Til hovedinnhold
Klagesak

Endringer i status for lakselus medførte ny vurdering av søknad om etablering av lokalitet

Vedtak om avslag på søknad om etablering av et anlegg ble returnert til regionen for ny vurdering etter at status med hensyn på lakselus nå vurderes å være akseptabel. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2021/205486
Resultat
Opphevet

Bakgrunn

Saken gjelder etablering av en ny lokalitet, som vil ligge i en relativt stor og robust brakkleggingsgruppe. Selskapet som søkte, hadde flere gjentatte brudd på lusegrensen i sine nærmeste anlegg da regionen avgjorde saken i juli 2021. Hovedspørsmålet i denne saken var om det 2 ½ år senere fortsatt var grunnlag for et avslag.

Vurdering

For at Mattilsynet skal kunne godkjenne en ny etablering av et akvakulturanlegg må etableringen ikke utgjøre en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, for eksempel lakselus. Lusesituasjonen i anleggene i nærområdet har betydning for hvor stor risikoen er spredning av sykdom er og om det er akseptabel risiko for smitte. Ved etablering av et nytt anlegg vektlegges det derfor hvordan lusesituasjonen har vært i anleggene i nærområdet som har stor grad av smittekontakt med det aktuelle anlegget. 

Det var riktig av regionen i Mattilsynet å avslå søknaden i 2021 da det var for mye lus i naboanleggene. 

Fra 2021 har det vært en vesentlig bedring i brakkleggingsgruppen. Totalt sett mente vi at lusesituasjonen nå er under god kontroll i brakkleggingsgruppen som helhet, med ett unntak som var et anlegg 10 km fra omsøkt lokalitet, hvor de hadde tre brudd på lusegrensen i 2022. 

Klagesaksenheten mener at etableringen av det nye anlegget ikke vil utgjøre en uakseptabel spredning for smitte av lakselus. Klagesaksenheten fant det riktig å oppheve vedtaket og returnere saken til regionen for ny vurdering, for også å se på momenter som fiskehelse, fiskevelferd og dødelighet, og internkontroll.  For eksempel mer konkrete vurderinger av dødelighet sammenlignet med andre anlegg, hvor lenge det hadde vært høy dødelighet, tiltak som eventuelt var iverksatt for å redusere risikoen for høy dødelighet og behovet for å se effekten av eventuelle tiltak i praksis. Regionen må også vurdere anleggets biosikkerhetstiltak og biosikkerhetsplan.

Konklusjon

På grunn av at status med hensyn på lakselus nå var akseptabel, og kunne gi grunnlag for etablering av nytt anlegg, fant klagesaksenheten det riktig å oppheve vedtaket fra regionen og returnere saken for ny behandling.

Du kan be om innsyn i saken via einnsyn: 2021/205486

Regelverk

Matloven - matl

Dyrehelseforskriften

Forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv