HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER

Publisert
Høringsfrist

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet 

Høringen gjelder endringer i grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i mat og forvarer. Forordning (EU) 2024/1077 endrer grenseverdier for stoffene 2,4-DB, idoosulfuron-metyl, mesotrinon og pyraflufen-etyl. 

Bakgrunn  

Forordning (EU) 2024/1077 som høres er allerede gjeldene i EU. Det er i praksis begrensede muligheter for å påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften og høringen gjennomføres hovedsakelig av informasjonshensyn.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee on Plants, Animals, Food and feed, Plant Protection Products - Pesticide Residues (PAFF PPP PR). Norge deltar på disse møtene der sakene diskuteres og senere stemmes over. Grenseverdiene (MRL) fastsettes på bakgrunn av European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon. EFSAs vurderinger kan man finne på EFSAs internettsider; http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm.

Detaljer om endringene av grenseverdier (MRL) for aktuelle plantevernmidler for ulike produkter/produktgrupper kan finnes i EUs plantevernmiddeldatabase EU Pesticides Database. http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/

Detaljer om endringene i MRL kan finnes ved enkle søk i databasen. Ved å trykke på «export history» vil man kunne se historikken for endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkter: det er kun mulig å få opp historikken for et aktivt stoff av gangen, men man kan velge alle produkter.

Innholdet i forordning (EU) 2024/1077 av 15. april 2024

Forordning (EU) 2024/1077 endrer grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene 2,4-DB, jodsulfuron-metyl, mesotrion og pyraflufen-etyl i forordning (EF) nr. 396/2005.

Alle stoffene i denne forordningen er godkjent som aktive stoffer i EU/EØS. Jodsulfuron-metyl inngår som aktivt stoff i plantevernmidler som er godkjent brukt i Norge.

Forordningsteksten finnes her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401077

Endringene gjelder vurdering av tidligere etterspurt dokumentasjon (confirmatory data) som er levert etter en tidligere revurdering av grenseverdier etter artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, der det ble vurdert at det manglet noe dokumentasjon om noen av grenseverdiene.

For stoffet 2,4-DB har søker levert dokumentasjon som manglet om metabolisme og analysemetodene for bygg, havre, rug og hvete. Det er vurdert at de nåværende MRLene i vedlegg II kan opprettholdes og fotnoten med krav innsending av dokumentasjon kan slettes. For flere animalske produkter ble vurdert at det fortsatt manglet dokumentasjon og for flere av grenseverdiene for animalske produkter, fastsettes det derfor lavere grenseverdier ved produktspesifikk LOQ.

For stoffet jodsulfuron-metyl ble det vurdert at manglende dokumentasjon ikke er levert for mais og linfrø. Det fastsettes derfor lavere grenseverdier ved den produktspesifikke LOQ.

For stoffet mesotrion er det ikke levert etterspurt dokumentasjon for sukkerrør. Grenseverdien for sukkerrør fastsettes derfor ved den produktspesifikke LOQ.

For stoffet pyraflufen-etyl er det ikke levert manglende dokumentasjon for humle og grenseverdien fastsettes derfor ved produktspesifikk LOQ.

De nye grenseverdiene gjelder først fra 6. november 2024, slik at EØS/EU-medlemsstater, tredjeland og næringsmiddelbedrifter får tid til å kan tilpasse seg de nye endringene.

Vurderinger   

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsaktene som EØS-relevante og akseptabele. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i disse forordningene.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

Konsekvenser 

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Grenseverdier som vurderes å være støttet av dokumentasjon fastsettes ved revurdering så lavt som mulig basert på tilstrekkelig dokumentasjon for god landbrukspraksis (GAPs).

Revurdering av grenseverdier inkludert revurdering av stoffenes toksikologiske egenskaper i tråd med nye dokumentasjonskrav, oppdaterte inntaksdata og i lys av ny dokumentasjon (kunnskap) er viktig for å sikre at grenseverdiene i regelverket er trygge ved gjeldene beskyttelsesnivå.

Det er viktig å oppheve grenseverdier som ikke vurderes som trygge for forbruker og grenseverdier for eksempel hvis det fastsettes lavere toksikologiske referanseverdier eller hvis fareklassifiseringen for stoffer endres (f.eks. gentoksisitet) samt å oppheve grenseverdier der det ikke lenger er godkjent bruk som støtter grenseverdien i form av bruk i EU, CODEX MRLer eller importtoleranse MRLer.  

Norge har felles regelverk med EU for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôr (EU forordning (EU) nr. 396/2005) og rask implementering av regelverket vil være en fordel både med tanke på å sikre norske forbrukere (risikovurderte trygge MRLer) i tillegg til at det er enklere for virksomheter i forbindelse med samhandel, import og eksport av produkter som er omfattet av dette regelverket.

 

Høringssvar 

Alle høringsinnspill vil bli offentliggjort.

Høringsfrist: 27.06.2024.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)