Import av melk og melkeprodukter

Produkter av melk fra EU og fra land utenfor EU (tredjeland) blir omsatt i Norge. Dette er rene melkeprodukter eller produkter der melk eller melkeprodukter er ingrediens i en annen vare.

Publisert

Norge etterlever samme hygieneregelverk som EU, og det er fri handel mellom Norge og EU. Slik handel over landegrensene innenfor EU og EØS kalles samhandel.

Import av melk og melkeprodukter fra tredjestat skal gjøres via en veterinær grensekontrollstasjon før varen kan omsettes i EU og EØS. Land utenfor EU og EØS blir kalt tredjestater. Dette kravet om kontroll gjelder dessuten for enkelte sammensatte produkter hvor melk eller melkeprodukter inngår som ingrediens i produktet.

Virksomheter som samhandler eller importerer mat, skal være registrert hos Mattilsynet, og alle grensekontrollpliktige varer må meldes på forhånd i TRACES.

Det er forbud mot å ta med deg melk og melkeprodukt fra land utenfor EU og inn i Norge.

Se også:

Import av Sammensatte produkter (SP) - Composite products (CP)

Privat import av mat