HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER

Publisert
Høringsfrist

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet 

Høringen gjelder endringer i grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i mat og forvarer. Forordning (EU) 2024/1078 gjelder endringer i grenseverdier (MRL) for stoffene azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer.

Bakgrunn  

Forordning (EU) 2024/1078 som høres er allerede gjeldene i EU og har fått flertall i Standing Committee on Plants, Animals, Food and feed, Plant Protection Products - Pesticide Residues (PAFF PPP PR). Det er i praksis begrensede muligheter for å påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften og høringen gjennomføres hovedsakelig av informasjonshensyn.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av PAFF PPP PR. Norge deltar på disse møtene der sakene diskuteres og senere stemmes over. Grenseverdiene (MRL) fastsettes på bakgrunn av European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon. EFSAs vurderinger kan man finne på EFSAs internettsider; http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm.

Detaljer om endringene av grenseverdier (MRL) for aktuelle plantevernmidler for ulike produkter/produktgrupper kan finnes i EUs plantevernmiddeldatabase EU Pesticides Database. http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/

Detaljer om endringene i MRL kan finnes ved enkle søk i databasen. Ved å trykke på «export history» vil man kunne se historikken for endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkter: det er kun mulig å få opp historikken for et aktivt stoff av gangen, men man kan velge alle produkter.

Innholdet i forordning (EU) 2024/1078 av 15. april 2024

Alle stoffene, azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand, er godkjent som aktive stoffer i EU/EØS. Azoksystriobin, flonikamid, mefentruflukonazol og pyrimetanil inngår i preparater som er godkjent brukt i Norge.

Lenke til forordningsteksten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1078

Endringene gjelder søknader om grenseverdier og revurdering av en midlertidig oppføring på vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005, som lister stoffer hvor det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier. Standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg gjelder ikke for stoffer som er oppført på vedlegg IV.

Kvartssand har vært midlertidig oppført på vedlegg IV i forordning (EF) nr. 396/2005, som lister stoffer som det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for. Det er ble bestemt på bakgrunn av resultater fra en nylig revurdering av stoffet kvartssand som aktivt stoff, at det kan beholdes på vedlegg IV.

For azoksystrobin fastsettes det en høyere grenseverdi for humle på bakgrunn av en MRL-søknad.

For flonikamid fastsettes det høyere grenseverdier for kinakål, grønnkål, kålrot og bladkål (andre) på bakgrunn av MRL-søknader.

For isofetamid fastsettes det høyere grenseverdier for salat og salatplanter (unntatt salat).

For mefentriflukonazol fastsettes det høyere grenseverdier for sitrusfrukter, hasselnøtter, pistasjnøtter, jordbær, andre små frukter og bær, bordoliven, kaki, andre rot- og knollgrønnsaker unntatt sukkerroer, tomater, paprika/paprika, auberginer, gresskarfamilien med spiselig skall, gresskarfamilien med uspiselig skall, blomstrende kålvekster, rosenkål, hodekål, ruccola, babybladvekster, spinat, urter og spiselige blomster, bønner uten belg, erter uten belg, kardoner, selleri, fennikel, jordskokk, rabarbra, belgfrukter, linfrø, valmuefrø, soyabønner, sennepsfrø, gold of pleasure seed, oliven til oljeproduksjon, humle, svinelever og svin (andre). Det fastsettes også nye høyere grenseverdier for mefentriflukonazol i linser, lupiner og belgfrukter (andre) på bakgrunn av MRL-søknader. Det ble også søkt om nye høyere grenseverdier for mefentriflukonazol i hasselnøtter, bønner og soyabønner, men det ble vurdert å ikke være tilstrekkelig dokumentasjon til å fastsette nye MRLer for disse produktene.

Forordningen fastsetter også nye grenseverdier for metazaklor i purre og honning på bakgrunn av en MRL-søknad. 

For pyrimetanil fastsettes det grenseverdier spisedruer, honning, hvitløk og honning på bakgrunn av MRL-søknader. Søker har levert dokumentasjon om en analysemetode for honning og det ble vurdert at det er en tilstrekkelig validert analysemetode for pyrimetanil i honning.

Forordningen har trådt i kraft i EU og i Norge vil de nye grenseverdiene (MRL) bli gjeldene når forordningen fastsettes i norsk regelverk etter forordningen tas inn i EØS-avtalen. 

Vurderinger   

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsaktene som EØS-relevante og akseptabele. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i disse forordningene.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

Konsekvenser 

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Grenseverdier som vurderes å være støttet av dokumentasjon fastsettes ved revurdering så lavt som mulig basert på tilstrekkelig dokumentasjon for god landbrukspraksis (GAPs).

Revurdering av grenseverdier inkludert revurdering av stoffenes toksikologiske egenskaper i tråd med nye dokumentasjonskrav, oppdaterte inntaksdata og i lys av ny dokumentasjon (kunnskap) er viktig for å sikre at grenseverdiene i regelverket er trygge ved gjeldene beskyttelsesnivå.

Det er viktig å oppheve grenseverdier som ikke vurderes som trygge for forbruker og grenseverdier for eksempel hvis det fastsettes lavere toksikologiske referanseverdier eller hvis fareklassifiseringen for stoffer endres (f.eks. gentoksisitet) samt å oppheve grenseverdier der det ikke lenger er godkjent bruk som støtter grenseverdien i form av bruk i EU, CODEX MRLer eller importtoleranse MRLer.  

Norge har felles regelverk med EU for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôr (EU forordning (EU) nr. 396/2005) og rask implementering av regelverket vil være en fordel både med tanke på å sikre norske forbrukere (risikovurderte trygge MRLer) i tillegg til at det er enklere for virksomheter i forbindelse med samhandel, import og eksport av produkter som er omfattet av dette regelverket.

 

Høringssvar 

Alle høringsinnspill vil bli offentliggjort.

Høringsfrist: 27.06.2024.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)