Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Dyrøy kommune i Troms fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13531 Skogshavn i Dyrøy kommune i Troms fylke. Eier av lokaliteten er SalMar Nord AS. Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_dyroy_kommune_i_troms_fylke.26461 Publisert 23.05.2017 | Sist endret 23.05.2017

Endring av animaliehygieneforskriften – forslag om nasjonale regler ved fritak fra krav om frysing av oppdrettet fisk

Mattilsynet foreslår presiserende/nye spesielle regler som gir fritak fra krav om frysing av oppdrettet fisk som skal spises rå eller nesten rå. Vitenskapelig dokumentasjon viser at det er neglisjerbar risiko for levende parasitte... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/endring_av_animaliehygieneforskriften__forslag_om_nasjonale_regler_ved_fritak_fra_krav_om_frysing_av_oppdrettet_fisk.26416 Publisert 23.05.2017 | Sist endret 24.05.2017

Endring av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Mattilsynet foreslår endring og presisering av enkelte bestemmelser i fiskekvalitetsforskriften. Forskriften skal i sin helhet revideres senere i 2017/2018. Bakgrunnen for denne endringen er at en har sett behov for endringer over... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/endring_av_forskrift_om_kvalitet_paa_fisk_og_fiskevarer.26414 Publisert 23.05.2017 | Sist endret 24.05.2017

Tilsyn spiseklar sjømat 2016

I ein kontroll av 85 produsentar som lagar sjømat som ikkje skal varmebehandlast før forbrukaren et den – slik som til dømes røykt fisk, fisk til sushi og kokt skaldyr - fann Mattilsynet manglar hos 6 av 10 verksemder. Kva er und... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/listeria/tilsyn_spiseklar_sjomat_2016.26394 Publisert 22.05.2017 | Sist endret 22.05.2017

Påvist fiskesykdommen ILA i oppdrettsanlegg i Tranøy kommune i Troms

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30216 Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms fylke. Eier av lokaliteten er SalMar Nord AS. Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet sl... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_fiskesykdommen_ila_i_oppdrettsanlegg_i_tranoy_kommune_i_troms.26380 Publisert 19.05.2017 | Sist endret 26.05.2017

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden: Tiltak for å hindre spreiing av smitte

Det er påvist ILA (infeksiøs lakseanemi) på lokalitet 24937 Nebbo i Kvinnherad kommune i Hordaland fylke. Alle aktørar som er knytt til oppdrettsvirksomhet i området må te seg slik at dei ikkje spreier ILA-smitte. Matloven slår fa... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hardangerfjorden_tiltak_for_aa_hindre_spreiing_av_smitte.26365 Publisert 18.05.2017 | Sist endret 24.05.2017

Rapport: Norske vannverks beredskap 2017

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Har vannverkene en beredskap som sikrer at de kan håndtere uønskede hendelser slik at de fortsatt kan levere trygt og nok drikkevann til innbyggerne? Hva er und... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/rapport_norske_vannverks_beredskap_2017.26356 Publisert 18.05.2017 | Sist endret 18.05.2017

Mattilsynet innfører gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd

I tråd med revidert statsbudsjett innfører Mattilsynet gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Gebyrordningen trer i kraft straks. Stortinget har ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/mattilsynet_innforer_gebyr_for_tilsyn_av_fiskehelse_og_fiskevelferd.26331 Publisert 12.05.2017 | Sist endret 12.05.2017

MRSA påvist i svinebesetning i Rogaland

Det er funnet antibiotikaresistente MRSA-bakterier i en svinebesetning på Finnøy i Rogaland. Besetningen består av slaktegris og smågris, men produsenten har ikke solgt livdyr til andre. Noen av dyra er avlivet allerede, men reste... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/mrsa_paavist_i_svinebesetning_i_rogaland.26320 Publisert 12.05.2017 | Sist endret 12.05.2017

Forskrift om tiltak mot pærebrann er endret

Gulen kommune og Hjelmeland kommune er overført fra observasjonssona til bekjempelsessona etter påvisninger av pærebrann. Norge er inndelt i tre soner med hensyn til forvaltningen av pærebrann: Kommuner med sykdommen tilhører bekj... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/forskrift_om_tiltak_mot_paerebrann_er_endret.26323 Publisert 12.05.2017 | Sist endret 12.05.2017

Endring i regelverket om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Endringen gjelder oppdatering av grenseverdier (MRL) for legemidler gamitromysin og aluminiumsalisylat, basisk. I forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr finnes det en liste (tabell 1) som viser hv... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/endring_i_regelverket_om_legemiddelrester_i_naeringsmidler_fra_dyr.26283 Publisert 09.05.2017 | Sist endret 09.05.2017

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet har 8. mai 2017 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og e... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.26271 Publisert 08.05.2017 | Sist endret 08.05.2017

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for parfymestoffer, konserveringsmiddel og andre stoffer i kosmetikk

Tre reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III og V, diskuteres for tiden i EU.Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite ... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/forslag_til_endringer_i_kosmetikkforskriften_nye_regler_for_parfymestoffer_konserveringsmiddel_og_andre_stoffer_i_kosmetikk.26267 Publisert 08.05.2017 | Sist endret 09.05.2017

Revidert veiledning for vannverkene om farekartlegging og beredskap

Det er noen flere definisjoner enn tidligere og omtalen av aktører og ansvarsforhold er oppdatert. I tillegg er drikkevannsforskriften som hjemmelsgrunnlag for internkontroll gjort tydeligere. Mattilsynet har revidert veiledningen... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/revidert_veiledning_for_vannverkene_om_farekartlegging_og_beredskap.26265 Publisert 08.05.2017 | Sist endret 08.05.2017

Bestilling av risikovurdering fra VKM om karanteneskadegjørere i avfall fra mottaksvirksomheter

Virksomheter som mottar poteter eller uvaskede grønnsaker med rot, kan få karanteneskadegjørere inn til anlegget. Det er derfor viktig at slike virksomheter har risikoreduserende tiltak som hindrer at karanteneskadegjørere spres m... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/bestilling_av_risikovurdering_fra_vkm_om_karanteneskadegjorere_i_avfall_fra_mottaksvirksomheter.26255 Publisert 08.05.2017 | Sist endret 11.05.2017

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Rødøy og Lurøy kommuner i Nordland

Mattilsynet har 3. mai 2017 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Rødøy og Lurøy kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten Ørnstolen i Rødøy. Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ble i januar 2... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_rodoy_og_luroy_kommuner_i_nordland.26247 Publisert 05.05.2017 | Sist endret 05.05.2017

Endring av unionslisten i forskrift for næringsmidler til særskilte grupper

En rettsakt som er under behandling i EU vil utvide listen over tillatte mineralforbindelser i næringsmidler til særskilte grupper. Rettsakten vil tillate bruk av kalsiumfosforyloligosakkarider som kilde til kalsium i medisinske n... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/medisinske_naringsmidler/endring_av_unionslisten_i_forskrift_for_naeringsmidler_til_saerskilte_grupper.26239 Publisert 05.05.2017 | Sist endret 18.05.2017

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 13. juni 2017)

Mattilsynet hører implementering av tre forordninger som gjelder endringer i grenseverdier fastsatt i regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Forordning (EU) 2017/170, 2017/171 og 2017/405  endrer grenseverdier for... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endring_i_regelverk_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_for_horingsfrist_13_juni_2017.26230 Publisert 02.05.2017 | Sist endret 02.05.2017

Rapport: Markedsføring av honning 2015-2017

Mattilsynet tok sommeren 2015 ut prøver av honning for å kartlegge kvaliteten av ulik honning på det norske markedet. Honningen ble tatt ut som en del av et større program i EU, og rapporten er en del av Mattilsynets overvåkingspr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/honning/rapport_markedsforing_av_honning_20152017.26220 Publisert 02.05.2017 | Sist endret 02.05.2017

Mattilsynet oppretter nytt kontrollområde for ILA i Vestvågøy kommune i Nordland

Mattilsynet har 28. april 2017 opprettet kontrollområde rundt lokaliteten Geiterøya I i Vestvågøy. Det skjedde ved endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Vestvågøy,... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_nytt_kontrollomraade_for_ila_i_vestvaagoy_kommune_i_nordland.26205 Publisert 28.04.2017 | Sist endret 28.04.2017