Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 40017 Stangnes i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark fylkes. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hammerfest_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.42988 Publisert 12.05.2021 | Sist endret 12.05.2021

Mattilsynet inviterer eksportører til webinar i forbindelse med fjerning av forhåndsmelding for sjømateksport til Kina

Mattilsynet arrangerer webinar for eksportører 20. mai kl. 13.00 i forbindelse med at forhåndsmelding for sertifikater for sjømat til Kina fjernes fra og med 27. mai. Løsningen med forhåndsmeldinger bortfaller og blir erstattet m... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/mattilsynet_inviterer_eksportorer_til_webinar_i_forbindelse_med_fjerning_av_forhaandsmelding_for_sjomateksport_til_kina.43037 Publisert 11.05.2021 | Sist endret 12.05.2021

Ulovlig bruk av ekstrakter som tilsetningsstoffer

Planteekstrakter som virker som tilsetningsstoffer skal være godkjent før de kan brukes som tilsetningsstoffer i næringsmidler. I produksjonen av ulike næringsmidler er det ofte behov for å bedre konsistens, smak eller farge. T... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/ulovlig_bruk_av_ekstrakter_som_tilsetningsstoffer.43040 Publisert 11.05.2021 | Sist endret 11.05.2021

Mattilsynet med tilsynskampanje om fiskehelse og fiskevelferd på fiskeslakterier i 2022

I 2022 gjennomfører Mattilsynet en tilsynskampanje i fiskeslakterier der vi skal undersøke om de oppfyller kravene til godkjenning og fiskehelse- og fiskevelferd. Bakgrunnen for kampanjen er en kartlegging i 2020 avdekket at ikke... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mattilsynet_med_tilsynskampanje_om_fiskehelse_og_fiskevelferd_paa_fiskeslakterier_i_2022.43031 Publisert 10.05.2021 | Sist endret 10.05.2021

Mattilsynet endrar praksis ved oppheving av bekjempelsessoner i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA)

Endringa går ut på at bekjempelsessona og overvakingssona blir oppheva når vilkåra for å oppheve bekjempelsessona er oppfylt. Samtidig vil det bli oppretta ei ny overvakingssone. Den nye overvakingssona vil som hovudregel utgjere... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrar_praksis_ved_oppheving_av_bekjempelsessoner_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila.43024 Publisert 07.05.2021 | Sist endret 07.05.2021

Fant lite virus i utvandrende vill laksesmolt

I overvåkingen av helsestatus for vill laksefisk i sjø har Havforskningsinstituttet testet utvandrende villaks for virus som er vanlige i lakseoppdrett. Tre av 352 laksesmolt som ble undersøkt, testet positivt for kjente virussykd... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/fant_lite_virus_i_utvandrende_vill_laksesmolt.42929 Publisert 05.05.2021 | Sist endret 05.05.2021

Overvåkingsprogram 2020: Helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann

I forbindelse med overvåking av helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann i Norge, har Veterinærinstituttet undersøkt gjellehelse hos vill laksefisk. Formålet med overvåkingen er å avdekke sykdomsframkallende sm... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/overvaakingsprogram_2020_helsestatus_hos_vill_anadrom_laksefisk_fra_sjo_til_ferskvann.42933 Publisert 05.05.2021 | Sist endret 05.05.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 1 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 4. mai 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessone 1 rundt lokalitetene 10616 Vinnalandet, 45025 Vegglandet og 15517 Tinnlandet i Hammer... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessone_1_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_hammerfest_kommune_troms_og_finnmark.42947 Publisert 04.05.2021 | Sist endret 04.05.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Fotråte hos sau

Mattilsynet har siden 2014 gjennomført overvåkingsprogram for fotråte hos sau. I overvåkingsprogrammet for 2020 er det ikke funnet noen positive besetninger. Hva undersøkte vi? Vi undersøkte klauvene til sauer på slakteri. Under... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/overvaakingsprogram_2020__fotraate_hos_sau.42942 Publisert 04.05.2021 | Sist endret 04.05.2021

Ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater - endring av forordning (EU) 2019/1793

Det er gjort endringer i reglene for importkontrollen av ikke animalske produkter. Alle varianter av pepperfrukter fra Tyrkia er omfattet av vedlegg I, mens gojibær fra Kina og tørkede druer fra Tyrkia tas ut av listen. Sesamfrø f... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/ending_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater__endring_av_forordning_eu_20191793.42938 Publisert 04.05.2021 | Sist endret 04.05.2021

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Lurøy kommune i Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38517 Måvær i Lurøy kommune, Nordland fylke. Lovundlaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppd... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_luroy_kommune_i_nordland_fylke.42754 Publisert 30.04.2021 | Sist endret 30.04.2021

Ingen funn av fotråte hos sau i 2020

I mange år har bønder, myndigheter og landbruksforvaltningen arbeidet med å utrydde den smittsomme dyresykdommen fotråte. Nå gir arbeidet resultater. I fjor var det ingen prøver som påviste fotråtesmitte hos sau. Det er også godt ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/ingen_funn_av_fotraate_hos_sau_i_2020.42902 Publisert 30.04.2021 | Sist endret 30.04.2021

Mattilsynet vedtar at utprøving av metoden triploid laks skal avsluttes i 2023

Mattilsynets hovedkontor har fattet vedtak om at vi ikke vil tillate flere prosjekter for utprøving av metoden triploid laks enn det påbegynte prosjektet NRS TripWell. Når prosjektet er ferdig, skal myndighetene avgjøre om triploi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/mattilsynet_vedtar_at_utproving_av_metoden_triploid_laks_skal_avsluttes_i_2023.42895 Publisert 29.04.2021 | Sist endret 29.04.2021

Sykdomsfremkallende Yersinia enterocolitica i svinekjøttprodukter - 2019

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet analysert til sammen 152 prøver av kvernet svinekjøtt og svinekjøttdeig for Yersinia enterocolitica, en bakterie der noen varianter er i stand til å forårsake sykdom hos menneske... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/sykdomsfremkallende__yersinia_enterocolitica_i_svinekjottprodukter__2019.42887 Publisert 29.04.2021 | Sist endret 29.04.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Overvåkning og kontroll med Salmonella i levende dyr, ferskt kjøtt og egg

Mattilsynet har siden 1995 gjennomført overvåkingsprogram for Salmonella hos levende dyr (storfe, svin og fjørfe), ferskt kjøtt og egg. Programmet dokumenterer at forekomsten er svært lav i forhold til de fleste andre land. Hva un... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/overvaakingsprogram_2020__overvaakning_og_kontroll_med_salmonella_i_levende_dyr_ferskt_kjott_og_egg.42864 Publisert 28.04.2021 | Sist endret 29.04.2021

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Meløy og Rødøy kommuner i Nordland fylke

Mattilsynet har 28. april 2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner i Nordland fylke. ILA ble fredag 16. april 2021 stadfestet på fisk ved ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_meloy_og_rodoy_kommuner_i_nordland_fylke.42860 Publisert 28.04.2021 | Sist endret 28.04.2021

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner i Nordland fylke

Mattilsynet har 27. april 2021 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner i Nordland fylke. ILA ble torsdag 15. april 2021 sta... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_gildeskaal_bodo_og_beiarn_kommuner_i_nordland_fylke.42838 Publisert 27.04.2021 | Sist endret 27.04.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 2 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 27. april 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune. Fiskesykdommen I... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessone_2_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_nordkapp_og_maasoy_kommuner_troms_og_finnmark.42835 Publisert 27.04.2021 | Sist endret 27.04.2021

Resistens mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2020

Veterinærinstituttet har siden 2013 undersøkt resistens mot ulike legemidler hos lakselus gjennom Mattilsynets årlige overvåkningsprogram. De to siste årene er programmet utvidet til også gjelde ferskvann etter at en risikovurderi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/resistens_mot_legemidler_og_ferskvann_hos_lakselus_2020.42833 Publisert 27.04.2021 | Sist endret 27.04.2021

Fastsettelse av grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer

Mattilsynet fastsetter 26. april 2021 forordning (EU) 2020/1633 som endrer grenseverdier (MRL) for azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioksonil, flufenoksuron, oksadiazon, fosalon, pyraklostrobin, tallolje (repellent/lukt) og ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/fastsettelse_av_grenseverdier_mrl_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_forvarer.42822 Publisert 26.04.2021 | Sist endret 26.04.2021