Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Tranøy kommune i Troms fylke

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23056 Lekangsund II i Tranøy kommu... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_tranoy_kommune_i_troms_fylke.33117 Publisert 17.12.2018 | Sist endret 17.12.2018

Endring i krav til transport av fisk knyttet til PD

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kommer Mattilsynet til å foreslå endringer i transportforskriften og PD-forskriften Det er på høring et forslag om å endre kravene til testing for PD, herunder oppheving av krav om ruti... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/endring_i_krav_til_transport_av_fisk_knyttet_til_pd.33106 Publisert 17.12.2018 | Sist endret 17.12.2018

VKM-vurdering: smittespredning av skrantesjuke i og ut av Nordfjella

Mattilsynet ba VKM om en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella. Hva ba vi om:VKM har vurdert av viktige faktorer som spiller inn på smittespr... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_smittespredning_av_skrantesjuke_i_og_ut_av_nordfjella.33102 Publisert 14.12.2018 | Sist endret 14.12.2018

Det er forbudt å fôre hjortedyr

For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det forbudt å legge ut fôr og saltslikkesten til ville hjortedyr. Skrantesjuke (CWD) er en smittsom dyresykdom som det ikke finnes behandling mot. Sykdommen før... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/det_er_forbudt_aa_fore_hjortedyr.33101 Publisert 14.12.2018 | Sist endret 14.12.2018

Forslag til endringer i regler for økologisk produksjon

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordnin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/forslag_til_endringer_i_regler_for_okologisk_produksjon.33055 Publisert 13.12.2018 | Sist endret 13.12.2018

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 31.12.2019)

Endringen gjelder 8 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_31122019.33048 Publisert 12.12.2018 | Sist endret 14.12.2018

Høring: utkast til VKM-bestilling om avløpsrenseprosessen og antimikrobiell resistens

Landbruks og matdepartementet har bedt Mattilsynet om en oppdatering av VKM-rapporten fra 2009 "Risikovurdering av kontaminanter i avløpsslam som brukes som gjødselvare "med en vurdering av virkningen av slambehandlingsmetodene so... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/horing_utkast_til_vkmbestilling_om_avlopsrenseprosessen_og_antimikrobiell_resistens.33031 Publisert 10.12.2018 | Sist endret 10.12.2018

Endring i regelverket om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Endringen gjelder oppdatering av grenseverdier (MRL) for legemidler solventnaphtha, lett aromatisk og fluazuron. I forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften) finnes det en liste (tabe... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/endring_i_regelverket_om_legemiddelrester_i_naeringsmidler_fra_dyr.33022 Publisert 07.12.2018 | Sist endret 07.12.2018

Endring av matkontaktforskriften – Vedlegg I og III til plastforordningen endres

Forordning (EU) 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.Siden foror... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/endring_av_matkontaktforskriften__vedlegg_i_og_iii_til_plastforordningen_endres.32966 Publisert 03.12.2018 | Sist endret 03.12.2018

Risikoanalyse av planteskadegjørere - utvalgte Epitrix-arter

Mattilsynet bestiller en risikoanalyse - PRA (Pest Risk Analysis) fra VKM av relevante arter av Epitrix. Risikoanalysen vil bli brukt i forbindelse med vurdering av framtidig plantehelseforvaltning av Epitrix arter og for å vurder... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/risikoanalyse_av_planteskadegjorere__utvalgte_epitrixarter.32956 Publisert 30.11.2018 | Sist endret 30.11.2018

Skrantesjuke (CWD) – endringer i CWD-soneforskrift

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer av CWD-soneforskriften Bakgrunnen for endringene i CWD-soneforskrift er at det er behov for å endre reglene i takt med kjent kunnskap, sykdomsbildet og forekomsten av sykdomme... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/skrantesjuke_cwd__endringer_i_cwdsoneforskrift.32968 Publisert 30.11.2018 | Sist endret 30.11.2018

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll kommune, Hordaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 35497 Drøno og 10041 Kviksholmen i Austevoll kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten Drøno drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telavåg Fiskeoppdrett AS og lokaliteten Kv... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_endring_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_austevoll_kommune_hordaland_fylke.32957 Publisert 28.11.2018 | Sist endret 28.11.2018

Utkast til VKM-bestilling: Identifisering og risikorangering av fremmedstoffer i mat som grunnlag for Mattilsynets overvåking

Mat skal ikke inneholde fremmedstoffer i mengder som gjør den helsefarlig. En god oversikt over potensielt helsefarlige stoffer i mat er viktig for å kunne prioritere hvilke stoffer og hvilke matvarer Mattilsynet bør overvåke. Mat... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/utkast_til_vkmbestilling_identifisering_og_risikorangering_av_fremmedstoffer_i_mat_som_grunnlag_for_mattilsynets_overvaaking.32946 Publisert 27.11.2018 | Sist endret 27.11.2018

Flere miljøskadelige stoffer i kosmetikk- og kroppspleieprodukter blir forbudt fra 2020

Etter 31. januar 2020 blir siloksanene D4 og D5 forbudt å bruke i høyere konsentrasjoner enn 0,1 prosent, i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. Det blir også et forbud mot det perfluorerte stoffet PFOA. Siloks... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/flere_miljoskadelige_stoffer_i_kosmetikk_og_kroppspleieprodukter_blir_forbudt_fra_2020.32941 Publisert 26.11.2018 | Sist endret 11.12.2018

Endring av aromaforskriften: Fjerning av tre aromastoffer fra Unionslisten for aromastoffer (Høringsfrist 10. januar 2019)

Endringsforskriften fjerner aromastoffene p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one (FL 07.127), 2-Aminoacetophenone (FL 13.175) og 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one (FL 11.008) fra listen over godkjente aromastoffer. Disse har hittil vært mi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/aroma/endring_av_aromaforskriften_fjerning_av_tre_aromastoffer_fra_unionslisten_for_aromastoffer_horingsfrist_10_januar_2019.32898 Publisert 26.11.2018 | Sist endret 26.11.2018

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Dyrøy kommune i Troms fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23055 Storvika V i Dyrøy kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av SalMar Farming AS, avdeling Troms. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_dyroy_kommune_i_troms_fylke.32923 Publisert 23.11.2018 | Sist endret 23.11.2018

Endringer i importreglene for ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer - kontroll for plantevernmidler

På grunn av vedvarende problemer med dragefrukt (pitahaya) fra Vietnam og vinblader fra Tyrkia har EU-kommisjonen besluttet å ta disse inn i kontrollregelverket for plantevernmidler. Videre har man valgt å gi dette kontrollregelve... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endringer_i_importreglene_for_ikkeanimalske_naeringsmidler_og_forvarer__kontroll_for_plantevernmidler.32918 Publisert 22.11.2018 | Sist endret 22.11.2018

Utkast til bestilling av risikovurdering fra VKM: Dioksin og dioksinlignende PCB i maten til den norske befolkningen

Bakgrunnen for Mattilsynets bestilling er at EUs mattrygghetsorgan EFSA i en ny rapport senker det tolerable inntaket av dioksiner og dioksinlignende-PCB fra 14 pg per kg kroppsvekt per uke, til 2 pg per kg kroppsvekt per uke. EFS... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/utkast_til_bestilling_av_risikovurdering_fra_vkm_dioksin_og_dioksinlignende_pcb_i_maten_til_den_norske_befolkningen.32903 Publisert 20.11.2018 | Sist endret 20.11.2018

Utvidet frist for bruk av Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj til matproduserende dyr

Mattilsynet har gjort en ny vurdering av situasjonen når det gjelder bruk av legemidlene Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj. Vi innfører en overgangsperiode hvor preparater som er utlevert fra apotek før 01.1... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/utvidet_frist_for_bruk_av_flunixin_vet_inj_finadyne_vet_inj_og_tribrissen_vet_inj_til_matproduserende_dyr.32907 Publisert 20.11.2018 | Sist endret 21.11.2018

Endring i regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt Mattilsynet om å utarbeide et forskriftsutkast som tillater begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. Departementet ønsker en nærmere tilpasning til kravene i regelverket ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/endring_i_regler_for_omsetning_av_raa_melk_og_raa_flote_til_konsum.32893 Publisert 19.11.2018 | Sist endret 19.11.2018