Til hovedinnhold
Klagesak

For høy grad av smittekontakt mellom brakkleggingsgrupper førte til avslag på utvidelse av akvakulturanlegg

På grunn av nærhet mellom anlegg i ulike brakkleggingsgrupper ville en utvidelse av maksimal total biomasse (MTB) innebære en uakseptabel risiko for spredning av sykdommer.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2020/52968, 2021/36840 og 2020/185421
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Regionen ga avslag på søknad om utvidelse av tre akvakulturanlegg som ligger i to tilgrensende brakkleggingsgrupper. Hovedspørsmålet i sakene var om en utvidelse av anleggene medfører en uakseptabel risiko for spredning av sykdom. 

Vurdering

Klagesaksenheten har kommet til at graden av smittekontakt mellom anleggene i de ulike brakkleggingsgruppene er så stor at en utvidelse av MTB i anleggene vil innebære en uakseptabel risiko for spredning av sykdommer. 

Avstanden mellom to anlegg i de nærliggende brakkleggingsgruppene er bare 3,5 km, og graden av smittekontakt mellom disse er relativt stor. Den sykdomsforebyggende og risikoreduserende effekten av brakkleggingen i de to brakkleggingsgruppene blir derfor ikke god nok. 

Dersom de to brakkleggingsgruppene ble slått sammen til én brakkleggingsgruppe, er det mulig at en utvidelse av anlegg i brakkleggingsgruppen kunne vært akseptabel. 

Fra 28. april 2022 gjelder nytt dyrehelseregelverk ved etablering og utvidelser av akvakulturanlegg i Norge. Kravene til fiskevelferd er fremdeles plassert i forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg. Men kravene til fiskehelse ved etablering og utvidelse, er videreført og plassert i dyrehelseforskriften og akvabiosikkerhetsforskriften.

Konklusjon

Klagesaksenheten stadfestet vedtak om avslag på utvidelse av akvakulturanlegg i nærliggende brakkleggingsgrupper pga. en uakseptabel risiko for spredning av sykdommer. Den sykdomsforebyggende og risikoreduserende effekten av brakkleggingen i de to brakkleggingsgruppene blir ikke god nok. 

Be om innsyn i sakene via einnsyn 2020/529682021/36840 og 2020/185421

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Artikkel 181
Godkjenning og vilkår for godkjenning, og delegerte rettsakter
1. Vedkommende myndighet skal bare gi godkjenning til akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 bokstav a), til grupper av akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 177, og til næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr som nevnt i artikkel 179, i følgende tilfeller:
 1. a.
  Anleggene oppfyller følgende krav, der det er relevant, når det gjelder
  1. i.
   karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og eventuelle regler vedtatt i samsvar med artikkel 10 nr. 6,
  2. ii.
   overvåkingskrav i henhold til artikkel 24 og dersom det er relevant for den berørte anleggstypen og den tilknyttede risikoen, artikkel 25,
  3. iii.
   journalføring som fastsatt i artikkel 186-188 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 189 og 190.
 2. b.
  Anleggene har lokaler og utstyr som
  1. i.
   i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for innføring og spredning av sykdommer til et akseptabelt nivå, idet det tas hensyn til den aktuelle anleggstypen,
  2. ii.
   har tilstrekkelig kapasitet for artene, kategoriene og mengden (antall, volum eller vekt) av berørte akvatiske dyr.
 3. c.
  Anleggene utgjør ikke en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, idet det tas hensyn til de risikoreduserende tiltakene som er innført.
 4. d.
  Anleggene har innført et system som gjør at den driftsansvarlige kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at kravene i bokstav a), b) og c) er oppfylt.
2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende:
 1. a.
  Karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak som nevnt i nr. 1 bokstav a) i).
 2. b.
  Overvåking som nevnt i nr. 1 bokstav a) ii).
 3. c.
  Lokaler og utstyr som nevnt i nr. 1 bokstav b).
3. Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i delegerte rettsakter som skal vedtas i henhold til nr. 2, skal følgende forhold tas i betraktning:
 1. a.
  Risikoene som den enkelte typen anlegg utgjør.
 2. b.
  Artene og kategoriene av akvakulturdyr eller akvatiske dyr som er relevante for godkjenningen.
 3. c.
  Den aktuelle produksjonstypen.
 4. d.
  Typiske forflytningsmønstre for typen akvakulturanlegg og de artene og kategoriene av dyr som holdes i disse anleggene.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Akvabiosikkerhetsforskriften

§ 6. Ytterligere krav til godkjenning, med krav til vurdering av avstand til annen akvakulturrelatert virksomhet, vassdrag m.m.

I vurderingen av om akvakulturanlegget eller grupper av akvakulturanlegg utgjør en uakseptabel risiko for spredning av sykdom etter dyrehelseforskriften § 4, jf. forordning (EU) 2016/429 artikkel 181, nr. 1 c, skal det særlig legges vekt på kunnskap om strømforhold og avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og andre former for grupperinger av akvakulturanlegg som har betydning for smitterisikoen.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no