Ikke-animalske risikoprodukter – søknad og utpeking av ny aktivitet «Anlegg for videre transport»

Publisert

Med ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) ble forordning (EU) 2019/2124 implementert, og det ble åpnet for at ikke-animalske risikoprodukter iht. forordning (EU) 2019/1793 kan videresendes til utpekte anlegg, i påvente av at analyseresultatet foreligger etter at en fysisk kontroll er gjennomført ved en grensekontrollstasjon ved første grensepassering inn til EØS-området. Denne ordningen gjelder også for forsendelser som transporteres videre fra en norsk grensekontrollstasjon, når denne har gjennomført grensekontroll ved første grensepassering.

Ordningen med utpekte anlegg for videre transport er opp til hver enkelt medlemsstat i EØS å benytte seg av. Det skal være en egen avtale (utpeking) mellom Mattilsynet og den enkelte virksomhet som ønsker en slik ordning for et gitt fysisk anlegg/lager. Ordningen stiller krav både til virksomheten, transporten og lokalt Mattilsyn.

Det er viktig å merke seg at et utpekt anlegg for videre transport kan velges av alle aktører som importerer ikke-animalske risikoprodukter, da listeføringen er åpent tilgjengelig for alle i TRACES NT. Men det forutsettes at det foreligger en avtale mellom ansvarlig for forsendelsen og anlegget for videre transport før det benyttes.

Vilkår som må være oppfylt for å få utpekt sitt anlegg

Forordningen stiller en rekke vilkår som må være oppfylt før et anlegg kan utpekes av Mattilsynet og listeføres i importmeldesystemet TRACES NT. Vilkårene finner du i forordning (EU) 2019/2124 og kan kort oppsummeres slik:

Anlegget/lagerlokalene:

 • har tillatelse fra Tolletaten for lagring av ufortollede varer (bevilling som tollager)
 • er registrert hos Mattilsynet, og at lokalene er egnet for lagringen
 • har tilgang til meldesystemet TRACES NT

Det er også vilkår knyttet til transport og lagring som må være oppfylt, slik som at forsendelsen:

 • skal transporteres direkte fra grensekontrollstasjonen til utpekt anlegg for videre transport, og at omlasting er ikke lov under transporten
 • skal ingen andre steder enn til det stedet (anleggets fysiske besøksadresse) som er angitt i dokumentene
 • under transport til og under lagring i anlegg for videre transport, skal ikke forsendelsen endres på noen måte, f.eks. bearbeides eller skiftes ut, eller at emballasjen endres
 • ikke forlate anlegget før grensekontrollstasjonen har tatt en beslutning om forsendelsen (skal holdes sperret i anlegget på anvist plass)

Mer utdypende informasjon om vilkårene finner du i selve forordningen. Alle disse vilkårene må virksomheten dokumentere at den kan oppfylle, før virksomheten blir utpekt og listeført av Mattilsynet. Et utpekt anlegg kan miste, midlertidig eller permanent, sin utpeking og listeføring hvis anlegget blir tatt i å bryte ett eller flere av vilkårene.

Hva må søknaden inneholde?

Når din virksomhet mener dere oppfyller overnevnte vilkår, kan du søke om å bli utpekt og listeført som anlegg for videre transport. Søknaden skal du sende til ditt lokale Mattilsyn via Mattilsynets skjematjenester, (velg skjemaet Nytt anlegg for videre transport) og må inneholde:

 • Navn, besøksadresse (den fysiske adressen hvor forsendelsen lagres) og annen relevant kontaktinformasjon
 • Dokumentasjon på at anlegget/lageret har tillatelse fra Tolletaten for oppbevaring av ufortollede varer (bevilling som tollager)
 • Angivelse av hvilke produktkategorier med temperaturkrav som er aktuelle å innføre
 • Annen dokumentasjon knyttet til vilkårene som gir nærmere beskrivelse av f.eks.:
  - innmeldingen i meldesystemet TRACES NT og rettigheter/tilganger i TRACES
  - ansvarsforhold mellom ulike aktører (hvis flere er involvert)
  - hvordan transporten av forsendelsen skjer
  - hvor/hvordan lagringen av forsendelsen foregår (bl.a. vareflytskjema, prosedyrer, bilder og tegninger som viser hvor varene skal lagres mens de er sperret for bruk)
  - rutiner for varsling til Mattilsynet om innkomne forsendelser

Behandling av søknaden

Søknaden skal behandles av ditt lokale Mattilsyn som fører tilsyn med anlegget. De vil vurdere de innsendte dokumentene opp mot virksomhetens historikk. Ved behov vil Mattilsynet gjennomføre et tilsyn i lokalene eller ha et avklaringsmøte før behandlingen ferdigstilles. Om søknaden godkjennes vil Mattilsynet utpeke og listeføre anlegget i TRACES NT, slik at anlegg for videre transport kan benyttes ved innmelding av forsendelser. Søknadsprosessen vil på sikt bli avgiftsbelagt.

Komme i gang etter utpeking

Når anlegget er utpekt og listeført i TRACES NT som «Anlegg for videre transport», kan virksomheten benytte seg av muligheten for å få forsendelsen inn i f.eks. eget lager i påvente av at analyseresultatet foreligger etter den fysiske kontrollen ved en grensekontrollstasjon. For å få muligheten for videre transport må du eller den som på vegne av deg melder inn forsendelsen, alltid bruke TRACES NT og gjøre ett av to følgende punkter:

 • Angi ønske om «Anlegg for videre transport» i TRACES NT (valg fra liste), i Common Health Entry Document (CHED) del I før forsendelsen ankommer EU.
  eller
 • Etter utplukk til fysisk kontroll, kan ansvarlig for lasten be om videre transport i påvente av analysesvar ved å fylle det inn i CHED del I i TRACES NT

Det er den grensekontrollstasjon (GKS) ved første passering av grensen inn til EU-/EØS-området som bestemmer om de vil tillate videre transport i påvente av analysesvar. For at GKS skal tillate videre transport er det også vilkår som må være oppfylt i tillegg til overnevnte punkter. Det er:

 • Resultatet fra dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll er tilfredsstillende, bortsett fra at resultat fra prøvetakingen ikke foreligger.
 • Utfylling av CHED del I må skje i TRACES NT og anlegg og dato for ankomst skal angis.
 • Når en forsendelse er tillatt for videre transport til utpekt anlegg skal ansvarlig for forsendelsen sikre følgende:
 • Varene skal kjøres direkte, omlasting i løpet av transporten er ikke lov
 • Kopi av CHED følger forsendelsen
 • Ansvarlig for forsendelsen skal varsle sitt lokale Mattilsyn per epost eller telefon når (dato og tidspunkt) forsendelsen ankommer anlegg for videre transport
 • Forsendelsen skal ingen andre steder enn til anlegg for videre transport angitt i CHED (endring kan tillates og må gis av grensekontrollstasjon ved første grensepassering til EØS-området)
 • Bruk av utpekt anlegg for videre transport kan kun skje etter avtale med grensekontrollstasjonen, den ansvarlige for forsendelsen og det utpekte anlegget for videre transport.

Når forsendelsen ankommer anlegget, skal ditt lokale Mattilsyn gjøre følgende:

 • Forsikre seg om at forsendelsen holdes tilbake, enten ved å be om dokumentasjon fra anlegget eller gjennomføre et tilsyn
 • Bekrefte at forsendelsen har ankommet anlegget ved å fylle ut del III av CHED-dokumentet i TRACES NT innen 15 dager etter at forsendelsen forlot grensekontrollstasjonen
 • Iverksette tiltak hvis vilkårene brytes.

Opphør av utpeking og listeføring

Utpekt anlegg for videre transport er ansvarlig for å sikre at forsendelsen er urørt under transport, at forsendelsen står sperret og ikke benyttes, iht. vilkårene nevnt ovenfor. Brytes vilkårene under transporten eller forsendelsen tas urettmessig i bruk, vil Mattilsynet varsle vedtak om at utpeking og listing opphører helt eller delvis og om det vil være enten midlertidig eller permanent. Anlegget vil få sine opplysninger endret eller fjernet fra listen over anlegg for videre transport, iht forordning (EU) 2019/2124, artikkel 9, punkt 2.

I tabellen under er det angitt hvilke brudd med tilhørende tiltak som vil bli vedtatt:

BruddTiltak
Første gangs brudd på vilkårene, f.eks. ikke varslet Mattilsynet, brutt forsegling, omlasting underveis, tatt varene i bruk, andre mangler ved anlegget mv.Varsle skriftlig om at nytt brudd på vilkårene vil medføre midlertidig inndragelse av utpeking inntil avvik er ordnet opp i, enten for bare den varekategori det er brudd på eller for alle varekategorier.

For varer som er tatt i bruk, vedtas omsetningsforbud i påvente av analyseresultat.
Andre gangs brudd på vilkårene.

Midlertidig inndragelse av utpeking i 1-3 mnd., enten for bare for den varekategori det er brudd på eller alle varekategorier.  Skriftlig varsel om permanent tilbakekalling av utpeking og listeføring ved neste brudd.

Aktiviteten og/eller produksjonsformen fjernes midlertidig fra MATS og TRACES.

For varer som er tatt i bruk, vedtas omsetningsforbud i påvente av analyseresultat.

Tredje gangs brudd på vilkårene.

Skriftlig varsel om permanent tilbakekalling av utpeking og listeføring, enten for alle varekategorier eller bare for den varekategori det er brudd på. Aktiviteten fjernes fra MATS og TRACES. Virksomheten kan søke ny utpeking som anlegg for videre transport etter tidligst ett (1) år etter vedtak om tilbakekallelse av utpeking er tredd i kraft.

For varer som er tatt i bruk, vedtas omsetningsforbud i påvente av analyseresultat.

Et utpekt anlegg for videre transport kan også selv si opp utpekingen. Da må Mattilsynet varsles minst 1 måned før ønsket oppheving av utpeking.

Innkreving av gebyrer

Mattilsynets arbeid med kontrollen av forsendelsen etter ankomst anlegg for videre transport, vil være avgiftsbelagt iht. timesatser for grensekontroll nevnt i §4 i forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2019/1793. Dette kommer i tillegg til de avgifter som en grensekontrollstasjon krever for sin del av grensekontrollen, som omfatter dokument-, identitets- og fysisk kontroll.

Søknad om utpeking av anlegg for videretransport vil på sikt bli avgiftsbelagt.