Til hovudinnhald
Klagesak

Saueholder ønsket at dyrene skulle være ville - avviklet på grunn av manglende tilsyn og stell 

En saueholder ønsket at dyrene skulle være ville, noe som medførte at det ble vanskelig å gi dyrene tilstrekkelig tilsyn og stell. De fikk heller ikke tilgang på fôr og drikkevann på en tilfredsstillende måte. På bakgrunn av gjentakende mangler ble dyreholdet avviklet. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2021/010388
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Et sauehold ble vurdert som et kronisk dårlig dyrehold på grunn av gjentakende mangler i tilsyn og stell. Opptrappende virkemiddelbruk var forsøkt uten å bedre tilstanden for dyrene. Regionen hadde fattet vedtak om avvikling et år tidligere uten å følge opp klagen på dette. Det ble fattet nytt avviklingsvedtak. I etterkant av vedtaket dro regionen på nytt tilsyn og fattet nye vedtak med pålegg om å følge regelverket. Klagesaksenheten vurderte klagene på begge avviklingsvedtakene, og etterfølgende omstendigheter.   

Vurdering

Klagesaksenheten vurderte at det var omfattende brudd på regelverket knyttet til tilsyn og stell av sau. Det ble særlig vektlagt at det var mangelfull fôring og dårlig drikketilgang på vinterstid. Manglende klipping/napping av saueull utgjorde også et brudd på regelverket. 

Dyreeier stelte sjelden dyrene, og hadde fått mange vedtak rettet mot seg som gjaldt manglende øremerking. Han hadde beskrevet at han la opp til at sauene skulle være menneskesky fordi han ikke ville at noen skulle stjele dem. Dette utgjorde et brudd på kravet om at dyr skal bli tilstrekkelig tamme til å kunne håndteres og stelles på dyrevelferdsmessig måte, jf. dyrevelferdsloven § 24 bokstav d. 

At sauene var menneskesky medførte at det utspilte seg et basketak da han forsøkte å samle sauene i forbindelse med øremerking. Klagesaksenheten vurderte at dette viste manglende kompetanse etter dyrevelferdsloven § 6. 

Klager hadde over lengre tid utvist liten vilje til å rette seg etter pålegg og vedtak fra Mattilsynet. For å forsikre seg om at status var tilsvarende lik på vedtakstidspunktet, ba klagesaksenheten regionen om å dra på et nytt tilsyn. Tilsynet viste at det fremdeles var tilsvarende mangler i dyreholdet som før. Opptrappende virkemiddelbruk var forsøkt uten å føre til varige bedringer for dyrene. Klagesaksenheten vurderte at dette var et kronisk dårlig dyrehold, og at det var nødvendig og forholdsmessig å avvikle hele saueholdet. 

Klagesaksenheten vurderte anførsler om inhabilitet på bakgrunn av at regionens inspektør hadde vært involvert i saken lenge, og kom til at det ikke var hold i påstandene. 

Konklusjon

Klagesaksenheten stadfestet regionens vedtak om avvikling av dyreholdet. Vedtaket har senere vært prøvd i tingretten som fant at det var gyldig. 

 

Be om innsyn i saken via eInnsyn:2021/010388

Regelverk

Dyrevelferdsloven

Forskrift om velferd for småfe