Klagesak

Vurdering av biosikkerhetsplan i settefiskanlegg etter sykdommen spironucleose

Vedtaket med krav om tiltak for å hindre fremtidig spredning av spironucleose ble returnert til regionen for ny vurdering etter opplysninger om utbedring av UV-anlegg.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2022/171122
Resultat
Opphevet

Bakgrunn

I 2022 var det flere matfiskanlegg i Troms og Finnmark som fikk stor dødelighet på grunn av spironucleose. De hadde alle sammen satt ut fisk fra samme settefiskanlegg som også fikk påvist smitten. Settefiskanlegget ble pålagt av regionen å utarbeide bedre tiltak for å redusere risikoen for spredning av spironucleose. 

Vurdering

Spørsmålet i denne saken var om oppdretterens plan for biosikkerhetstiltak var god nok til at risikoen for spredning av sykdom ble redusert til et akseptabelt nivå. Dyrehelseregelverket krever at alle godkjente akvakulturanlegg skal ha en biosikkerhetsplan. Planen er et viktig grunnlag både for å få og opprettholde godkjenningen av et anlegg. Når risikobildet endres, må biosikkerhetsplanen oppdateres og endringer meldes til Mattilsynet. 

Alvorlige mangler ved planen kan medføre at anleggets godkjenning må trekkes tilbake. Dyrehelseforordningens artikkel 184 innebærer at Mattilsynet skal starte prosessen med å tilbakekalle, eller midlertidig oppheve, godkjenningen dersom 

  • lokaler og utstyr ikke i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for innføring og spredning av sykdommer til et akseptabelt nivå, og 

  • anlegget utgjør en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, og 

  • driftsansvarlige for anlegget ikke kan legge fram tilstrekkelige garantier for at manglene vil bli utbedret. 

Mattilsynet ønsker ikke å detaljstyre driften av anlegg. Vårt ansvar er imidlertid å påse at biosikkerhetstiltakene er gode nok til at anlegg ikke utgjør en uakseptabel risiko for spredning av sykdommer. 

I desember 2023 mottak klagesaksenheten etter forespørsel opplysninger om hvilke tiltak settefiskanlegget hadde gjennomført knyttet til biosikkerhet siden klagen ble sendt klagesaksenheten. Opplysningene viste at oppdretter bl.a. hadde bygget nytt UV-anlegg som gir kapasitet til å behandle alt inntaksvann. 

Klagesaksenheten fant det riktig å oppheve vedtaket og returnere saken til regionen for ny vurdering basert på nye opplysninger. 

Når tilstrekkelige tiltak er beskrevet i biosikkerhetsplanen, og Mattilsynet har funnet planen god nok til at risikoen for spredning av sykdom reduseres til et akseptabelt nivå kan saken lukkes. 

Konklusjon

På grunn av nye opplysninger fra settefiskanlegget i desember 2023 finner klagesaksenheten det riktig å oppheve vedtaket fra region Nord og returnere saken for ny behandling.  

 

Du kan be om innsyn i saken via einnsyn2022/171122

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Akvakulturdriftsforskriften

Forskrift om IK-Akvakultur