Tilbaketrekking av stjerneanis terpener fra markedet

Publisert
Høringsfrist

Høringen omhandler én rettsakt som endrer forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003 og som er akseptabel og EØS-relevant for Norge.

Høringen gjelder tilbaketrekking av stjerneanis terpener fra Illicium vernum Hook.f. som aromatisk tilsetningsstoff i fôrvarer fra markedet, som endrer forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Rettsakten er diskutert i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer og ble votert ved skriftlig prosedyre den 12. mars 2024. Det følger ikke med forslag til endringsforskrift. Utkast til rettsaktene er vedlagt på engelsk, da norsk oversettelse ikke eksisterer enda.

Mattilsynet gjennomfører nå høring etter forvaltningsloven § 37. Dette betyr at høringsinstanser har adgang til å uttale seg om sakene, og gi innspill. Rettsakten er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, og høringen gjennomføres derfor med forbehold om utfallet av den videre EØS-prosessen. Det er i praksis begrensede muligheter til å kunne påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften i høringsrunden, og høringen gjennomføres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn. 

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)