Til hovedinnhold
Klagesak

Gjødsel som inneholder avløpsslam til bruk på eng

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ga dispensasjon for spredning av gjødselprodukt på eng til tross for innehold av avløpsslam. Dispensasjonen er tidsbegrenset, og under visse vilkår. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2021/182634
Resultat
Medhold

Bakgrunn

Virksomheten har i flere år fått dispensasjon fra forskriftskravene om spredning. 

Hovedkontoret og regionen har hatt en ulik forståelse av hvordan dispensasjonsadgang i forskrift om organisk gjødsel skulle praktiseres. Hovedkontoret laget en generell faglig avklaring, som var begrunnet i manglende kunnskap om konsekvensene av slik bruk. 

Som følge av omlegging av praksis ved Mattilsynets hovedkontor ga regionen avslag på dispensasjon fra forskriftens § 25 andre ledd for bruk av gjødselproduktet på eng. Denne avgjørelsen ble påklaget, og oversendt klagesakenheten til behandling.  

Vurdering

Klagesaksenheten vurderte at avklaringen var en instruks i den enkelte saken, og at hovedkontoret reelt sett hadde vært med på å påvirke hvordan førsteinstansvedtaket skulle utformes. For å sikre tilliten til klagesaksbehandlingen og en reell toinstansbehandling, ble klagebehandlingen gjort av LMD. 

LMD vurderte at fremstillingsmåte og dokumentasjon oppfylte kravene til dispensasjon i forskriften. Dette har vært den faglige begrunnelsen for innvilgelse av dispensasjonen som har vært gitt tidligere år. De mente også at dagens praksis bør kunne videreføres innenfor regelverkets rammer inntil det eventuelt er faglige holdepunkter for å endre praksis, og da fortrinnsvis gjennom en forskriftsendring.

Konklusjon

 
Klagen ble oversendt til behandling hos LMD, som ga klager medhold og innvilget dispensasjon frem til 1.mars 2025. Det innebærer at gjødselproduktet kan nyttes i eng forutsatt at det går minimum tre uker fra spredningstidspunkt til høsting av gras. Videre må det gå minimum 10 månereder dersom det er aktuelt å dyrke grønnsaker, poteter, bær eller frukt på aktuelle spredearealer. Dispensasjonen som LMD ga omfatter ikke bruk i eng/grasmark beregnet for beitedyr. 

Du kan be om innsyn i saken via einnsyn 2021/182634

Regelverk

Forskrift om organisk gjødsel