Til hovedinnhold
Klagesak

Avslag på driftsplanendring - opphevet etter klage

Søknad om endret driftsplan avhenger av om hensynet til fiskehelse på den enkelte lokaliteten eller i området tilsier nekting. Fakta på aktuelt tidspunkt for endring legges til grunn for vurderingen.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2020/41534
Resultat
Medhold

Bakgrunn

Oppdrettsselskap søkte om å endre driftsplanen ved å utsette brakkleggingstid for en lokalitet med to måneder. Regionen nektet endring og viste til en avtale mellom oppdretterne i området om brakklegging av anleggene i Vikna nordvest. Regionen viste også til at brakkleggingsstart i driftsplanene for anleggene i Vikna nordvest var en av forutsetningene for at Mattilsynet aksepterte at anleggene i Vikna sør med utbrudd av pankreassykdom (PD) fikk stå til slaktemoden størrelse. Brakklegging skulle hindre videre spredning av sykdommen nordover.

Vurdering

Klagesaksenheten var enig med regionen i at utvidet produksjonstid med to måneder i et område der det er avtalt felles brakklegging er en vesentlig endring av godkjent driftsplan, se forskriftens § 40 siste ledd.

Fakta av betydning for fiskehelsesituasjonen tilsa imidlertid ikke nekting av endret driftsplan. Samtlige akvakulturanlegg, utenom Kråkøya som selskapet søkte om endring for, var slaktet ut på det aktuelle tidspunktet for ønsket utvidelse av produksjonstid. Det var dermed lav risiko for spredning av PD-smitte.

Konklusjon

Søknad om endret driftsplan ble godkjent fordi hensynet til fiskehelse på lokaliteten eller området ikke tilsa at Mattilsynet kunne nekte. Akvakulturdriftsforskriften § 40 sjette ledd slår fast at hensynet til fiskehelse på den enkelte lokaliteten eller i et område må tilsi det for at nekting skal kunne skje.

Be om innsyn i saken via eInnsyn: 2020/41534

Regelverk

Akvakulturdriftsforskriften

Matloven - matl