Mattilsynets behandling av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg

Etablering og utvidelse av akvakulturanlegg for produksjon av fisk, både på land og i sjø, skal blant annet godkjennes av Mattilsynet etter etableringsforskriften. Noen typer anlegg er unntatt fra krav om godkjenning, men anleggene skal registreres.

Faglig oppdatert

Ved Mattilsynets behandling av søknader vurderes anlegget og lokaliseringens egnethet ut fra hensyn til fiskehelse og fiskevelferd. I vurderingen ut fra hensyn til fiskehelse legger Mattilsynet vekt på å vurdere faren for smittespredning til og fra anlegget. Etableringssøknader er typiske avveiningssaker der det i stor grad må utøves skjønn. 

Alle søknader om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg skal vurderes individuelt. I retningslinjene er det gitt anbefalinger om minsteavstand til ulike typer virksomhet, størrelse på anlegg og omkringliggende miljø.

Faktorer som innvirker på smitterisikoen er strømforhold, avstand til vassdrag, vandringsruter for villfisk, avstand til andre anlegg/annen akvakulturrelatert virksomhet, topografi, geografi, driftsform, produksjonsform og dessuten produksjonsomfang.

Mattilsynet vurderer også om internkontrollsystemet, som skal legges ved søknaden, sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift kan etterleves, herunder krav til beredskapsplan, risikobasert helsekontroll, vannkvalitet og journalføring.

Alle søknader om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg skal vurderes individuelt. Men i etableringsveilederen er det gitt anbefalinger om minsteavstand i forhold til ulike typer virksomhet, størrelse på anlegg og omkringliggende miljø.

I vurderingen ut fra hensyn til fiskevelferd legger Mattilsynet vekt på lokalitetens egnethet når det gjelder strømforhold og vannkvalitet. For lokaliteter i sjø vurderes strømforholdene opp mot omkringliggende geografi, bunntopografi, merdanleggets utforming og plassering, størrelse på utsett og maksimalt tillatt biomasse. For landbaserte anlegg vurderes bl.a. tilgjengelig vannmengde, rør- og pumpekapasitet, hydraulisk kapasitet og vannkvalitet, med og uten oksygentilsetning, opp mot produksjonsplan. 

Det skal også foretas en konkret vurdering av smittefaren for det omsøkte akvakulturanlegg og dets omliggende miljø. I vurderingen av smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg. Tetthet av akvakulturanlegg i nærområdet vil ha betydning for hvor stor smittefaren er og det er viktig at den enkelte lokalitet vurderes i sammenheng med anlegg og akvakulturrelaterte virksomheter i et større geografisk område.

Godkjenning av akvakulturanlegg i sjø med produksjon av matfisk eller stamfisk gis til en bestemt maksimalt tillatt biomasse (MTB). Godkjenning anlegg for produksjon av settefisk eller kultiveringsfisk gis til produksjon av et bestemt antall settefisk.

Ved vurdering av en søknad etter etableringsforskriften, vurderer Mattilsynet søknaden ut fra hensynet til fiskehelse og fiskevelferd, ikke ut fra hensynet til folkehelse og næringsmiddeltrygghet.

Se også: