Til hovedinnhold

Import og eksport av fjørfe og rugeegg - tredjeland

Hvis du skal importere eller eksportere fjørfe eller rugeegg fra slike fugler fra et tredjeland (land utenfor EØS) til Norge, må du følge egne regler som skal sikre dyrehelsen. 

Publisert

Import fra tredjeland

Start tidlig og kontakt Mattilsynet og KOORIMP

Du bør forberede importen i god tid. Kontakt ditt lokale avdelingskontor i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Da får du veiledning om hvilke regler som gjelder i ditt tilfelle. Lenger ned får du en oversikt over hovedreglene.

Mattilsynet anbefaler også at du tar kontakt med KOORIMP (animalia.no) i god tid før du importerer fjørfe eller rugeegg av fjørfe.

KOORIMP er en organisasjon som er opprettet av norsk husdyrnæring for å hindre at vi får inn smittestoffer som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. De utarbeider egne tilleggskrav om å dokumentere frihet fra sykdommer og andre forhold som ikke er dekket av de offentlige regelverkene.

Disse hovedreglene må du følge

Hovedreglene er at du må

 • registrere deg hos Mattilsynet
 • melde fra til Mattilsynet om importen
 • dokumentere hvor dyrene kommer fra og at de oppfyller en rekke helsekrav. Se mer om EØS og helsekrav under.
 • sørge for at Mattilsynet har godkjent isolat for dyr som skal isoleres etter importen. Se mer om isolasjon under.
 • sørge for å merke rugeegg riktig og oppdatere dyreholdjournalen for fjørfe etter importen. Les hvordan du merker ulike arter og fører dyreholdjournal ved å gå til temasiden for arten du vil lese mer om: Produksjonsdyr

De konkrete kravene varierer blant annet med

 • hvilket land/område du vil importere fra
 • om du vil importere flere eller færre enn 20 fjørfe/rugeegg
 • hvilken art det er snakk om
 • hvor gamle fuglene er

Norge er strengere enn resten av EØS på noen områder

Norge har fått tilleggsgaranti eller fristatus for noen sykdommer. Grunnen til dette er at vi har god dyrehelse, og det betyr at vi kan stille strengere helsekrav for dyr som skal importeres enn det som gjelder i resten av EØS. Les mer om sykdomsfri status

De fleste dyr må isoleres etter import

Hvis du importerer fjørfe fra land som ikke har samme overvåkningsprogrammer for sykdommer som vi har i Norge, må du isolere dyrene etter importen. 

Dette betyr at dyrene må være i godkjente lokaler (isolat) til en veterinær har vurdert at dyrene ikke utgjør en smitterisiko.

Det er Mattilsynet som kan godkjenne isolatet. Du må betale utgiftene til isolat og testing av dyrene.

NB: Regelverket under gjelder kun import.

Eksport til tredjeland

Hvis du skal eksportere fjørfe eller rugeegg til et tredjeland (land utenfor EØS), må du følge det aktuelle tredjelandets regler. Du trenger et helsesertifikat som inneholder hvilke krav som må være oppfylt for eksport til landet og som skal følge forsendelsen. Dersom eksporten er kommersiell og sikrer markedsadgang i tredjelandet, hjelper Mattilsynet til med å forhandle kravene i slike helsesertifikater.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyreimportforskriften

§ 3. Import fra tredjestater

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13f (forordning (EU) 2020/692 sist endret ved forordning (EU) 2023/119) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for import til Unionen og forflytning og håndtering etter import av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om handel med levende dyr m.v.

§ 7. Registrering

Importør og første mottaker av forsendelsen, skal være registrert hos Mattilsynet før innførsel finner sted.
For levende dyr, med unntak av hest, og sæd og embryo av levende dyr, skal registreringen gjøres senest 30 dager før innførsel, og inneholde virksomhetens navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer, organisasjons- eller personnummer samt opplysninger om varegruppe slik det er inndelt etter kapittel i tolltariffen. Registrering skal foretas for den enkelte varegruppe og gjelde for to år etter siste registrerte innførsel, jf. § 8.
Mattilsynet kan tillate senere registrering såfremt dette ikke er til hinder for utøvelse av tilsyn.

§ 8. Melding om innførsel

Ved import fra land innen EØS omfattet av denne forskriften skal importøren eller dennes representant gi melding om forsendelsen til det lokale Mattilsynet på bestemmelsesstedet eller tilsynsveterinæren i den virksomheten som er bestemmelsesstedet for forsendelsen. Meldingen skal være kommet frem senest 24 timer før ankomst til bestemmelsesstedet. Mattilsynet kan tillate kortere meldingsfrist for enkelte forsendelser såfremt dette ikke er til hinder for utøvelse av tilsyn.
Meldingen skal sendes på fastsatt skjema, og skal minst inneholde følgende opplysninger:
 1. 1.
  Virksomhetens navn, adresse og organisasjonsnummer eller personnummer.
 2. 2.
  Ankomsttid og bestemmelsessted.
 3. 3.
  Avsenderland.
 4. 4.
  Antall enheter i forsendelsen.
 5. 5.
  Varegruppe med angivelse av tolltariffnummer (åtte siffer) i henhold til inndeling i norsk tolltariff.
 6. 6.
  Identiteten på forsendelsen.
Kravet til melding om import gjelder ikke ved import fra land innen EØS av registrerte dyr av hestefamilien.
Ved import av levende dyr fra tredjestater skal den ansvarlige for lasten gi melding om forsendelsen ved hjelp av CHED og på den måte som er fastsatt i forskrift 9. mars 2020 nr. 710 om offentlig kontroll - dokumentasjonskrav ved import, forordning (EU) 2019/1013 og forordning (EU) 2019/1602.
Ved manglende melding skal forsendelsen ikke tollekspederes før slik melding er gitt, eller før Mattilsynet eller grenseveterinæren ved import fra tredjestat, gir tillatelse til utlevering.

§ 9. Mottakers kontrollplikt ved innførsel

Første mottaker skal føre fortegnelse over mottatte forsendelser og gjennomføre den kontroll som er nødvendig for å sikre samsvar med de betingelser som stilles til innførsel før videre distribusjon av forsendelsen. Fortegnelsen skal inneholde navn og adresse på avsender(e) og mottaker(e) og identiteten på forsendelsen.
Første mottaker skal i tillegg kontrollere at
 1. 1.
  forsendelsen følges av handelsdokument, helsesertifikat eller annen pålagt dokumentasjon,
 2. 2.
  det er overensstemmelse mellom dokumentasjonen i nr. 1 og den angjeldende forsendelsen,
 3. 3.
  dyrene, avlsmaterialet eller avfallet er forskriftsmessig merket.
I driftsenheter, virksomheter, godkjente sentere skal virksomheten selv foreta kontrollen etter andre ledd. I virksomheter med tilsynsveterinær, skal denne foreta kontrollen.
Register over mottatte leveranser skal oppbevares i minst ti år og skal forevises det lokale Mattilsynet etter anmodning. Det samme gjelder de handelsdokumenter eller helsesertifikater som har fulgt forsendelsen.

§ 10. Mottakers plikter ved mangler

Dersom kontrollen etter § 9 avdekker mangler ved handelsdokument, identifikasjon eller dokumentasjon, plikter første mottaker å underrette Mattilsynet.
Forsendelsen skal i slike tilfeller ikke overdras uten tillatelse fra Mattilsynet.

§ 11. Offentlig kontroll

Mattilsynet kan til enhver tid foreta kontroll med levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall, samt kontroll med de kjøretøy som benyttes til transporten.

§ 12. Forflytning av dyr etter ankomst bestemmelsesstedet

Levende dyr kan tidligst forlate bestemmelsesstedet som angitt i medfølgende helsesertifikat, 2 dager etter ankomst. Levende dyr som skal distribueres videre etter innførsel, kan ikke forlate endelig bestemmelsessted før det er gått ytterligere 2 dager etter ankomst.
Midlertidig innførsel av registrerte dyr av hestefamilien og forsøksdyr til godkjente forsøksvirksomheter er unntatt fra kravet i første ledd.

§ 13. Virkeområde for kapittel IV

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder ved innførsel fra land utenfor EØS av levende dyr. Annet avlsmateriale og animalsk avfall skal kontrolleres i henhold til forskrift om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.1
1 Forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.

§ 14. Kontroll ved veterinær grensekontrollstasjon

Alle forsendelser fra tredjestater skal underkastes kontroll av en offentlig veterinær på en veterinær grensekontrollstasjon i henhold til liste utarbeidet av Mattilsynet over norske grensekontrollstasjoner og kontrollsentre for import av levende dyr, næringsmidler og andre produkter av animalsk opprinnelse.
Ved grensekontrollstasjonen skal det foretas dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelsen i samsvar med bestemmelsene i gjeldende instruks.1 Ved slik kontroll kan det tas ut prøver som vurderes som nødvendige.
1 Instruks 11. februar 2000 nr. 1710 til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinærene (grenseveterinæren) ved tilsyn og kontroll av levende dyr fra land utenfor EØS.

§ 15. Videresending og transitt av forsendelser

Forsendelser som skal sendes videre til et annet land innen EØS, skal gjennomgå kontroll i samsvar med reglene i § 14.
Forsendelser som skal sendes i transitt gjennom Norge til en tredjestat, kan tillates sendt gjennom Norge dersom:
 1. 1.
  Grenseveterinæren på den aktuelle grensekontrollstasjonen gir tillatelse til videresending.
 2. 2.
  Den ansvarlige for forsendelsen kan godtgjøre at den ikke blir avvist i vedkommende tredjestat.
 3. 3.
  Forsendelsen har gjennomgått veterinær grensekontroll, jf. § 14, med tilfredsstillende resultat.
 4. 4.
  Forsendelsen utelukkende håndteres ved grensepassering innen EØS og under transport ved kontroll av dyrehelsemessige forhold.
 5. 5.
  Transport skjer i henhold til godkjent tollprosedyre.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Instruks om isolasjon og undersøkelse av dyr