Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (Forordning (EU) 2023/1510)

Publisert
Høringsfrist

Mattilsynet sender med dette på høring et forslag til endring av forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler for å gjennomføre forordning (EU) 2023/1510 i norsk rett. Forordning (EU) 2023/1510 endrer forordning (EU) 2023/915 når det gjelder grenseverdier for kadmium i tigernøtter og enkelte dyrkede sopparter. 

Forslag om endringer i forskriften for å gjennomføre forordning (EU) 2023/915 har nylig vært på høring med høringsfrist 10. november. Forordningen fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Forordningen vil, når den er innlemmet i EØS-avtalen, oppheve og erstatte forordning (EF) nr.  1881/2006, som er gjennomført i forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Forordning (EU) 2023/1510 følger vedlagt i dansk språkversjon, da norsk oversettelse ikke foreligger per i dag. Forordningen er EØS-relevant, og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, vedlegg I kap. XII.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)