Til hovedinnhold
Klagesak

Overskridelser av lusegrensen på nærliggende anlegg kan føre til avslag på søknad om utvidelse.

Selv om et anlegg har hatt kontroll på lakselus, kan luseoverskridelser på andre anlegg i samme brakkleggingsgruppe føre til at det blir gitt avslag på utvidelse. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2018/99124
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Akvakulturanlegg fikk i 2019 godkjent søknad om utvidelse, til tross for at det var 7 luseoverskridelser i pågående produksjonssyklus på naboanlegget 3 km unna. Vedtaket ble påklaget av naturvernforening. 

Vurdering

Da utvidelse av akvakulturanlegg ble godkjent i 2019 var det ikke god nok kontroll på lakselus i brakkleggingsgruppen slik at det var uakseptabel risiko med hensyn til spredning av lakselus. Klagesaksenheten mener dette burde ført til at søknaden om utvidelse ikke ble godkjent. 

Klageinstansen kan ta hensyn til nye omstendigheter ved behandling av en klage, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd. I perioden fra november 2019 til november 2022 hadde det blitt bedre kontroll på lakselusa, og det var langt færre luseoverskridelser på anleggene i brakkleggingsgruppen. I lys av dette mente vi at det nå ikke var grunnlag for å trekke tilbake utvidelsen som ble godkjent av regionen i 2019, og vedtaket ble opprettholdt. 

Konklusjon

Selv om klagesaksenheten mener det var feil rettsanvendelse da vedtaket ble fattet i første instans, opprettholdte vi vedtaket om å godkjenne utvidelse av akvakulturanlegget. 

Be om innsyn i saken via einnsyn 2018/99124

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Artikkel 181
Godkjenning og vilkår for godkjenning, og delegerte rettsakter
1. Vedkommende myndighet skal bare gi godkjenning til akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 bokstav a), til grupper av akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 177, og til næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr som nevnt i artikkel 179, i følgende tilfeller:
 1. a.
  Anleggene oppfyller følgende krav, der det er relevant, når det gjelder
  1. i.
   karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og eventuelle regler vedtatt i samsvar med artikkel 10 nr. 6,
  2. ii.
   overvåkingskrav i henhold til artikkel 24 og dersom det er relevant for den berørte anleggstypen og den tilknyttede risikoen, artikkel 25,
  3. iii.
   journalføring som fastsatt i artikkel 186-188 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 189 og 190.
 2. b.
  Anleggene har lokaler og utstyr som
  1. i.
   i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for innføring og spredning av sykdommer til et akseptabelt nivå, idet det tas hensyn til den aktuelle anleggstypen,
  2. ii.
   har tilstrekkelig kapasitet for artene, kategoriene og mengden (antall, volum eller vekt) av berørte akvatiske dyr.
 3. c.
  Anleggene utgjør ikke en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, idet det tas hensyn til de risikoreduserende tiltakene som er innført.
 4. d.
  Anleggene har innført et system som gjør at den driftsansvarlige kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at kravene i bokstav a), b) og c) er oppfylt.
2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende:
 1. a.
  Karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak som nevnt i nr. 1 bokstav a) i).
 2. b.
  Overvåking som nevnt i nr. 1 bokstav a) ii).
 3. c.
  Lokaler og utstyr som nevnt i nr. 1 bokstav b).
3. Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i delegerte rettsakter som skal vedtas i henhold til nr. 2, skal følgende forhold tas i betraktning:
 1. a.
  Risikoene som den enkelte typen anlegg utgjør.
 2. b.
  Artene og kategoriene av akvakulturdyr eller akvatiske dyr som er relevante for godkjenningen.
 3. c.
  Den aktuelle produksjonstypen.
 4. d.
  Typiske forflytningsmønstre for typen akvakulturanlegg og de artene og kategoriene av dyr som holdes i disse anleggene.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Akvabiosikkerhetsforskriften

§ 6. Ytterligere krav til godkjenning, med krav til vurdering av avstand til annen akvakulturrelatert virksomhet, vassdrag m.m.

I vurderingen av om akvakulturanlegget eller grupper av akvakulturanlegg utgjør en uakseptabel risiko for spredning av sykdom etter dyrehelseforskriften § 4, jf. forordning (EU) 2016/429 artikkel 181, nr. 1 c, skal det særlig legges vekt på kunnskap om strømforhold og avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og andre former for grupperinger av akvakulturanlegg som har betydning for smitterisikoen.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no