Ikke lenger krav om egenerklæring fra produsent eller attest fra veterinær ved innførsel høy og halm fra EU

Tidligere var det et krav om egenerklæring fra produsent eller attest fra veterinær ved innførsel av høy og halm fra EU-land som for eksempel Sverige. Det er ikke lenger krav om dette, siden vi har ikke hjemmel til å forby innførsel av dyr og varer som er regulert gjennom EØS-avtalen. 

Publisert

I forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander §8.3 er det et krav til samhandel for gress, høy, halm og lucerne fra land i EØS. Dersom varen er beregnet til dyrefôr, strø eller på annen måte kommer i kontakt med dyr, er det et krav til at det skal medfølge en bekreftelse fra produsenten om at den er høstet på arealer som ikke har vært gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste 2 år, samt en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at den kommer fra et område hvor det ikke er restriksjoner på grunn av smittsom dyresykdom.

Denne forskriften er imidlertid under endring, og i §8.3 og 8.4 vil det ikke lenger kreves bekreftelse fra produsent og attest fra offentlig veterinær. Dette medfører en lettelse forbundet med samhandelen, og anses ikke å medføre noe økt risiko for smitteintroduksjon av betydning. Selv om ikke forskriftsendringen er gjennomført ennå, så gjelder bortfallet av dette kravet umiddelbart. Når det er motstrid mellom to forskrifter, går EØS-regelverket foran det nasjonale.

Innførsel av høy og halm til Norge skal derfor gå etter EU-harmonisert regelverk, og innebærer at bortfallet av krav til egenerklæring og attest gjelder med umiddelbar virkning.

Se mer informasjon i veileder om tekniske bestemmelser ved import og samhandel av fôr (PDF).

Videre vises det til forskrift om floghavre og forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere for særlige krav ved import og samhandel.

Her kan det spesielt vises til

  • § 8 i forskrift om floghavre: Det er forbudt å importere floghavre og produkter som inneholder floghavre, med unntak av korn, erter og frø til en virksomhet som i sin videre behandling av produktet, ødelegger spireevnen hos floghavre.  Det er importørens ansvar å dokumentere at produktene (halm, julenek og liknende) ikke inneholder floghavre. Når det gjelder import av korn, erter og frø som skal brukes til fôr, stilles det ytterligere krav i forskriften § 12, se "Krav til virksomheter som produserer eller importerer helt korn, erter og frø til fôr". 
  • § 18 i forskrift om plantehelse: Det er forbudt å bruke gras, høy og halm som emballasje ved import av planter og plantedeler.

Regelverk

Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

Forskrift om plantehelse

Forskrift om floghavre