgebyr på kr 100.
Ved samlokalisering eller samdrift av akvakulturanlegg er innehavere av tillatelser som er klarert på lokaliteten solidarisk ansvarlig for betaling av gebyret. Mattilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for innbetalingen.
Gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 9. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 10. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no