Til hovedinnhold
Rapport

Nasjonal tilsynskampanje om velferd hos rensefisk 2018/2019

Mattilsynet gjennomførte en rensefiskkampanje i 2018 og 2019. Vi førte tilsyn med oppdrettere, fiskere og brukere av rensefisk. I tillegg gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant de som oppdretter rensefisk og oppdrettere som bruker rensefisk i matfiskanlegg.

Publisert

Mattilsynets rensefiskkampanje viser at oppdrettsnæringen i liten grad har kontroll med rensefisken og at mange rensefisk dør. Dette kan ikke fortsette. Næringen har en stor jobb å gjøre og må dokumentere en vesentlig bedring dersom de fortsatt skal bruke rensefisk i fremtiden.

Kort sagt må oppdretterne følge kravene i regelverket som er å

 • dokumentere hvor mange rensefisk som dør og forsvinner på artsnivå
 • bare utsette rensefisken for behandling og håndtering som er velferdsmessig forsvarlig
 • avklare årsaker når rensefisken har dårlig velferd eller dør, og sette inn tiltak slik at det ikke gjentar seg
 • dokumentere en vesentlig bedring i overlevelse og velferd

Mattilsynet vil føre tilsyn med at oppdretterne følger disse kravene, bistå med veiledning og bruke nødvendige virkemidler. 

Hvis det viser seg at disse tiltakene ikke gir en vesentlig bedring, mener Mattilsynet at bruken av rensefisk helt eller delvis må opphøre. Hvordan det eventuelt skal løses, er for tidlig å si. Det må skje i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, oppdrettsnæringen og kunnskapsstøtteinstitusjonene.

Hvorfor hadde vi en rensefiskkampanje?

Mye av rensefisken som brukes i kampen mot lakselus forsvinner og dør. Mattilsynet har sett i tilsynet at velferden til rensefisken i mange tilfeller ikke er god nok. Det vil vi gjøre noe med.

Velferdsproblemene kan skyldes at rensefisken ikke tilpasser seg livet i oppdrett, eller at rensefiskens behov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt når den fanges, lagres, transporteres, oppdrettes eller brukes.

Samtidig vet man lite om hvorfor dette skjer. Det viktigste med rensefiskkampanjen har vært å samle inn mer kunnskap om hvordan rensefisken har det.

Mål for rensefiskkampanjen

Målet for rensefiskkampanjen var å bidra til god velferd for rensefisk gjennom å

 • få oversikt over hvordan rensefisken har det
 • øke bevisstheten om hvilke regler som gjelder for rensefisk
 • rette opp brudd på reglene
 • foreslå tiltak som bidrar til å sikre rensefisken god velferd
Hva ble undersøkt?
 • Alle som oppdretter rensefisk
 • 25 prosent av de som bruker rensefisk i oppdrettsanlegg
 • En del av de som fisker rensefisk

Vi kontrollerte om aktører langs hele kysten fulgte grunnleggende krav i regelverket.

Tidsrom
Juni 2018 til oktober 2019
Hvem utførte oppdraget?

For å vite mer om hvorfor rensefisken dør og hva den dør av gjennomførte vi en spørreundersøkelse og og en analyse av dødelighetsdata i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet.

Fil
Mattilsynet sluttrapport rensefiskkampanje 2018 - 2019 (PDF)