Til hovedinnhold

Krav om salmonellasertifikat ved import av visse typer kjøtt og egg (salmonellagarantien)

Norge har sammen med Finland og Sverige et særskilt krav til garanti for fravær av Salmonella for visse typer kjøtt og egg.

Publisert

Regelverket stiller krav til at ferskt storfekjøtt, svinekjøtt, fjørfekjøtt og konsumegg med opprinnelse fra andre EØS-land eller tredjestat som innføres til Norge skal følges av et salmonellasertifikat. Danmark har fått samme garanti for egg og kyllingkjøtt og så disse produktene kan samhandles på samme måte som produkter fra Sverige og Finland.

Vi gjør oppmerksom på:

  • Ved innførsel av storfe-, svine- og fjørfekjøtt er det avsendervirksomheten som selv er ansvarlig for å dokumentere at kjøttet har blitt prøvetatt og analysert for Salmonella med negativt resultat.
  • Dersom varepartiet er innom en virksomhet i EØS-området for splitting og/eller ompakking, kreves nytt salmonellasertifikat fra denne virksomheten før innførsel til Norge.
  • Forordning (EF) nr. 1688/2005, artikkel 6 krever at forsendelser av:
     - Kjøtt skal følges av et handelsdokument som er i samsvar med modellen oppført i vedlegg IV.
     - Egg skal ledsages av et sertifikat som er i samsvar med modellen som er oppført i vedlegg V.
  • Forordning (EF) nr. 853/2004 art. 8 innebærer at næringsmiddelvirksomhet i Norge må iverksette nødvendige tiltak og undersøkelser for å verifisere at de innførte varene har den hygieniske statusen som fremkommer av handelsdokumentet.
  • For utfyllende informasjon om plikter som påhviler norsk næringsmiddelvirksomhet og hvordan avsendervirksomheten skal plukke ut partier som skal til Norge, prøvetakingen av disse og hvordan de skal håndtere positive funn se: Håndtering av Salmonella i storfe- og svinekjøtt fra EU/EØS (samhandlet)

Mattilsynet kan ta prøver av partiet som ledd i en stikkprøvekontroll eller på bakgrunn av en konkret mistanke. Videre kan vi kreve spesifikk tilleggsinformasjon i tilfeller der partiet er plukket ut for å sjekke gyldigheten av medfølgende dokumentasjon.