Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen for ILA i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Hordaland og Rogaland

Mattilsynet har 23. mars 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 24937 Nebbo i Kvinnherad kommune og 25895 Flornes o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_for_ila_i_kvinnherad_tysnes_stord_sveio_og_vindafjord_kommuner_hordaland_og_rogaland.30197 Publisert 23.03.2018 | Sist endret 23.03.2018

Nye 20 oppdrettsanlegg er vurdert for kapasitetsøkning

Mattilsynet har vurdert 20 lokaliteter til med tanke på økt produksjonskapasitet for oppdrett av laks og ørret. 3 av lokalitetene oppfyller kriteriene, mens 17 har fått avslag.Til nå er 38 av 43 lokaliteter vurdert.Se oversikt ove... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/nye_20_oppdrettsanlegg_er_vurdert_for_kapasitetsokning.30168 Publisert 22.03.2018 | Sist endret 22.03.2018

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, 2015-2017

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) risikovurdert «andre stoffer» som brukes i Norge. «Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/risikovurderinger_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_20152017.30062 Publisert 22.03.2018 | Sist endret 22.03.2018

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for bruk av eteriske oljer i kosmetiske produkter

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser for bruk av eteriske oljer i kosmetikk og kroppspleieprodukter ( kosmetikkforordningens vedlegg II og vedlegg III), diskuteres for tiden i EU. Reguleringsforsla... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/forslag_til_endringer_i_kosmetikkforskriften_nye_regler_for_bruk_av_eteriske_oljer_i_kosmetiske_produkter.30157 Publisert 22.03.2018 | Sist endret 22.03.2018

Dansk salmonellagaranti for kyllingkjøtt

Danmark har av EU fått innvilget særlige salmonallagarantier for innførsel av kyllingkjøtt - fjørfekjøtt fra broiler (Gallus gallus) til Danmark. Salmonellagarantien innebærer at Danmark kan kreve at kyllingkjøtt som eksporteres t... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/dansk_salmonellagaranti_for_kyllingkjott.30143 Publisert 22.03.2018 | Sist endret 22.03.2018

VKM-vurdering av krom i kosttilskudd

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere konsekvensen ved ulike maksimumsgrenser for krom i kosttilskudd. Hva er undersøkt:VKM har vurdert inntaket av krom fra kosten, øvre sikre inntaksnivåer og konse... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vkmvurdering_av_krom_i_kosttilskudd.30128 Publisert 21.03.2018 | Sist endret 21.03.2018

VKM-vurdering av molybden i kosttilskudd

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere konsekvensen ved ulike maksimumsgrenser for molybden i kosttilskudd. Hva er undersøkt:VKM har vurdert inntaket av molybden fra kosten, øvre sikre inntaksnivåer ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vkmvurdering_av_molybden_i_kosttilskudd.30124 Publisert 21.03.2018 | Sist endret 21.03.2018

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Austevoll kommune i Hordaland fylke

Mattilsynet har 20. mars 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austevoll kommune i Hordaland ILA er påvist på sjølokaliteten 11543 Buholmen i Austevoll kommune ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_austevoll_kommune_i_hordaland_fylke.30099 Publisert 20.03.2018 | Sist endret 20.03.2018

Revisjon av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Mattilsynet om en full revisjon av fiskekvalitetsforskriften.Hovedmålet er å forenkle og klargjøre forskriften. Samtidig skal oppdatert kunnskap, kjente utfordringer og erfaring fra utøvel... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/revisjon_av_forskrift_om_kvalitet_paa_fisk_og_fiskevarer.30095 Publisert 20.03.2018 | Sist endret 20.03.2018

Risikovurdering av "andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd

Det er usannsynlig at mikroorganismer i kosttilskudd har negative helseeffekter for friske mennesker med moden tarmflora. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), som har vurdert risiko ved ulike stammer av 12 mik... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer__mikroorganismer__i_kosttilskudd.29926 Publisert 20.03.2018 | Sist endret 20.03.2018

Innføring av grenseverdier for glysidylfettsyreestere

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2018/290 som endrer forordning. (EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.Endringsforordningen innebærer at det fastsettes grensev... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/innforing_av_grenseverdier_for_glysidylfettsyreestere.29936 Publisert 14.03.2018 | Sist endret 14.03.2018

Nasjonal forskriftsbestemmelse om tilsetning av vitaminer eller mineraler til vanlige næringsmidler

Forenkling av de utfyllende nasjonale forskriftsbestemmelsene om tilsetning av vitaminer og mineraler til vanlige næringsmidler. Vi foreslår å forenkle regelverket om tilsetning av vitaminer og mineraler til vanlige næringsmidler,... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/nasjonal_forskriftsbestemmelse_om_tilsetning_av_vitaminer_eller_mineraler_til_vanlige_naeringsmidler.29921 Publisert 13.03.2018 | Sist endret 22.03.2018

Har behandlet søknader om kapasitetsøkning i fiskeoppdrett

Mattilsynet har vurdert 18 lokaliteter med tanke på økt produksjonskapasitet for oppdrett av laks og ørret. 9 av lokalitetene oppfyller kriteriene mens 9 har fått avslag. Se oversikt over utfall av søknadene  https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/har_behandlet_soknader_om_kapasitetsokning_i_fiskeoppdrett.29909 Publisert 12.03.2018 | Sist endret 12.03.2018

Endring i plantevernmiddelforskrift: aktive stoffer, krav til importør og godkjenningsperiode for makroorganismer

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/endring_i_plantevernmiddelforskrift_aktive_stoffer_krav_til_importor_og_godkjenningsperiode_for_makroorganismer.29845 Publisert 08.03.2018 | Sist endret 12.03.2018

VKM-bestilling: Scenariofremstilling av kvikksølveksponering fra fisk, med fokus på sårbare grupper (høringsfrist 26.03.2018)

Mattilsynet ønsker å bestille en scenariofremstilling som viser kvikksølveksponering fra fisk med fokus på sårbare grupper, i tillegg til en oversikt over norske fiskearter med høyt innhold av kvikksølv. Det finnes forskjellige fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/vkmbestilling_scenariofremstilling_av_kvikksolveksponering_fra_fisk_med_fokus_paa_saarbare_grupper_horingsfrist_26032018.29825 Publisert 07.03.2018 | Sist endret 07.03.2018

Soneforskriften for åpen yngelråte på bier endres

I perioden 2010 til 2016 ble sykdommen åpen yngelråte påvist i flere bigårder i Aust-Agder. Som ledd i sykdomsbekjempelsen vedtok Mattilsynet Forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe åpen yngelråte, Aust-Agder. Soneforskr... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/bier/soneforskriften_for_aapen_yngelraate_paa_bier_endres.29809 Publisert 07.03.2018 | Sist endret 07.03.2018

Oppsummering: Mattilsynets arbeid med dyrevelferd - årsrapport 2017

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn i 2017, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket. Inspektø... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/oppsummering_mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd__aarsrapport_2017.29750 Publisert 04.03.2018 | Sist endret 02.03.2018

Nye MRSA-regler skal gi bedre smittebeskyttelse

Mattilsynet har som mål å forhindre at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger. - Erfaringen fra flere år med grundig overvåkning av smittetilstanden viser at det vanligvis er mennesker som er kilden til at smitten kommer inn... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/nye_mrsaregler_skal_gi_bedre_smittebeskyttelse.29759 Publisert 01.03.2018 | Sist endret 01.03.2018

VKM-vurdering av vitamin K i kosttilskudd

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere konsekvensen ved ulike maksimumsgrenser for vitamin K i kosttilskudd. Hva er undersøkt: VKM har vurdert inntaket av vitamin K fra kosten, øvre sikre inntaksnivå... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vkmvurdering_av_vitamin_k_i_kosttilskudd.29755 Publisert 01.03.2018 | Sist endret 01.03.2018

VKM-vurdering av mangan i kosttilskudd

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere konsekvensen ved ulike maksimumsgrenser for mangan i kosttilskudd Hva er undersøkt: VKM har vurdert inntaket av mangan fra kosten, øvre sikre inntaksnivåer i pu... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vkmvurdering_av_mangan_i_kosttilskudd.29752 Publisert 01.03.2018 | Sist endret 01.03.2018