Til hovedinnhold
Klagesak

Delvis aktivitetsforbud etter lang tilsynshistorikk og tett oppfølging av dyreholder

Klagesaksenheten ga delvis medhold i sak om aktivitetsforbud, og vurderte at dyreholder kunne beholde to hester til hobbybruk.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
Oppgis ikke
Resultat
Delvis medhold

Bakgrunn

Dyreholdet i saken var fulgt opp tett over flere år med mer enn 30 inspeksjoner, og det var avdekket flere brudd på dyrevelferdsloven. Under tilsynene ble det sett at dyr var oppstallet på uegnede plasser, uten nødvendig skjerming fra andre dyr og blant gjenstander de kunne skade seg på. I tillegg observerte Mattilsynet at flere syke dyr ikke hadde tilgang til sykebinge, ikke fikk forsvarlig behandling, og ikke ble avlivet når det var nødvendig. 

Vurdering

Klagesaksenheten var enig med regionen om at kravene til aktivitetsforbud var til stede. Spørsmålet i saken var om aktivitetsforbudet var et «egnet» virkemiddel for å forhindre fremtidige lovbrudd, og om det var «forholdsmessig» i den konkrete saken. 

Klagesaksenheten vurderte at det forelå en risiko for flere brudd på dyrevelferdsloven dersom dyreholder fikk fortsette å holde dyr, og at det heller ikke fantes mindre inngripende virkemidler som kunne gi en varig bedring av dyreholdet. Tilsynshistorikken tilsa at det var stor sannsynlighet for at dyreholder ville fortsette å bryte loven. Andre tiltak hadde blitt prøvd, og dyreholder var gitt mange muligheter over flere år til å bedre dyreholdet. Den langvarige og omfattende historikken i saken talte sterkt for at det ikke lenger fantes mindre inngripende tiltak som kunne sikre varig og god dyrevelferd i dyreholdet. Det var derfor nødvendig og forholdsmessig å ilegge dyreholder et aktivitetsforbud. 

Klagesaksenheten vurderte at dyreholder skulle gis muligheten til å eie to hester til hobbybruk, så lenge disse ble oppstallet hos, og fikk daglig tilsyn og stell av, andre egnede og kompetente personer. Bakgrunnen for dette var at de mest kritikkverdige forholdene i hesteholdet var knyttet til hester beregnet for slakt. Hestene som var holdt til hobbybruk var i større grad blitt ivaretatt. På denne måten ville dyreholder, dersom dyreholder involverte seg i stell og tilsyn av hestene, få muligheten til å vise en endring i sin tilnærming til dyrevelferdsregelverket og nødvendig kompetanse til å ivareta dyrs velferd.

Konklusjon

Klagesaksenheten besluttet å gi dyreeier muligheten til å eie inntil to hester til hobbybruk, så lenge hestene oppstalles hos og får daglig tilsyn og stell av en egnet og kompetent person. Vedtaket er fattet med hjemmel i dyrevelferdsloven § 33. 

Regelverk

Dyrevelferdsloven