Klagesak

Bløggebåter må ikke i karantene eller slippsettes etter slakting av fisk i bekjempelsessone for ILA

Bløggebåter var pålagt karantene eller slippsetting etter at de hadde slaktet fisk i anlegg innenfor en bekjempelsesone for ILA. Det var ikke påvist eller mistanke om ILA i anleggene. Klagesaksenheten satte i stedet endrede vilkår for tillatelsen. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2022/12178
Resultat
Medhold

Bakgrunn

Virksomheten fikk tillatelse, på visse vilkår, til å slakte fisk med bruk av bløggebåter ved anlegg som lå innenfor en bekjempelsesone (betegnes som vernesone i nytt regelverk) for ILA. 

De klaget på vilkåret om at «Bløggebåtene måtte settes på slipp eller måtte gjennomføre 48 timers karantene etter godkjent vask og desinfeksjon.» Regionen mente det var riktig i et smitteforebyggende perspektiv å opprettholde kravet så lenge det var fisk med mistanke om eller påvist ILA i bekjempelsesone. 

Vurdering

I en tidligere sak har klagesaksenheten omgjort et vedtak med krav om karantene for en bløggebåt etter at den hadde slaktet fisk ved et anlegg med mistanke om PD (SAV2), heretter kalt prinsippsaken for PD. 

Prinsippsaken om PD (2019/242767) legger føringer på hvordan Mattilsynet skal vurdere lignende saker, inkludert hvor Mattilsynet legger nivået for akseptabel risiko for spredning av smitte. Forskjellen i denne saken er en vurdering av risikoen for spredning av ILA i stedet for PD (SAV2). Øvrige forhold mener vi er sammenlignbare, og vurderinger som ble gjort i prinsippsaken om PD er også gyldige i denne saken. Sannsynligheten for spredning av ILA i denne saken, er etter vår vurdering, lik eller lavere enn sannsynligheten for spredning i prinsippsaken om PD. 

Klagesaksenheten mener derfor at i denne saken burde vært stilt tilsvarende vilkår for tillatelsen som i prinsippsaken om PD, i stedet for at bløggebåter skal settes på slipp eller gjennomføre 48 timers karantene etter godkjent vask og desinfeksjon. 

I saken gjør vi oppmerksom på det nye dyrehelseregelverket, selv om det ikke har betydning for utfallet av denne saken. 

 

Be om innsyn i saken via eInnsyn:2022/12178

Konklusjon

Regionens vedtak ble omgjort. I stedet for slippsetting eller 48 timers karantene satte vi nytt vilkår for tillatelsen. 

Vilkårene er: 

· Etter endt levering ved slakteri skal det, før overgang til oppdrag utenfor bekjempelsessonen, gjennomføres vask og desinfeksjon av båtens laste- og lossesoner, med alt tilhørende utstyr og alle kontaktpunkter som kan utgjøre en smitterisiko. Det skal også gjennomføres vask og desinfeksjon av skrog et stykke over vannlinjen (området som utgjør forskjell i fribord mellom fullastet og tom båt) rundt båten. 

· Gjennomført vask og desinfeksjon skal være attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog. 

Be om innsyn i saken via eInnsyn: 2022/12178

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Akvabiosikkerhetsforskriften

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland