Til hovedinnhold
Klagesak

Laks med PD kunne ikke flyttes på grunn av smitterisiko og hensyn til fiskevelferden

Flytting av sjøsatt fisk var i strid med matlovens krav til nødvendig aktsomhet og i strid med dyrevelferdslovens krav om at dyr skal beskyttes mot sykdom og fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2023/248760
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

To anlegg i overvåkingssonen for PD hadde fått påvist PD. Oppdretteren søkte om å få flytte fisken til to anlegg innenfor PD-sonen for videre vekst frem til slakting, i stedet for at den måtte avlives og destrueres på stedet.  

Vurdering

Denne saken reiste to hovedspørsmål. Det ene var om smitterisikoen ved flytting av fisken var for stor til at matlovens krav til nødvendig aktsomhet ble oppfylt. Det andre var om flyttingen var i strid med dyrevelferdslovens krav om at dyr skal beskyttes mot sykdom og fare for unødige påkjenninger og belastninger.  

PD-forskriften åpner for at Mattilsynet kan tillate at fisk i overvåkingssonen for PD kan flyttes inn til anlegg i PD-sonen dersom smitterisikoen er lav. I særlige tilfeller kan vi også dispensere fra kravet om at smitterisikoen må være lav. 

Konsekvensen av en smittespredning innenfor PD-sonen vil ofte være lav på grunn av at mange anlegg allerede har smitten. Det kan likevel oppstå situasjoner i PD-sonen hvor konsekvensen av en smittespredning er mer alvorlig, slik at smitterisikoen blir for stor.  

Det var lite PD i området som fisken skulle flyttes til. Transporten ville påføre fisken stress. Det var stor sannsynlighet for at 2,1 millioner fisk etter transporten ville få et klinisk sykdomsutbrudd med høy dødelighet og smitteutskillelse. En spredning av smitte til de nærmeste brakkleggingsgruppene vil med stor sannsynlighet berøre mange anlegg og mye fisk. Smitterisikoen ble vurdert til middels. 

En samlet vurdering tilsa at flyttingen ville føre til en større fare for utvikling og spredning av PD med større konsekvenser enn om fisken ble håndtert på stedet. Matlovens krav til aktsomhet ville ikke bli oppfylt dersom fisken ble flyttet. Dette var ikke et særlig tilfelle som ga anledning til å dispensere fra gjeldende krav. 

Dyrevelferdsloven stiller krav om at dyr skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastinger, og at dyreholder skal sikre at dyr beskyttes mot sykdom. 

Etter vår vurdering var det stor sannsynlighet for at en flytting av fisken ville resultere i at mye fisk kunne få svært dårlig velferd på grunn av sykdom. Da får ikke fisken den beskyttelsen mot sykdom som den har krav på, noe som er i strid med dyrevelferdsloven. 

Konklusjon

Klagen førte ikke frem.  

Be om innsyn i saken via einnsyn 2023/248760

Regelverk

Matloven - matl

§ 19. Dyrehelse

Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom.
Levende dyr skal ikke omsettes, tas inn i dyrehold, flyttes eller settes ut når det er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.
Kongen kan gi nærmere forskrifter for å forebygge, overvåke og bekjempe dyresykdommer og smittestoffer, herunder om:
 1. a.
  klassifisering og gruppering av sykdommer og smittestoffer,
 2. b.
  oppretting av soner med ulik helse- og sykdomsstatus samt epidemiologisk atskilte regioner,
 3. c.
  godkjenning og bruk av vaksiner og annen medikamentell behandling til dyr,
 4. d.
  flytting, transport, omsetning og bruk av levende og døde dyr, animalske biprodukter, gjenstander mv.,
 5. e.
  kontroll av avlsdyr, uttak av kjønnsprodukter og reproduksjon av dyr, og
 6. f.
  adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til bygninger som brukes til dyr, fôr eller utstyr til dyr, og om plikt til å la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Dyrevelferdsloven

§ 3. Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

§ 24. Tilsyn og stell

Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:
 1. a.
  fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd. Dyr skal ikke tvangsfôres eller tvangsvannes, med mindre det skjer av dyrehelsemessig grunn,
 2. b.
  dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig,
 3. c.
  spredning av smitte begrenses, og
 4. d.
  dyr, der det er relevant, blir tilstrekkelig tamme til å kunne håndteres og stelles på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til omfang av tilsyn og stell og om beskyttelse og behandling av dyr.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe PD hos akvakulturdyr

§ 13. Tiltak ved mistanke om eller påvisning av PD

Når SAV er påvist i et akvakulturanlegg i overvåkingssonen, skal akvakulturanlegg med laks, ørret, regnbueørret og røye innenfor en radius på 30 km fra det berørte akvakulturanlegget, eller akvakulturanlegg utenfor dette området som har hatt kontakt som medfører smitterisiko, undersøkes innen syv dager for å dokumentere smittestatus. Det skal tas ut prøver av spongiøst vev fra hjertets ventrikkel fra minst 20 fisk. Undersøkelsene skal gjennomføres i henhold til kravene i § 4 tredje ledd.
Mattilsynet kan etter en vurdering av smittesituasjonen pålegge at fisk i akvakulturanlegg der PD påvises, skal slaktes ut eller destrueres. Mattilsynet kan også tillate at fisken flyttes til PD-sonen for videre vekst før slakting dersom smitterisikoen er lav. Valg av transportrute skal godkjennes av Mattilsynet.
Oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD skal transporteres i tett beholder, og alt avrenningsvann fra beholderen skal samles opp på notvaskeriet og desinfiseres.
Ved rengjøring av nøter fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD skal avløpsvannet samles opp, filtreres og desinfiseres før utslipp eller gjenbruk. Filtratet skal håndteres på en smittehygienisk forsvarlig måte.

§ 15. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no