Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Sørfold kommune i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS. Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_sorfold_kommune_i_nordland.28114 Publisert 20.10.2017 | Sist endret 20.10.2017

Risikovurdering: Sammenhengen mellom antimikrobiell resistens og innhold av tungmetaller i jord og gjødselprodukter

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at potensielt toksiske metaller (tungmetaller) kan være en drivkraft for utvikling av metallresistens hos bakterier, men at dose- og tidseksponerin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/risikovurdering_sammenhengen_mellom_antimikrobiell_resistens_og_innhold_av_tungmetaller_i_jord_og_gjodselprodukter.28169 Publisert 19.10.2017 | Sist endret 19.10.2017

Nytt helsesertifikat for import av fisk

Når fisk er fanget (og dermed produsert) av et EU/EØS-fartøy og deretter overføres til et annet EU/EØS-land, via en tredjestat, oppfyller fisken ikke lengre kravene i EUs hygieneregelverk og kan ikke importeres til EU/EØS. For å l... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/nytt_helsesertifikat_for_import_av_fisk.28104 Publisert 16.10.2017 | Sist endret 16.10.2017

Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om mistanke om et nytt tilfelle av skrantesjuke hos en villrein i Nordfjella. Dyret ble felt under ordinær jakt, som et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt den dødelige sykdom... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/ny_mistanke_om_skrantesjuke_i_nordfjella.28075 Publisert 10.10.2017 | Sist endret 10.10.2017

Revisjon av nasjonal maksimumsgrense for molybden i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer å fastsette nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften hvor maksimumsgrenser ikke allerede er etablert per 30. mai 2017.Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitamin... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonal_maksimumsgrense_for_molybden_i_kosttilskudd.28070 Publisert 10.10.2017 | Sist endret 10.10.2017

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner i Rogaland fylke

Mattilsynet har 4. oktober 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner i Rogaland ILA er påvist på sjølokaliteten 18639 ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_tysvaer_vindafjord_finnoy_og_suldal_kommuner_i_rogaland_fylke.28025 Publisert 04.10.2017 | Sist endret 04.10.2017

Endring i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer

Endringen gjelder endringer i vedlegg II, IV, VI, VII og VIII til forskrift 2. april 2011 nr. 360 om merking og omsetning av fôrvarer. Forskriften gjennomfører EU regulering 767/2009.Forslagene har vært til diskusjon og votering i... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_i_forskrift_om_merking_og_omsetning_av_forvarer.27939 Publisert 28.09.2017 | Sist endret 28.09.2017

Høring: Forskrift om kontrollområde for bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy og Vikna kommuner i Nord-Trøndelag

I august 2017 ble det påvist PD (SAV-2) på fisk på lokaliteten 21676 Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.I området Mattilsynet foreslår å opprette et kontrollområde for har det siden april 2017 vært mistanke eller vært... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/horing_forskrift_om_kontrollomraade_for_bekjempelse_av_pd_i_flatanger_fosnes_namsos_naeroy_og_vikna_kommuner_i_nordtrondelag.27924 Publisert 27.09.2017 | Sist endret 27.09.2017

Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 10.11.2017)

Endringen gjelder 14 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_10112017.27919 Publisert 27.09.2017 | Sist endret 27.09.2017

Endringer i forskrift om fôrvarer-uønskede stoffer (vedlegg I)

Endringen gjelder 4 endringer i forskrift i 23. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften, Vedlegg I: Uønskede stoffer. Vedlegg I implementerer direktiv 2002/32/EC.Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-ko... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_forskrift_om_forvareruonskede_stoffer_vedlegg_i.27913 Publisert 27.09.2017 | Sist endret 27.09.2017

Endring av unionslisten i tilsetningsstofforskriften

Mattilsynet har 26. september 2017 fastsatt en forskrift om endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Rettsakten endrer bruker-betingelser og spesifikasjoner for visse tilsetningsstoffer i v... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/endring_av_unionslisten_i_tilsetningsstofforskriften.27905 Publisert 27.09.2017 | Sist endret 27.09.2017

Frist for innsending av luseplanar er utsett til 1. november

Fristen for oppdrettselskapa til å sende inn luseplanar til Mattilsynet er utsett til 1. november. Utsetjinga heng saman med at frist for driftsplangodkjenning er utsett. For å koordinere søknad om driftsplan for 2018-2019 med inn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/frist_for_innsending_av_luseplanar_er_utsett_til_1_november.27903 Publisert 26.09.2017 | Sist endret 26.09.2017

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 18639 Halsavika i Tysvær kommune. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forsk... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_infeksios_lakseanemi_ila_hos_akvakulturdyr_i_tysvaer_vindafjord_finnoy_og_suldal_kommuner_i_rogaland_fylke.27890 Publisert 26.09.2017 | Sist endret 04.10.2017

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet har 25. september 2017 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkt... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.27882 Publisert 25.09.2017 | Sist endret 25.09.2017

Pærebrann påvist i Herøy kommune, mistanke om pærebrann i Sande kommune

Plantesykdommen pærebrann er påvist i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Det er også mistanke om pærebrann i nabokommunen Sande, men i Sande kommune har vi ikke fått bekreftet funnet ennå. Fra før er pærebrann påvist i en rekke komm... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/paerebrann_paavist_i_heroy_kommune_mistanke_om_paerebrann_i_sande_kommune.27870 Publisert 25.09.2017 | Sist endret 25.09.2017

Mulig endring av regelverket for avstand til vann ved bruk av plantevernmidler

På etikettene til plantevernmidler er det ofte angitt en avstandsgrense til vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster. Disse grensene er fra tre til tretti meter alt etter egenskapene til det aktuelle plante... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/mulig_endring_av_regelverket_for_avstand_til_vann_ved_bruk_av_plantevernmidler.27859 Publisert 25.09.2017 | Sist endret 03.10.2017

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2. tertial 2017

Fra og med mai til og med august 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2954 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 2556 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_2_tertial_2017.27836 Publisert 20.09.2017 | Sist endret 21.09.2017

Endring av såvareforskriften - nytt vitenskapelig navn på hybridraigras

Bakgrunnen for endringsforskriften er gjennomføring av en EU-rettsakt i norsk rett:Direktiv (EU)2016/2109 endrer det vitenskapelige navnet på hybridraigras fra Lolium x boucheanum Kunth til Lolium x hybridum Hausskn.Gangen i arbei... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/savarer_og_annet_formeringsmateriale/savarer/endring_av_saavareforskriften__nytt_vitenskapelig_navn_paa_hybridraigras.27818 Publisert 19.09.2017 | Sist endret 29.09.2017

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr

Mattilsynet hører implementering av en forordning som gjelder endringer i grenseverdier fastsatt i regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Forordningene (EU) 2017/1164, endrer grenseverdier for plantevernmiddelrest... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/endring_i_regelverk_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_for.27789 Publisert 15.09.2017 | Sist endret 18.09.2017

Endring av bestemmelser om prionsykdommer grunnet forbedret BSE-status i Polen, Skottland og Nord-Irland (TSE høring 3-2017)

Mattilsynet gjennomfører en beslutning som medfører endringer i bestemmelsene om prionsykdommer (TSE-forskriften). Endringene gjør at Polen, Skottland og Nord-Irland får status neglisjerbar BSE-risiko (kugalskap). Det er Verdens d... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/endring_av_bestemmelser_om_prionsykdommer_grunnet_forbedret_bsestatus_i_polen_skottland_og_nordirland_tse_horing_32017.27759 Publisert 14.09.2017 | Sist endret 14.09.2017