Oversikt over de nye forskriftene for importkontrollen

Publisert

Forskrift om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130

Forskriften beskriver innholdet i kontrollen (dokument-, identitets- og fysisk kontroll, for alle typer forsendelser) og frekvenser for dyr/animalske produkter. Videre inneholder forskriften regler for kontrollen av uflådd vilt, og fisk som landes innen og utenfor EØS-området, samt regler for når id- og fysisk kontroll av ikke-animalske produkter kan gjøres andre steder enn ved en grensekontrollstasjon.

Forskriften vil senere også omfatte reguleringen av animalske næringsmidler i bagasjen til reisende (håndkjøtt) og andre unntak fra kontroll, forordning (EU) 2019/2122, men dette er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå. Derfor vil kontrollen av slikt håndkjøtt fortsatt følge dagens praksis.

Forskrift om offentlig kontroll – grensekontrollstasjoner – forordning (EU) 2019/1012, forordning (EU) 2019/1014 og forordning (EU) 2019/1081 

Denne forskriften regulerer regelverket som omhandler oppnevnelsen og krav til grensekontrollstasjoner, kontrollsentre og kontrollsteder, m.m. (infrastruktur og utstyr). Forskriften regulerer videre unntak fra reglene om plasseringen av grensekontrollstasjoner og unntak for grensekontrollstasjoner som kun kontrollerer tømmer, samt en enklere prosedyre for regodkjenning av en grensekontrollstasjon der man har midlertidig mistet godkjenning for en kategori dyr/produkter (innen to år).

Med grensekontrollstasjon menes grensekontrollstasjonene for veterinær grensekontroll og innførselsstedene for ikke-animalske produkter. Det nye regelverket samler nå disse stedene i samme begrep. Kontrollsted er et nytt begrep, der visse typer kontroll kan gjøres på steder utenom grensekontrollstasjonene.

Det bemerkes at opprettelsen av grensekontrollstasjoner, kontrollsentre og kontrollsteder, m.m., må ses i sammenheng med Mattilsynets behov, kapasitet, samfunnsøkonomien og andre relevante forhold. Per tid er det ikke oppnevnt noen kontrollsteder i Norge.

Forskriften gir også utdypende regler knyttet til kontroll gjennomført av andre enn veterinærer, om hva de skal kunne og hva de kan kontrollere.

Forskrift om offentlig kontroll – dokumentasjonskrav ved import, forordning (EU) 2019/1013 og forordning (EU) 2019/1602

Forskriften regulerer kravet til forhåndsmelding av forsendelser. Dette skal som hovedregel gjøres av importøren senest en arbeidsdag før beregnet ankomst til grensekontrollstasjonen. Det er videre gitt unntak fra denne fristen for forsendelser med logistiske utfordringer, som last med fly, der meldingen skal sendes inn seneste fire timer før beregnet ankomst. Det er videre gitt en lengere frist, på fem arbeidsdager, for tømmer som ankommer fjerntliggende grensekontrollstasjoner.

Regler for når innførselsdokumentet (CHED) skal følge forsendelsen er også gitt i denne forskriften. En kopi av tilhørende CHED skal alltid følge forsendelsen fra grensekontrollen og frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder selv om forsendelsen eventuelt deles opp før den ankommer grensekontrollen, på grensekontrollstasjonen eller etter å ha forlatt grensekontrollstasjonen. Forordning (EU) 2019/1602 art. 5(2) gir nærmere regler om situasjoner der deler av en forsendelse blir avvist.

Forskrift om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt, forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128

Denne forskriften gir regler om videretransport, omlasting og transitt av forsendelser med dyr, animalske produkter og i noen tilfeller ikke-animalske produkter.

Forskriften inneholder også sertifikatet som skal benyttes for forsendelser som skal til utpekte og listeførte NATO/US-militære baser, eller som skal til skipsforsyninger på skip som går i internasjonal fart utenfor EØS-området.

Forskrift om offentlig kontroll – særlige regler om grensekontrollen, forordning (EU) 2019/1873, forordning (EU) 2019/2074 og beslutning (EU) 2019/2098

Denne forskriften regulerer situasjonene der det gjennomføres forsterket kontroll på forsendelser med animalske produkter på grunn av avvikende funn gjort i forhold til importregelverket (forordning (EU) 2019/1873). Her skal Mattilsynet varsle Kommisjonen om funn og ønske om videre tiltak. Ved tiltak fra Kommisjonen vil meldesystemet TRACES da plukke ut forsendelser som skal være gjenstand for forsterket kontroll. Forskriften gir videre nærmere detaljer om grep ved videre funn eller hvordan denne kontrollen skal avsluttes ved ingen ytterligere funn.

Videre regulerer forskriften gjeninnførsel av forsendelser, dyr og animalske produkter, som har vært avviste av myndighetene i en stat utenfor EØS-området. Det nye som er verdt å merke seg angår forsendelser med animalske produkter. Forsendelsene skal fortsatt følges av sertifikater og erklæringer. Men der det ikke finnes offisielle sertifikater kan andre handelsdokumenter godtas hvis disse bekrefter identiteten og innholdet til forsendelsen på en klar og entydig måte. Videre kan forsendelser med animalske produkter gjeninnføres til andre steder innen EØS-området enn der forsendelsen kom fra, hvis kompetent myndighet på stedet godtar å motta forsendelsen.

I § 4 til forskriften er det gitt overgangsregler for forsendelser med animalske produkter frem til den nye dyrehelseforordningen er på plass i april 2021. Denne paragrafen inneholder mye av det samme som basisrettsakten, og viser til hvilke av dagens dyrehelsekrav som skal være oppfylt (direktiv 2002/99/EF) ettersom den nye dyrehelseforordningens regler ikke er på plass per tid.

Kommersielt avviste forsendelser er ikke omfattet av dette regelverket og slike situasjoner vil fortsatt omfattes av den ulovfestede rettspraksisen på området, som samsvarer med reglene om gjeninnførsel av myndighetsavviste forsendelser.

Forskrift om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021)

Forskriften, Positivlisten 2021, lister opp hvilke dyr, animalske produkter og sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll på en grensekontrollstasjon, i de tilfellene der Norge er første ankomststed innen EØS.

Denne utgaven av positivlisten inkluderer sammensatte produkter i opplistingen som gis i forskriften.

Forskriften ble oppdatert sist i juni 2022. Forskriften inneholder også en liste over hvilke sammensatte produkter som er unntatt fra kontroll ved en grensekontrollstasjon. Dette er begrunnet i lav risiko knyttet til produktet.

Forskrift om offentlig kontroll – IMSOC – forordning (EU) 2019/1715 

Denne forskriften regulerer informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets underliggende systemer. Dette er en digital plattform for lettere tilgang til blant annet meldesystemene TRACES og iRASFF. I forskriften ligger også malen for innførselsdokumentene (CHED - Common Health Entry Document, som erstatter CED/CVED-dokumentene). Her ligger også en enkel veileder om bruken og hvordan dokumentene skal fylles ut.

Forskrift om offentlig kontroll – importkontroll av ikke animalske produkter – forordning (EU) 2019/1793

Denne forskriften erstatter forordningen 669/2009 og de andre forordningene som berører kontrollen i forhold til plantevernmidler (2018/1660), aflatoksiner (884/2014), salmonella (2017/186) og PCP/dioksiner (175/2015).

Forskriften retter seg mot forsendelser som skal ut på markedet, og følgende forsendelser hvis forsendelsens nettovekt er på 30 kg eller mer; vareprøver, laboratorieprøver, utstillingsvarer (ikke ment å legges ut på markedet), del av privatbagasje for eget bruk, postforsendelser til privat bruk, og forsendelser til forskningsformål.

Vedlegg I dekker det som var 669/2009, mens vedlegg II, del 1 og 2, dekker de andre produktene som var omfattet av forordningene 884/2014, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660, og vedlegg IIa dekker importforbudene omfattet av forordningene 2014/88 og 2015/943. Vedlegg IV dekker helsesertifikatet som skal følge forsendelsene som er omfattet av vedlegg II.

Forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625

Forskriften gir regler om hvilke hygienekrav som stilles for de forskjellige dyr og varer som skal konsumeres, i tillegg til de generelle importreglene. Dette omfatter blant annet at de kommer fra listeførte stater utenfor EØS-området. Forskriften stiller også krav til virksomheter og listeføringen av disse.

Det er også gitt regler for sammensatte produkter og hvilke sertifikater eller private erklæringer som skal følge forsendelsene med disse produktene

Tidligere innehold forskriften også eksempler på sertifikatene som skulle følge forsendelsene med produkter som er listet i denne forskriften. Disse sertifikatene er flyttet til egne forskrifter, se nedenfor.

Forskrift om helsesertifikater – næringsmidler og dyr – forordning (EU) 2020/2235 (mathelsesertifikatforskriften)

Forskriften inneholder modellsertifikater for dyrehelse, offentlige sertifikater og kombinerte dyrehelse/offentlige sertifikater i tilknytning til forflytning mellom EØS-statene for levende dyr, animalske produkter og avlsmateriale, og import fra stater utenfor EØS-området for levende dyr, animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, bi-produkter, og spirer og frø av disse til konsum.

Modell for privat erklæring knyttet til import av sammensatte produkter med lav risiko er også å finne i forskriften.

Forskrift om helsesertifikater – landdyr og avlsmateriale derav – forordning (EU) 2021/403 (landdyrhelsesertifikatforskriften)

Forskriften inneholder modellsertifikater for dyrehelse og kombinerte dyrehelse/offentlige sertifikater i tilknytning til forflytning mellom EØS-statene for landdyr og avlsmateriale fra disse, og import fra stater utenfor EØS-området for landdyr og avlsmateriale av disse.