Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Utkast til VKM-bestilling: Nytte og risikovurdering av fisk i norsk kosthold

Mattilsynet bestiller en ny nytte og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. Dette har tidligere blitt gjort i 2006 og 2014. Årsaken til at vi nå ønsker en ny nytte og risikovurdering av fisk i norsk kosthold er at det har komme... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/fiske_og_fangst/utkast_til_vkmbestilling_nytte_og_risikovurdering_av_fisk_i_norsk_kosthold.33864 Publisert 15.02.2019 | Sist endret 15.02.2019

Mattilsynet foreslår flere tiltak for å hindre at skrantesjuke sprer seg

Det er fremdeles en risiko for at skrantesjuke kan spre seg ut av smittesonen i Nordfjella, og Mattilsynet ber nå Landbruks- og matdepartementet om å forby bruk av saltsteiner i Nordfjella og stille krav til gjestebeiting. Samtidi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/mattilsynet_foreslaar_flere_tiltak_for_aa_hindre_at_skrantesjuke_sprer_seg.33853 Publisert 14.02.2019 | Sist endret 14.02.2019

Endringer i forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur)

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har utarbeidet et felles forslag til endringer i forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur). IK-Akvakultur har som formål å sikre en s... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/endringer_i_forskrift_om_internkontroll_for_aa_oppfylle_akvakulturlovgivningen_ikakvakultur.33837 Publisert 13.02.2019 | Sist endret 14.02.2019

Forbud mot kalsiumcyanamid i gjødsel

Mattilsynet ønsker å forby bruk av kalsiumcyanamid i gjødsel. Bakgrunnen er at en risikovurdering viser at negative helse- og miljøeffekter ikke kan utelukkes ved bruk av kalsiumcyanamid i gjødsel. Kalsiumcyanamid er en varetype ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/forbud_mot_kalsiumcyanamid_i_gjodsel.33829 Publisert 12.02.2019 | Sist endret 12.02.2019

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 12662 Ternskjæret II i Nærøy kommune i Trøndelag fylke. Lokaliteten drives av Salmonor AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etable... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_naeroy_og_fosnes_kommuner_trondelag.33816 Publisert 12.02.2019 | Sist endret 12.02.2019

Revidering forskrift om fangst og produksjon av kjøtt fra sjøpattedyr

Mattilsynet har fått i oppdrag av departementene å revidere Forskrift om særskilte krav ved produksjon og omsetning av kjøtt fra sjøpattedyr (sjøpattedyrkontrollforskriften). Reguleringen endres ved at det foreslås enkelte lettel... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/revidering_forskrift_om_fangst_og_produksjon_av_kjott_fra_sjopattedyr.33771 Publisert 11.02.2019 | Sist endret 14.02.2019

Sluttrapport 2018: Lokalmatvirksomheter som produserer melkeprodukter

Mattilsynet førte i 2018 tilsyn med lokalmatvirksomheter som produserer ost og andre melkeprodukter. Vi førte tilsyn hos 141 produksjonssteder, og 67 % av virksomhetene fikk ingen, eller kun mindre merknader. Mattilsynet vurderer... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/sluttrapport_2018_lokalmatvirksomheter_som_produserer_melkeprodukter.33775 Publisert 11.02.2019 | Sist endret 12.02.2019

Oppdatering av unionslisten over ny mat – februar 2019

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.EU-kom... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/ny_mat/oppdatering_av_unionslisten_over_ny_mat__februar_2019.33756 Publisert 11.02.2019 | Sist endret 14.02.2019

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet har 11. februar 2019 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.33754 Publisert 11.02.2019 | Sist endret 14.02.2019

Påvist pankreassykdom (PD SAV2) i oppdrettsanlegg i Høyanger, Sogn og Fjordane

Det er påvist PD forårsaket av SAV2 på lokalitet 33677 Torvund. Lokaliteten eies av Osland Havbruk AS. Prøvene ble tatt ut i forbindelse med kartlegging av sykdomsstatus før avlusing i januar. Dette er det andre tilfellet av SAV2... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/paavist_pankreassykdom_pd_sav2_i_oppdrettsanlegg_i_hoyanger_sogn_og_fjordane.33723 Publisert 06.02.2019 | Sist endret 06.02.2019

Husdyrassosiert MRSA er påvist i en svinebesetning i Nordland

Veterinærinstituttet har påvist husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i en svinebesetning i Nordland. Dette er en type bakterie som kan etablere seg i en svinebesetning og spres videre ved at smittet gris flytt... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/husdyrassosiert_mrsa_er_paavist_i_en_svinebesetning_i_nordland.33684 Publisert 06.02.2019 | Sist endret 06.02.2019

Endring av mikrobiologiske kriterier, forordning (EU) nr. 2073/2005 i næringsmiddelhygieneforskriften

Endringene retter seg mot virksomhetenes prøvetaking av næringsmidler etter forordning (EF) 2073/2005 Mikrobiologiske kriterier.Regelverket oppdateres fordi analysemetoder og navn på bakterier endres i takt med ny kunnskap.Spirer ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/endring_av_mikrobiologiske_kriterier_forordning_eu_nr_20732005_i_naeringsmiddelhygieneforskriften.33709 Publisert 05.02.2019 | Sist endret 14.02.2019

Endringer i forskrift om plantehelse

1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse). Endringene gjelder bestemmelser knyttet til plantesykdommene pærebrann og rød marg, samt skogskadegjør... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/endringer_i_forskrift_om_plantehelse.33710 Publisert 05.02.2019 | Sist endret 05.02.2019

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Frøya kommune i Trøndelag fylke

Mattilsynet har fått varsel om mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på laks fra lokalitet 33757 Håbranden i Frøya kommune i Trøndelag fylke. Lokaliteten drives av Ocean Farming AS. Grunnlaget for mistanken ved Håbranden er på... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_froya_kommune_i_trondelag_fylke.33690 Publisert 01.02.2019 | Sist endret 01.02.2019

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal

Mattilsynet har 15. februar 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 12842 Reistad i Rauma kommune ILA ble i oktober 2018 påvi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_rauma_vestnes_og_molde_kommuner_more_og_romsdal.33674 Publisert 01.02.2019 | Sist endret 15.02.2019

Presisering av § 17 i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har tidligere bestilt en revisjon av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer og Mattilsynet har levert forslag til ny forskrift 29. mai 2018.I denne omgang blir det foreslått en presiseri... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/presisering_av__17_i_forskrift_om_kvalitet_paa_fisk_og_fiskevarer.33651 Publisert 31.01.2019 | Sist endret 14.02.2019

Overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin 2017

Mattilsynet har gjennomført overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin. Av 892 gjennomførte nyreprøver, ble det funnet rester i ni prøver. Mattilsynet vurderer at disse overskridelsene ikke ut... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_rester_fra_antibakterielle_midler_i_slakt_av_storfe_smaafe_og_svin_2017.33645 Publisert 30.01.2019 | Sist endret 30.01.2019

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 30.03.2019)

Endringen gjelder 5 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for plante... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_30032019.33638 Publisert 30.01.2019 | Sist endret 30.01.2019

Endring av aromaforskriften: Forslag som begrenser bruk av aromastoffet N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide (FL 16.119) (høringsfrist 11. mars 2019)

Endringsforskriften setter begrensninger for bruk av aromastoffet N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide (FL 16.119) til mat. Dette stoffet har hittil vært midlertidig godkjent. Begrensningene innebærer at stoffet ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/aroma/endring_av_aromaforskriften_forslag_som_begrenser_bruk_av_aromastoffet_n2methylcyclohexyl23456pentafluorobenzamide_fl_16119_horingsfrist_11_mars_2019.33611 Publisert 25.01.2019 | Sist endret 25.01.2019