Høring - innføring av krav til elektronisk plantevernjournal mv.

Publisert
Høringsfrist

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet forslag til endringer i forskrift om plantevernmidler på høring. Hovedinnholdet i høringen gjelder innføring av en plikt for yrkesbrukere av plantevernmidler til å føre plantevernjournalen elektronisk fra 2026. Endringsforskriften gjennomfører forordning (EU) 2023/564 som stiller krav til elektronisk sprøytejournal. Mattilsynet foreslår også nasjonale krav til elektronisk journalføring, i tillegg til endringer i enkelte andre deler av forskriften. 

Forordning (EU) 2023/564 trådte i kraft i EU 2. april 2023, men har først virkning fra 1. januar 2026. Rettsakten er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Mattilsynet vurderer den som EØS-relevant.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)