Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mistanke om salmonella krever forholdsregler i hestenæringen

Det er på nytt mistanke om salmonella på hest på NMBU. Vi oppfordrer alle hesteeiere til å ta forholdsregler. Ikke flytt hesten med mindre du må, og sørg for at du har gode smittevernrutiner i stallen. Mattilsynet vil fortløpende ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/salmonellainfeksjoner/Pagaende_utbrudd_av_salmonella_hos_hest/mistanke_om_salmonella_krever_forholdsregler_i_hestenaeringen.31295-2 Publisert 17.10.2018 | Sist endret 18.10.2018

Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj er ikke lenger tillatt til matproduserende dyr

Disse legemidlene inneholder hjelpestoffet dietanolamin. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) mener at en fullstendig MRL-vurdering av dietanolamin er nødvendig dersom dette hjelpestoffet fortsatt skal brukes i legemidler til mat... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/flunixin_vet_inj_finadyne_vet_inj_og_tribrissen_vet_inj_er_ikke_lenger_tillatt_til_matproduserende_dyr.32583 Publisert 16.10.2018 | Sist endret 17.10.2018

Endringer i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer (høringsfrist 14.11.2018)

Endringen gjelder endringer i forskrift 1. mai 2011 nr. 360 om merking og omsetning av fôrvarer. Forskriften gjennomfører EU regulering nr. 767/2009. Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_forskrift_om_merking_og_omsetning_av_forvarer_horingsfrist_14112018.32573 Publisert 15.10.2018 | Sist endret 15.10.2018

Revisjon av «Portforbudforskriften for fjørfe»

Forskrift om høypatogen aviær influensa («Portforbudforskriften») gir bestemmelser om forebyggende tiltak for å hindre at ville fugler smitter fjørfe med fugleinfluensa. En ny EU-beslutning reviderer disse bestemmelsene. Forbud mo... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/revisjon_av_portforbudforskriften_for_fjorfe.32553 Publisert 12.10.2018 | Sist endret 15.10.2018

Utbrudd av kverke på hest i Østfold

Mattilsynet ber hesteeiere om å ta en rekke forholdsregler etter at dyresykdommen kverke har blitt oppdaget i Østfold. Flere staller har nå blitt pålagt en rekke restriksjoner som skal hindre videre smittespredning. Hesteeiere i Ø... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/kverke/utbrudd_av_kverke_paa_hest_i_ostfold.32547 Publisert 12.10.2018 | Sist endret 12.10.2018

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Reistad er et landbasert stamfiskanlegg for rognproduksjon. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS. Alle som fe... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_rauma_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.32527 Publisert 09.10.2018 | Sist endret 09.10.2018

Endring av aromaforskriften: Fjerner fotnote til koffein og teobromin i Unionslisten for aromastoffer (Høringsfrist 20. november 2018)

Endringsforskriften gjennomfører en rettsakt som fjerner fotnote 1 knyttet til aromastoffene koffein og teobromin i forordning (EF) nr. 1334/2008, vedlegg 1 del A (aromaforordningen). Denne rettsakten er foreløpig ikke vedtatt, me... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/aroma/endring_av_aromaforskriften_fjerner_fotnote_til_koffein_og_teobromin_i_unionslisten_for_aromastoffer_horingsfrist_20_november_2018.32472 Publisert 04.10.2018 | Sist endret 04.10.2018

UV- filter MBBT (nano) og Tagetes minuta og Tagetes Patula ekstrakter og oljer (eteriske oljer) tillates for bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som regulerer tilsetning av UV- filter MBBT (nano) og de eteriske oljene Tagetes minuta og Tagetes patula i kosmetiske produkter. Disse stoffene er ikke tidligere regulert for bruk i kosmetikk ... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/uv_filter_mbbt_nano_og_tagetes_minuta_og_tagetes_patula_ekstrakter_og_oljer_eteriske_oljer_tillates_for_bruk_i_kosmetikk_og_kroppspleieprodukter.32479 Publisert 04.10.2018 | Sist endret 04.10.2018

Dansk salmonellagaranti for kyllingkjøtt

Danmark har av EU fått innvilget særlige salmonallagarantier for innførsel av kyllingkjøtt - fjørfekjøtt fra broiler (Gallus gallus) til Danmark. Salmonellagarantien innebærer at Danmark kan kreve at kyllingkjøtt som ekspor... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/dansk_salmonellagaranti_for_kyllingkjott.32435 Publisert 28.09.2018 | Sist endret 28.09.2018

Mattilsynet endrer kontrollområdeforskrift for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner

Mattilsynet har 27. september 2018 ved endring av forskrift om bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, innført forbud mot å føre fisk fra akvakulturanlegg i overvåkning... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_endrer_kontrollomraadeforskrift_for_pd_i_flatanger_fosnes_namsos_naeroy_vikna_leka_bindal_bronnoy_og_somna_kommuner.32409 Publisert 27.09.2018 | Sist endret 27.09.2018

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Lenvik kommune i Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30518 Ørnfjordbotn i Lenvik kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av NRS Troms AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nød... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_lenvik_kommune_i_troms_fylke.32403 Publisert 27.09.2018 | Sist endret 27.09.2018

Oppdatering av unionslisten over ny mat – oktober 2018

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.EU-kom... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/ny_mat/oppdatering_av_unionslisten_over_ny_mat__oktober_2018.32387 Publisert 27.09.2018 | Sist endret 10.10.2018

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg 2018

Havforskningsinstituttet(HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført næringsstoff- og tungmetallanalyser av kjøttpålegg. Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg» er å fremskaffe næringssto... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/analyser_av_naeringsstoffer_og_tungmetaller_i_kjottpaalegg_2018.32381 Publisert 26.09.2018 | Sist endret 26.09.2018

Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften, inkludert avslag på godkjenning av riboflavin (80%) produsert av Bacillus subtillis KCCM-10445 (høringsfrist 07.11.2018)

Endringen gjelder 8 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_i_fortilsetningsstoffforskriften_inkludert_avslag_paa_godkjenning_av_riboflavin_80_produsert_av_bacillus_subtillis_kccm10445__horingsfrist_07112018.32380 Publisert 26.09.2018 | Sist endret 26.09.2018

Karanteneskadegjørere og potensielle karanteneskadegjørere i avfall fra mottaksvirksomheter

Planteskadegjørere kan følge med poteter og rotgrønnsaker inn i anlegget til en virksomhet som mottar slike varer for sortering, pakking, vasking eller industriell bearbeiding (mottaksvirksomhet). Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/karanteneskadegjorere_og_potensielle_karanteneskadegjorere_i_avfall_fra_mottaksvirksomheter.32363 Publisert 25.09.2018 | Sist endret 26.09.2018

Aksjon pærebrann 2017

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2017. Vi gjennomførte 11 866 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1 221 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/aksjon_paerebrann_2017.32343 Publisert 24.09.2018 | Sist endret 24.09.2018

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i første og andre tertial 2018

Fra og med januar til og med august 2018 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 6209 dyrehold. Hva undersøkte vi: I 5617 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dår... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_i_forste_og_andre_tertial_2018.32335 Publisert 21.09.2018 | Sist endret 24.09.2018

Nye regler om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr

Avlingssvikten etter tørken i sommer medfører at mange bønder og andre som holder husdyr har behov for å supplere med innkjøpt høy og halm. Innkjøp av grovfôr fra andre land vil alltid innebære en risiko for å innføre uønskede smi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/nye_regler_om_tilleggskrav_ved_import_av_hoy_og_halm_til_dyrefor.32299 Publisert 19.09.2018 | Sist endret 04.10.2018

Bekreftet rabies på tre fjellrever på Svalbard

Veterinærinstituttet har påvist rabies i tre fjellrever på Svalbard. I 2018 har det blitt påvist rabies i fire fjellrever og en rein på Svalbard. De tre fjellrevene ble funnet døde i områdene Vindodden, Heleysundet og ved Ebeltoft... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/rabies/bekreftet_rabies_paa_tre_fjellrever_paa_svalbard.32283 Publisert 14.09.2018 | Sist endret 09.10.2018