Godkjenning av akvakulturanlegg i to trinn og nye krav til søknaden

Det nye dyrehelseregelverket endrer Mattilsynets oppgaver ved klarering og godkjenning av lokaliteter. Mattilsynet kan ikke lenger godkjenne lokaliteter bare på planstadiet. Godkjenning kan først kan gis når lokaliteten er klar til bruk og Mattilsynet har inspisert denne.

Publisert

For å tilpasse det nye godkjenningsløpet til det etablerte systemet, har vi valgt å splitte prosessen opp i to trinn. Det gir søker mest mulig forutsigbarhet.

Det ekstra trinnet innebærer en viss byråkratisering, og betyr at Mattilsynet kommer til å bruke noe lenger tid på godkjenning enn tidligere.

Når søker vet når lokaliteten er klar til bruk, må Mattilsynet varsles slik at vi kan planlegge når vi kommer på inspeksjon.

Under finner du beskrivelse av de to trinnene i godkjenningsløpet og hva som gjøres i hvert av dem. Merk deg de nye kravene til hva søknaden skal inneholde.

Trinn 1: Klarering av lokalitet

Saksbehandling i trinn 1 blir i hovedsak den samme som tidligere godkjenningsprosess og koordineres av fylkeskommunene. Søknad om klarering av lokalitet sendes til og koordineres av fylkeskommunene.

Søknad sendes inn på eget skjema via Fiskeridirektoratets nettside.

Mattilsynet vurderer lokalitetens beliggenhet og egnethet med tanke på risiko for smitte, strømforhold, biosikkerhetsplanen, IK-systemet, beredskapsplaner, m.m.

Siden Mattilsynet ikke kan gi godkjenning etter dyrehelseregelverket før anlegget er ferdig og klart til å tas i bruk, fatter vi to vedtak i trinn 1:

 1. vedtak om godkjenning eller avslag med hjemmel i dyrevelferdsregelverket
 2. vedtak om klarering eller avslag med hjemmel etter dyrehelseregelverket

Dersom vi fatter vedtak om avslag for et av regelverkene, blir hele søknaden avslått. 

Hva søknaden skal inneholde

I søknaden skal det som tidligere være informasjon om avstand til andre akvakulturanlegg, aktiviteter, vannutskifting, hvordan hensynet til dyrevelferd skal ivaretas, internkontroll og beredskap.

I tillegg er det nå flere krav til hva som skal legges fram av driftsansvarlig i søknaden. Disse inkluderer blant annet

 • driftsansvarliges navn og adresse
 • anleggets beliggenhet og beskrivelse av dets lokaler
 • artene, kategoriene og mengdene (antall, volum eller vekt av akvakulturdyr som er relevante for godkjenningen, og som holdes i anlegget.
 • typen akvakulturanlegg

Øvrige opplysninger om hvordan det aktuelle akvakulturanlegget fungerer, som er relevante for å fastsette hvilken risiko det utgjør anleggets

 • vannforsynings og avløpssystem
 • biosikkerhetstiltak

I tillegg er det flere utfyllende krav til dokumentasjon i akvabiosikkerhetsforskriften. Blant annet skal man for akvakulturanlegg som flytter dyr til utsett eller slakting dokumentere:

 • biosikkerhetsplan
 • at lokaler og utstyr i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for å innføre eller spre sykdom til et akseptabelt nivå og at de har tilstrekkelig kapasitet.

Trinn 2: Godkjenning av anlegg før drift starter

I andre trinn blir klarerte lokaliteter inspisert av Mattilsynet når anlegget står ferdig. Da vurderer vi forholdene på lokaliteten opp mot klareringen.

Dersom det er endrede forhold knyttet til smitterisiko etter at lokaliteten ble klarert, må bl.a. biosikkerhetsplan, internkontrollsystem og beredskapsplan være oppdatert for at godkjenning kan gis.

Søker må sende melding til Mattilsynet (postmottak@mattilsynet.no) minst en måned før anlegget planlegges tatt i bruk.

Meldingen må minst inneholde:

 • Nummer og navn på lokalitet
 • Oppdatert biosikkerhetsplan, internkontrollsystem, beredskapsplan for anlegget
 • Oppdatert informasjon om lokaler og utstyr
 • Eventuelle andre endringer
 • Etter inspeksjon fatter Mattilsynet vedtak om avslag eller vedtak om godkjenning av anlegget etter dyrehelseregelverket. 

Mattilsynet kan gi inntil 6 måneders betinget godkjenning for å utbedre mindre mangler.

Mattilsynet kan trekke tilbake godkjenning

Mattilsynet kan starte en tilbakekallingsprosess av godkjenningen dersom vi avdekker alvorlige mangler mht. å oppfylle krav i anleggets biosikkerhetsplan, journalføring eller helseovervåking, og det ikke kan gis tilstrekkelige garantier for at dette utbedres.

Hvis driftsansvarlig kan garantere for at manglene blir utbedret innen rimelig tid, kan Mattilsynet trekke godkjenningen midlertidig i stedet for å tilbakekalle godkjenningen for godt. 

Regelverk:

Dyrehelseforskriften / Forordning (EU) 2016/429 artikkel 176, 180,181,182 og 183
Akvabiosikkerhetsforskriften artikkel 5, vedlegg 1 nr 1, artikkel 7 og vedlegg 1 nr 2

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Akvabiosikkerhetsforskriften