Klagesak

Vedtak om å sikre spiselige deler i rotemateriale til svin ble endret til pålegg om å sikre god velferd

Klagesaksenheten endret vedtak om kontinuerlig tilførsel av rotemateriale med spiselige deler.  Bonden ble isteden pålagt å gjennomføre tiltak som sikret god dyrevelferd i svineholdet.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2022/55493
Resultat
Delvis medhold

Bakgrunn

Ved tilsyn observerte Mattilsynet enkelte griser med hengende haler, og at det kun var strø som rotemateriale i bingene. Mattilsynet fattet vedtak om at bonden måtte gi grisene kontinuerlig tilgang til rotemateriale med spiselige deler, og hjemlet vedtaket i forskrift om hold av svin § 21.

Vurdering

Dyrevelferdsloven § 23 om levemiljø stiller krav om at dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, og som gir mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd.

Hengende haler tydet på at behovene ikke var tilstrekkelig tilfredsstilte hos alle grisene i denne besetningen.  Hengende haler er ikke bare et tegn på mistrivsel, men er også en risikofaktor for halebiting, noe som kan påføre dyrene stor lidelse. Et sentralt formål med reglene i dyrevelferdsloven er å forhindre fare for unødige påkjenninger og belastninger, jf. dyrevelferdsloven § 3. Det var behov for å sette inn tiltak for å hindre mistrivsel og forebygge halebiting. Rotemateriale med spiselige deler er et godt tiltak for dette. Dette er også i samsvar med Mattilsynets veileder for tildeling av aktivitets- og rotemateriale for gris.

Klagesaksenheten vurderte i motsetning til Mattilsynets region at et spesifikt vedtak om tildeling av rotemateriale med spiselige deler ikke kan hjemles i forskrift om hold av svin § 21. Det var mer hensiktsmessig å fatte et generelt vedtak om at det skal iverksettes tiltak for å unngå mistrivsel hos grisene, med hjemmel i dyrevelferdsloven §§ 3 og 23. Rotemateriale med spiselige deler kan være et godt tiltak, men bonden fikk altså selv avgjøre hvilke tiltak som skulle settes inn.

Konklusjon

Klagesaksenheten endret vedtak om rotemateriale og bonden ble isteden pålagt å gjennomføre tiltak som sikret god dyrevelferd i svineholdet. Det ble samtidig veiledet om bruk av rotemateriale med spiselige deler.

Be om innsyn i saken via eInnsyn: 2022/55493

Regelverk

Dyrevelferdsloven

Forskrift om hold av svin