Til hovedinnhold

RASFF

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat, fôr og matkontaktmaterialer mellom myndighetene i medlemslandene i EU, EFTA, Sveits, samt EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen.

Publisert

Norges RASFF-kontaktpunkt er lagt til Mattilsynets hovedkontor, avdeling juridisk og internasjonalt arbeid, seksjon grensekontroll og kriminalitet.

Alle medlemsland er forpliktet til raskt å informere via RASFF dersom det avdekkes at helsefarlig mat eller fôrvare kan være på markedet, og som da krever at landene følger opp produkt og virksomhet i de berørte landene. Denne varslingsplikten følger av Matlovsforskriftens artikkel 50, og gjelder for alle land og virksomheter som påviser direkte eller indirekte helsefare med produkter som er importert, eksportert eller samhandlet. Som virksomhet skal du alltid varsle ditt lokale Mattilsyn, som vil varsle saken videre i meldesystemet.

Er din virksomhet berørt av helsefarlig mat på markedet?

Dersom din virksomhet er berørt av en melding fra et annet land, vil ditt lokale Mattilsyn følge deg opp. Av hensyn til konfidensialitet kan vi dessverre aldri sende hele meldingen til deg og din virksomhet.

Mer informasjon om RASFF finner du på EU kommisjonens nettsider. Der er det også en søkbar database over alle utsendte RASFF-meldinger (anonymisert) samt EUs årsrapporter.

EU kommisjonens nettsider om RASFF (ec.europa.eu)

Regelverk

Matlovsforskriften – artikkel 50

Artikkel 50
Hurtigvarslingssystem
1. Et hurtigvarslingssystem for melding om direkte eller indirekte helserisikoer for mennesker på grunn av næringsmidler eller fôr, opprettes i form av et nettverk. Det skal omfatte medlemsstatene, Kommisjonen og myndigheten. Medlemsstatene, Kommisjonen og myndigheten skal utpeke hvert sitt kontaktpunkt som skal være medlem av nettverket. Kommisjonen skal være ansvarlig for forvaltningen av nettverket.
2. Dersom et medlem av nettverket har opplysninger om at et næringsmiddel eller et fôr innebærer en alvorlig direkte eller indirekte helserisiko for mennesker, skal disse opplysningene umiddelbart oversendes Kommisjonen via hurtigvarslingssystemet. Kommisjonen skal umiddelbart oversende disse opplysningene til medlemmene av nettverket.
Myndigheten kan utfylle denne meldingen med vitenskapelige eller tekniske opplysninger for å fremme raske og hensiktsmessige risikohåndteringstiltak fra medlemsstatenes side.
3. Med forbehold for andre bestemmelser i Fellesskapsregelverket , skal medlemsstatene umiddelbart underrette Kommisjonen via hurtigvarslingssystemet om:
  1. a.
    ethvert tiltak de vedtar for å begrense omsetningen av, trekke tilbake fra markedet eller tilbakekalle næringsmidler eller fôr for å verne menneskers helse, i de tilfellene der det er nødvendig å handle raskt,
  2. b.
    enhver anbefaling til eller avtale med profesjonelle aktører som har som mål, på frivillig eller obligatorisk grunnlag, å hindre, begrense eller fastsette særlige vilkår for omsetning eller bruk av næringsmidler eller fôr, på grunn av en alvorlig helserisiko for mennesker som gjør det nødvendig å handle raskt,
  3. c.
    enhver avvisning i forbindelse med en direkte eller indirekte helserisiko for mennesker, av et parti, en container eller en last med næringsmidler eller fôr ved en grensestasjon innenfor Den europeiske union, iverksatt av en vedkommende myndighet.
Meldingen skal følges av en detaljert redegjørelse for årsakene til de tiltak som vedkommende myndigheter har truffet i den medlemsstat der meldingen ble gitt. Den skal i god tid følges opp av tilleggsopplysninger, særlig dersom tiltakene meldingen bygger på endres eller trekkes tilbake.
Kommisjonen skal umiddelbart videresende meldingen og tilleggsopplysningene mottatt i henhold til første og annet ledd, til medlemmene av nettverket.
Dersom et parti, en container eller en last avvises av en vedkommende myndighet ved en grensestasjon innenfor Den europeiske union, skal Kommisjonen umiddelbart underrette alle grensestasjoner innenfor Den europeiske union samt opprinnelsestredjestaten.
4. Dersom et næringsmiddel eller et fôr som det er meldt om via hurtigvarslingssystemet har blitt sendt til en tredjestat, skal Kommisjonen gi denne staten alle relevante opplysninger.
5. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om hvilke skritt som er tatt eller hvilke tiltak som er truffet, etter at meldingene og tilleggsopplysningene ble mottatt via hurtigvarslingssystemet. Kommisjonen skal umiddelbart oversende disse opplysningene til medlemmene av nettverket.
6. Hurtigvarslingssystemet kan utvides til å omfatte søkerstater, tredjestater eller internasjonale organisasjoner på grunnlag av avtaler mellom Fellesskapet og de berørte statene eller internasjonale organisasjonene, etter framgangsmåtene fastsatt i disse avtalene. Avtalene skal bygge på gjensidighet og inneholde bestemmelser om fortrolighet tilsvarende dem som får anvendelse i Fellesskapet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no