Skip to main content

HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER

Publisert
Høringsfrist

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet 

Høringen gjelder endringer i grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i mat og forvarer. Forordning (EU) 2024/246 sendes på høring og endrer grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene Pythium oligandrum strain M1, Trichoderma atroviride strain AGR2 og Trichoderma atroviride strain AT10.

Bakgrunn  

Forordningene som høres allerede gjeldene i EU. Det er i praksis begrensede muligheter for å påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften og høringen gjennomføres hovedsakelig av informasjonshensyn.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products - Pesticide Residues (PAFF PPP PR). Norge deltar på disse møtene der sakene diskuteres og senere stemmes over. Grenseverdiene (MRL) fastsettes på bakgrunn av European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.  EFSAs vurderinger kan man finne på EFSAs internettsider; http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm.

Detaljer om endringene av grenseverdier (MRL) for aktuelle plantevernmidler for ulike produkter/produktgrupper kan finnes i EUs plantevernmiddeldatabase EU Pesticides Database. http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/

Detaljer om endringene i MRL kan finnes ved enkle søk i databasen. Ved å trykke på «export history» vil man kunne se historikken for endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkter: det er kun mulig å få opp historikken for et aktivt stoff av gangen, men man kan velge alle produkter.

Innholdet i forordning (EU) 2024/246 av 16. januar 2024 

Forordningen endrer grenseverdier for de aktive stoffene Pythium oligandrum strain M1, Trichoderma atroviride strain AGR2 og Trichoderma atroviride strain AT10. Alle stoffene er godkjent som aktive (virksomme) stoffer i EU/EØS, preparater med disse aktive stoffene er ikke godkjent brukt i Norge.

Lenke til forordningstekst: Forordning (EU) 2024/246

Trichoderma atroviride strain AGR2 og Trichoderma atroviride strain AT10 er ikke godkjent brukt i Norge. Fire preparater som inneholder Pythium oligandrum strain M1 er nå godkjent brukt i Norge. Tre av preparatene er ikke søkt regodkjent og er derfor under avvikling og kun tillatt brukt til og med 30. april 2024. Polyversum er søkt regodkjent og er derfor tillatt solgt og brukt etter 30. april 2024. 

The European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert at disse er lite giftige og ikke sykdomsfremkallende. EFSA har konkludert med at bruk av disse plantevernmidlene ikke vil å medføre noen helsefare for forbruker og at det derfor ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier (MRL) for disse stoffene og disse oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 som inneholder de aktive stoffene som det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for.

De nye grenseverdiene gjelder allerede i EU og vil gjelde umiddelbart i Norge når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Vurderinger   

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

Konsekvenser 

Rettsaktene krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Grenseverdier som vurderes å være støttet av dokumentasjon fastsettes ved revurdering så lavt som mulig basert på tilstrekkelig dokumentasjon for god landbrukspraksis (GAPs).

Revurdering av grenseverdier inkludert revurdering av stoffenes toksikologiske egenskaper i tråd med nye dokumentasjonskrav, oppdaterte inntaksdata og i lys av ny dokumentasjon (kunnskap) er viktig for å sikre at grenseverdiene i regelverket er trygge ved gjeldene beskyttelsesnivå.

Det er viktig å oppheve grenseverdier som ikke vurderes som trygge for forbruker og grenseverdier for eksempel hvis det fastsettes lavere toksikologiske referanseverdier eller hvis fareklassifiseringen for stoffer endres (f.eks. gentoksisitet) samt å oppheve grenseverdier der det ikke lenger er godkjent bruk som støtter grenseverdien i form av bruk i EU, CODEX MRLer eller importtoleranse MRLer. 

Norge har felles regelverk med EU for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôr (EU forordning 396/2005) og rask implementering av regelverket vil være en fordel både med tanke på å sikre norske forbrukere (risikovurderte trygge MRLer) i tillegg til at det er enklere for virksomheter i forbindelse med samhandel, import og eksport av produkter som er omfattet av dette regelverket.

 Høringssvar 

Alle høringsinnspill vil bli offentliggjort.

Høringsfrist: 03.05.2024.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)