Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland

Mattilsynet har 15. desember 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_pd_i_flatanger_fosnes_namsos_naeroy_vikna_og_leka_kommuner_i_nordtrondelag_og_bindal_bronnoy_og_somna_kommuner_i_nordland.28902 Publisert 15.12.2017 | Sist endret 15.12.2017

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Tysvær kommune i Rogaland

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11964 Ringja i Tysvær kommune i Rogaland. Lokaliteten drives av Marine Harvest AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise n... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_tysvaer_kommune_i_rogaland.28883 Publisert 15.12.2017 | Sist endret 15.12.2017

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke.

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord, 13317 Lille Kvalfjord, og 10841 Pollen i Alta kommune. Lokalitetene drives av NRS Finnmark AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å h... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_alta_hammerfest_hasvik_og_kvalsund_kommuner_finnmark_fylke.28868 Publisert 14.12.2017 | Sist endret 14.12.2017

Strengere regler ved import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Det er gjort endringer i reglene for offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Pepperfrukter (ikke søte) fra India og Pakistan tas inn på listen i vedlegg I. Samtidig tas auberg... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/strengere_regler_ved_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.28861 Publisert 14.12.2017 | Sist endret 14.12.2017

Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 31.01.2018)

Endringen gjelder 16 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_31012018.28836 Publisert 13.12.2017 | Sist endret 13.12.2017

Mistanke om ILA i stamfiskanlegg i Rauma kommune i Møre og Romsdal

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landlokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Rauma stamfisk AS. Alle som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_stamfiskanlegg_i_rauma_kommune_i_more_og_romsdal.28820 Publisert 12.12.2017 | Sist endret 12.12.2017

Rapport: Tilsyn med drikkevannsbassenger i region Øst 2017

Mattilsynet i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har gjennomført tilsyn med drikkevannbasseng, som er en del av vannverkets forsyningssystem. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet s... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/rapport_tilsyn_med_drikkevannsbassenger_i_region_ost_2017.28799 Publisert 11.12.2017 | Sist endret 11.12.2017

Si din mening om regelverket for plantevernmidler

Plantevernmidler er et tema som engasjerer og opptar mange. Nå har alle som har en mening om hvordan plantevernmidler forvaltes muligheten til å delta i en spørreundersøkelse fra Europakommisjonen. Både privatpersoner, bransje og ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/si_din_mening_om_regelverket_for_plantevernmidler.28738 Publisert 04.12.2017 | Sist endret 04.12.2017

Nye regler for gnagerbekjempelse på landbrukseiendom

Skadedyrmidler til bekjempelse av rotter og mus er biocider, og i godkjenningen av biocidprodukter skilles det mellom produkter til private brukere og midler til profesjonelle brukere. I dag innebærer det at en må ha godkjent skad... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_plantevernmidler/nye_regler_for_gnagerbekjempelse_paa_landbrukseiendom.28728 Publisert 04.12.2017 | Sist endret 04.12.2017

Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Her publiserer vi tilsynsrapportene fortløp... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tilsyn_av_dyrevelferd_paa_nordfjella.28719 Publisert 30.11.2017 | Sist endret 15.12.2017

Pærebrann påvist i Sande kommune

Plantesykdommen pærebrann er påvist i Sande kommune i Møre og Romsdal. Fra før er pærebrann påvist i en rekke kommuner på Sør- og Vestlandet. I Møre og Romsdal er pærebrann tidligere påvist i kommunene Haram, Giske, Ålesund, Mids... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/paerebrann_paavist_i_sande_kommune.28716 Publisert 29.11.2017 | Sist endret 29.11.2017

Endringer i fiskekvalitetsforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 6. oktober 2017 endring i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften). Bakgrunnen for endringene er behov for å tilpasse enkelte bestemmelser slik at forskrift... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/fiske_og_fangst/endringer_i_fiskekvalitetsforskriften.28679 Publisert 24.11.2017 | Sist endret 24.11.2017

Endringer i forordningen som regulerer reglene om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan

På grunn av en videre forbedring i situasjonen i Japan vedrørende radioaktivitet i produkter etter ulykken ved Fukushima atomanlegg, har EU justert importreglene vedrørende produkter fra Japan. Dette følger av forordning (EU) 2017... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endringer_i_forordningen_som_regulerer_reglene_om_importbetingelser_for_forvarer_og_naeringsmidler_fra_japan.28666 Publisert 24.11.2017 | Sist endret 24.11.2017

Skrantesjuke (CWD) - Gjennomføring av EUs beskyttelsestiltak

Mattilsynet gjør endringer i tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke (CWD) hos hjortevilt. Endringene innebærer at det blir forbudt å produsere, omsette eller bruke naturlige luktstoffer fra hjortedyr fra Norge og fra nærm... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/skrantesjuke_cwd__gjennomforing_av_eus_beskyttelsestiltak.28650 Publisert 24.11.2017 | Sist endret 24.11.2017

Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr og Nord-Trøndelag og Nordland

Gjelder kommunene: Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland Den 31. juli 2017 ble det fastsatt forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/horing_forskrift_om_kontrollomraade_for_aa_forebygge_begrense_og_bekjempe_pankreassykdom_pd_hos_akvakulturdyr_og_nordtrondelag_og_nordland.28653 Publisert 24.11.2017 | Sist endret 15.12.2017

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13317 Lille Kvalfjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Lokaliteten drives av NRS Finnmark AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alta_kommune_i_finnmark_fylke.28640 Publisert 23.11.2017 | Sist endret 23.11.2017

Høring - Forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg på høring. Bakgrunnen for forslaget er at Mattilsyne... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/horing__forslag_til_endring_i_forskrift_om_gebyr_ved_tilsyn_og_kontroll_med_fiskehelse_og_fiskevelferd.28631 Publisert 23.11.2017 | Sist endret 23.11.2017

Endring av animaliebiproduktforskriften (høringsfrist 05.01.2018)

Endringen gjelder 4 endringer i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften. Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste ko... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/endring_av_animaliebiproduktforskriften_horingsfrist_05012018.28625 Publisert 23.11.2017 | Sist endret 23.11.2017

Høring: Mattilsynet foreslår å oppheve forskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord kommune i Sogn og Fjordane

Mattilsynet foreslår å oppheve forskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord i Sogn og Fjordane. For å begrense utbrudd og spredning av pankreassykdom forårsaket av SAV2 i Nordfjord, opprettet Mattilsynet i 2015 forskrift for å bek... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/horing_mattilsynet_foreslaar_aa_oppheve_forskrift_om_bekjempelse_av_sav2_i_nordfjord_kommune_i_sogn_og_fjordane.28582 Publisert 20.11.2017 | Sist endret 28.11.2017

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Sørfold og Bodø kommuner i Nordland fylke

Mattilsynet har 16. november 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Sørfold og Bodø kommuner i Nordland ILA er påvist på sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_sorfold_og_bodo_kommuner_i_nordland_fylke.28569 Publisert 16.11.2017 | Sist endret 16.11.2017