Klagesak

Rensefisk skal ikke gjennomgå behandling mot lakselus

Bestemmelser i dyrevelferdsloven tillater ikke at rensefisk blir behandlet mot lakselus

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2021/97812
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Ved behandling mot lakselus ble rognkjeks ikke utfisket fra merdene før laksen ble badebehandlet med azametifos.

Vurdering

Akvakulturdriftsforskriftens § 28 andre ledd omhandler vern av rensefisk i oppdrettsanlegg. Andre og tredje setning slår fast at: «Før det utføres operasjoner på anlegget som kan føre til belastning på rensefisken, skal rensefisk sorteres ut og vernes mot skade og unødvendig påkjenning. Etter samråd med veterinær/fiskehelsepersonell, kan rensefisk bli stående i produksjonsenheten dersom dette tar bedre hensyn til fiskevelferden».

Lusebehandlingen er belastende for fisken. Belastningen rensefisken gjennomgår har den ingen nytte av, og hvilke belastninger rensefisken opplever ved ulike metoder for avlusing har vi lite kunnskap om.

Når rensefisk er inkludert i fiskegruppen som vurderes behandlet, må en også ivareta hensynet til rensefiskens velferd. Medikamentelle og ikke-medikamentelle avlusingsmetoder settes ikke inn for å behandle rensefisken.

Det er i strid med kravene i dyrevelferdsloven § 9, jf. § 3, å la rensefisk gjennomgå behandling mot lakselus.

Akvakulturdriftsforskriften er underordnet dyrevelferdsloven, og forskriften kan ikke forstås på en måte som strider mot loven. Kravet i forskriften om at «Før det utføres operasjoner på anlegget som kan føre til belastning på rensefisken, skal rensefisk sorteres ut og vernes mot skade og unødvendig påkjenning», er i tråd med dyrevelferdsloven. Kravet i dyrevelferdsloven betyr at hverken oppdretter eller dyrehelsepersonell lovlig kan beslutte å la rensefisk bli behandlet mot lakselus. Valget som siste setning i akvakulturdriftsforskriften § 28 andre ledd legger opp til, kan derfor ikke gjelde avlusing.

Konklusjon

Bestemmelsene i dyrevelferdsloven § 9 og akvakulturdriftsforskriften § 28 innebærer at rensefisk ikke skal gjennomgå behandling mot lakselus.

 

Be om innsyn i saken via eInnsyn: 2021/97812

 

 

Regelverk

Dyrevelferdsloven

Akvakulturdriftsforskriften