Til hovedinnhold
Klagesak

Avslag på utvidelse av anlegg på grunn av hensynet til villfisken i området

En smal fjord benyttes som utvandringsrute for villaks og sjøørret. Smittepress i fjorden gjør at reduksjon i maksimal total biomasse (MTB) i et anlegg ikke er et tilstrekkelig tiltak i forhold til økning ved et annet anlegg.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2019/127935
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

En oppdretter hadde søkt om å øke MTB ved en lokalitet (A), med tilsvarende nedjustering ved en annen lokalitet (B). Regionen har avslått søknaden på grunn av smitterisikoen ved å øke biomassen, og at hensynet til villfisken tilsier at en økning i biomasse i dette området ikke er forsvarlig.  

 

Vurdering

Lusetallene ved lokalitetene i fjorden hvor anleggene ligger har blitt verre de siste årene. Dette er et relativt smalt fjordområde og anleggene ligger slik plassert at det vil være vannkontakt mellom anleggene. Dette øker risikoen for spredning av smittsomme fiskesykdommer, som blant annet lakselus.  

Klagesakenheten har lagt til grunn at flere viktige lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, og at laksesmolten mest sannsynlig vil måtte passere lokaliteten A. Ved lokalitet B kan smolten velge flere vandringsruter. Smittesituasjonen for den ville fisken blir derfor mest sannsynlig ikke bedre ved å produsere mer fisk på lokalitet A mot mindre på lokalitet B.   

Villfisk i nærområdet til lokalitet A er allerede negativt påvirket av lakselus, og en økning av biomasse i anlegget vil medføre ytterligere økt lusepress. Det er derfor ikke faglig forsvarlig å utvide produksjonen på lokaliteten.  

Konklusjon

Klager fikk ikke medhold i klagen, og fikk avslag på søknad om utvidelse av maksimalt tillatt biomasse fra 1950 tonn til 3120 tonn på lokaliteten.

 

Du kan be om innsyn i saken via einnsyn 2019/127935 

Regelverk

Forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv

§ 5. Krav om godkjenning

Etablering av akvakulturanlegg og havbeite, utvidelse av produksjonsomfang og annen vesentlig endring av allerede godkjent akvakulturanlegg eller havbeite, skal være godkjent av Mattilsynet. Akvakulturanlegg som produserer og omsetter akvariedyr, omfattes av krav om godkjenning.

§ 7. Forhold som vurderes ved godkjenning

For at godkjenning skal kunne gis må etableringen av akvakulturanlegget, eller havbeitet, ikke innebære uakseptabel risiko for spredning av smitte, herunder smitte inn til akvakulturanlegget eller havbeitet og dets omkringliggende miljø.
I vurdering av smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg. Det skal også legges vekt på hvilken art som skal produseres, driftsform og produksjonsomfang.
For akvakulturanlegg i sjø, vurderes avstand til annen akvakulturrelatert virksomhet og vassdrag i hovedsak ut fra plassering av produksjonsenhetene. For akvakulturanlegg på land vurderes avstand til andre akvakulturrelaterte virksomheter og vassdrag i hovedsak ut fra vanninntak og avløp.
Det skal foreligge et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift, herunder beredskapsplan, risikobasert helsekontroll, opprettholdelse av god vannkvalitet og journalføring, kan etterleves.
Akvakulturanlegg og havbeite skal kunne ivareta artens krav til et godt levemiljø. Det skal være sikkerhet for tilstrekkelig tilførsel av vann av egnet kvalitet. Anlegget skal være slik lokalisert og konstruert at risikoen er lav for at akvakulturdyrene påføres skade eller unødig påkjenning. Ved vurdering av velferden skal opplysninger om anleggets utforming og utstyr samt dets plassering på lokaliteten vurderes opp mot produksjonsform og vanndata.
Det kan stilles vilkår til godkjenningen.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no