Høring plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer - høring av forordning (EU) 2024/398 (høringsfrist 26. april 2024)

Publisert
Høringsfrist

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet 

Høringen gjelder endringer i grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i mat og forvarer. Forordning (EU) 2024/398 sendes på høring og endrer grenseverdier (MRL) for det aktive stoffet haloksyfop

Bakgrunn  

Forordningene som høres allerede gjeldene i EU. Det er i praksis begrensede muligheter for å påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften og høringen gjennomføres hovedsakelig av informasjonshensyn.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products - Pesticide Residues (PAFF PPP PR). Norge deltar på disse møtene der sakene diskuteres og senere stemmes over. Grenseverdiene (MRL) fastsettes på bakgrunn av European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.  EFSAs vurderinger kan man finne på EFSAs internettsider; http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm.

Detaljer om endringene av grenseverdier (MRL) for aktuelle plantevernmidler for ulike produkter/produktgrupper kan finnes i EUs plantevernmiddeldatabase EU Pesticides Database. http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/

Detaljer om endringene i MRL kan finnes ved enkle søk i databasen. Ved å trykke på «export history» vil man kunne se historikken for endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkter: det er kun mulig å få opp historikken for et aktivt stoff av gangen, men man kan velge alle produkter.

Innholdet i forordning (EU) 2024/398 av 29. januar 2024 

Forordningen endrer grenseverdier (MRL) for det aktive stoffet haloksyfop. Det aktive stoffet er ikke godkjent i EU/EØS. Det finnes både CODEX-grenseverdier, og det er fastsatt grenseverdier på bakgrunn av godkjent bruk i tredjeland (importtoleranse-MRL). Eksisterende grenseverdier for haloksyfop, som er fastsatt på bakgrunn av tidligere godkjent bruk i EU/EØS, fastsettes nå ved kvantifiseringsgrensen LOQ med hjemmel i artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005. I tillegg fastsetter forordning (EU) 2024/398 grenseverdier (importtoleranse-MRL) for produktene linfrø og rapsfrø/canolafrø på bakgrunn av godkjent bruk av haloksyfop i Australia. EFSA har vurdert at krav til dokumentasjon er oppfylt og vurdert at disse grenseverdiene er trygge for europeiske forbrukere. Det er behov for disse importtoleransegrenseverdiene for å unngå handelshindringer. 

EFSA hadde også fått et mandat etter artikkel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 for å revurdere eksisterende grenseverdier som er fastsatt enten på bakgrunn av tidligere importtoleransesøknader eller CODEX-grenseverdier. Det er brukt nyere inntaksdata (gjeldende PRIMO-modell) og vurdering av dokumentasjon som tidligere har blitt etterspurt (confirmatory data) etter en tidligere artikkel 12-revurdering av grenseverdiene. Det har tidligere blitt fastsatt en importtoleranse-MRL for soyabønner og noen CODEX-grenseverdier. EFSA konkluderte med at importtoleranse-grenseverdien for haloksyfop i soyabønner og CODEX-grenseverdier for løk og solsikkefrø ikke vurderes å utgjøre noen helserisiko for forbruker.

Det ble ved EFSAs risikovurdering i 2022 identifisert at noe dokumentasjon etter gamle krav manglet for grenseverdien for soyabønner (importtoleranse-MRL) og CODEX-grenseverdien for solsikkefrø, og disse grenseverdiene fastsettes derfor som midlertidige grenseverdier med en frist for innsending av manglende dokumentasjon innen to år etter publisering av denne forordningen. 

EFSA har vurdert at grenseverdien for melk, som har vært fastsatt ved standardgrenseverdien (kvantifiseringsgrensen LOQ) på 0,01 mg/kg, er det viktigste bidraget til kronisk eksponering for stoffet, spesielt for barn. Det ble derfor bestemt at grenseverdien for haloksyfop i melk skal fastsettes ved 0,002 mg/kg. For alle andre produkter fastsettes grenseverdiene ved produktspesifikk kvantifiseringsgrenser.

For å gi virksomheter og tredjeland muligheter til å tilpasse seg endringer i grenseverdiene, vil det være en utsatt ikrafttredelse på 6 måneder etter publisering av forordningen før de nye grenseverdiene blir gjeldende.  

For at produkter som allerede er på markedet før regelverksendringen fortsatt skal kunne omsettes, gir forordningen en overgangsordning ved at nye grenseverdier ikke skal gjelde for produkter som allerede var produsert i EU eller importert til EU før de nye grenseverdiene blir gjeldende i EU 19. august 2024. 

I Norge vil de nye grenseverdiene tidligst kunne bli gjeldende for samme dato de blir gjeldende i EU den 19. august 2024 forutsatt at denne forordningen da er tatt inn i EØS-avtalen og fastsatt i norsk regelverk gjennom en endringsforskrift. 

Lenke til forordning (EU) 2024/398: Forordning (EU) 2024/398

Vurderinger   

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

Konsekvenser 

Rettsaktene krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Grenseverdier som vurderes å være støttet av dokumentasjon fastsettes ved revurdering så lavt som mulig basert på tilstrekkelig dokumentasjon for god landbrukspraksis (GAPs).

Revurdering av grenseverdier inkludert revurdering av stoffenes toksikologiske egenskaper i tråd med nye dokumentasjonskrav, oppdaterte inntaksdata og i lys av ny dokumentasjon (kunnskap) er viktig for å sikre at grenseverdiene i regelverket er trygge ved gjeldene beskyttelsesnivå.

Det er viktig å oppheve grenseverdier som ikke vurderes som trygge for forbruker og grenseverdier for eksempel hvis det fastsettes lavere toksikologiske referanseverdier eller hvis fareklassifiseringen for stoffer endres (f.eks. gentoksisitet) samt å oppheve grenseverdier der det ikke lenger er godkjent bruk som støtter grenseverdien i form av bruk i EU, CODEX MRLer eller importtoleranse MRLer. 

Norge har felles regelverk med EU for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôr (EU forordning 396/2005) og rask implementering av regelverket vil være en fordel både med tanke på å sikre norske forbrukere (risikovurderte trygge MRLer) i tillegg til at det er enklere for virksomheter i forbindelse med samhandel, import og eksport av produkter som er omfattet av dette regelverket.

 Høringssvar 

Alle høringsinnspill vil bli offentliggjort.

Høringsfrist: 26.04.2024.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)