Informasjon - kommende endring av bestemmelser om sykdomsbekjempelse

Publisert

Kommisjonen har satt i gang et arbeid med endring av bestemmelsene om bekjempelse av alvorlige dyresykdommer, forordning (EU) 2020/687. Dette er en av de utfyllende forordningene i dyrehelseregelverket (AHL-pakken). Basisforordningen, forordning (EU) 2016/429, inneholder de generelle bestemmelsene om bekjempelse av alvorlige dyresykdommer. Forordning (EU) 2020/687 inneholder spesifikke bestemmelser om bekjempelse av alvorlige dyresykdommer og er gjennomført i dyresykdomsbekjempelsesforskriften.

De foreslåtte endringene angår både landdyr og akvatiske dyr. For alle dyr spesifiseres det at tilgjengelige vitenskapelige bevis skal vurderes ved klinisk undersøkelse, prøvetakingsmetoder og diagnostiske metoder.

Landdyr: Blant annet foreslås det nye unntak på særskilte vilkår fra forbudene mot å flytte landdyr og animalske produkter inn og ut av restriksjonssoner som opprettes rundt sykdomsutbrudd av katergori A-sykdommer. Det foreslås å skjerpe inn kriteriene for opphevelse av slike restriksjonssoner. Bestemmelsene om opphevelse av bekjempelsestiltak og repopulasjon av rammede anlegg spesifisers. Varighet og størrelse av restriksjonssonene justeres etter ny konnskap om visse sykdommer. Rutiner for vask og desinfeksjon, samt risikoreduserende behandling og merking av produkter fra vernesonen endres.

Akvatiske dyr: Blant annet endres vurderingskriteriene for opprettelse av midlertidige restriksjonssoner rundt utbrudd av kategori A-sykdom. Bestemmelsene om behandling av kontaminerte produkter, materialer, stoffer og biprodukter fra infiserte anlegg justeres. Vilkår til unntak fra forbud om forflyting av akvatiske dyr eller produkter ut av vernesonen endres. Prøvetakings- og diagnostiske metoder for kategori A-sykdom oppdateres i henhold til ny kunnskap.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)