Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Smøla kommune i Møre og Romsdal

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 39617 Svanøya  i Smøla kommune, Møre og Romsdal.  Salmar Farming AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til f... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_smola_kommune_i_more_og_romsdal.45134 Publisert 15.12.2021 | Sist endret 16.12.2021

Smittsom sopp påvist hos importert katt 

Det er påvist ett tilfelle av Sporothrix brasiliensis (sporotrikose) hos en importert katt i Vestland fylke. Det er ingen grunn til å anta at det er flere smittede katter i Norge.  Det er første gang denne soppinfeksjonen er påvi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/smittsom_sopp_paavist_hos_importert_katt.45115 Publisert 08.12.2021 | Sist endret 08.12.2021

Komposterings- og biogassanlegg: Vurdering av plantehelse og fremmede arter

I en risikovurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) med at de fleste planteskadegjørere ikke vil kunne etablere seg i nye områder via kompost og biorest. Det er likevel en risiko knyttet til enkelte hardføre... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/komposterings_og_biogassanlegg_vurdering_av_plantehelse_og_fremmede_arter.45074 Publisert 03.12.2021 | Sist endret 03.12.2021

Tilsyn med listeriatiltak i lakseslakteri 2021

Mattilsynet gjennomførte i 2021 ein tilsynskampanje der verksemder og fartøy som slaktar laksefisk vart kontrollert for tiltak og rutinar for å førebygge at fisken blir forureina med listeriabakterien. Kva er undersøkt? 63 verks... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/tilsyn_med_listeriatiltak_i_lakseslakteri_2021.45036 Publisert 30.11.2021 | Sist endret 30.11.2021

Overvakingsprogram 2021: Listeria i lakseslakteri og på laksefisk

Mattilsynet har tatt listeriaprøvar frå 60 slakteri som Havforskningsinstituttet har analysert. Resultata viser at Listeria er til stades i både produksjonsmiljø og på fisk i enkelte lakseslakteri. Overvåkingsprogram er et tiltak ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/overvakingsprogram_2021_listeria_i_lakseslakteri_og_paa_laksefisk.45033 Publisert 30.11.2021 | Sist endret 30.11.2021

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Suldal kommune i Rogaland

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landlokaliteten 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver ak... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_suldal_kommune_i_rogaland.44948 Publisert 23.11.2021 | Sist endret 23.11.2021

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 17. november 2021 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag ILA ble 15. november 2021 påvist ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_ila_i_flatanger_namsos_og_naeroysund_kommuner_trondelag.44880 Publisert 17.11.2021 | Sist endret 17.11.2021

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. og 2. tertial 2021

Fra og med januar til og med august 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1971 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr. Hva undersøkte vi: I 1554 av dyreholden... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_og_2_tertial_2021.44765 Publisert 12.11.2021 | Sist endret 12.11.2021

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Leka, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Trøndelag og Nordland fylker

Mattilsynet har 26. oktober 2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Leka, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Trøndelag og Nordland fylker. ILA ble 1. oktober 2021... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_leka_bindal_somna_og_bronnoy_kommuner_trondelag_og_nordland_fylker.44633 Publisert 26.10.2021 | Sist endret 27.10.2021

Program for kartlegging av antibakteriell resistens hos bakterier i dyr, fôr og mat - NORM-VET 2020

Antibakteriell resistens er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. Resistens reduserer effekten av antibakterielle midler som vi bruker i behandlingen av bakterielle sykdommer. Det er viktig å begrense spredn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/antibiotikaresistente_bakterier/program_for_kartlegging_av_antibakteriell_resistens_hos_bakterier_i_dyr_for_og_mat__normvet_2020.44609 Publisert 25.10.2021 | Sist endret 25.10.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Lentivirus (mædi og CAE)

Mattilsynet har siden 2003 gjennomført et overvåkingsprogram for lentivirus hos sau. Fra og med 2012 ble også geit innlemmet i overvåkingen. I 2020 ble det ikke påvist lentivirus i noen av besetningene som ble undersøkt i overvåki... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/overvaakingsprogram_2020__lentivirus_maedi_og_cae.44580 Publisert 22.10.2021 | Sist endret 22.10.2021

Årsrapport 2020: Medisinrester i oppdrettsfisk

I 2020 ble 13 845 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier. H... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/aarsrapport_2020_medisinrester_i_oppdrettsfisk.44562 Publisert 21.10.2021 | Sist endret 21.10.2021

Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter 2021

Havforskningsinstituttet (HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter. Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i ko... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44359 Publisert 23.09.2021 | Sist endret 23.09.2021

Miljøgifter i fisk 2020 - marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2020» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB. Hva undersøkte vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2020__marine_oljer.44294 Publisert 17.09.2021 | Sist endret 27.09.2021

Mattilsynet opphever forskrift om kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner i Sogn og Fjordane

Mattilsynet har 31. august 2021 opphevet forskrift om kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane. For å begrense utbrudd og spredning av pankreassykdom forårsaket av viruset SAV2 i Sogn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_opphever_forskrift_om_kontrollomraade_for_pd_i_gulen_hoyanger_hyllestad_og_solund_kommuner_i_sogn_og_fjordane.44139 Publisert 31.08.2021 | Sist endret 31.08.2021

Overvåking av ILAV HPRdel i kontrollområder 2020

Det ble avdekket funn av sykdomsfremkallende ILA-virus ved 12 lokaliteter ved den månedlige overvåkingen innenfor kontrollområdene for ILA. Disse påvisningene ble fulgt opp og elleve av anleggene fikk stadfestet ILA-diagnose, mens... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_av_ilav_hprdel_i_kontrollomraader_2020.44114 Publisert 27.08.2021 | Sist endret 27.08.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 2 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 23. august 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessone 2 rundt lokaliteten 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessone_2_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_sorreisa_senja_dyroy_ibestad_og_salangen_kommuner_troms_og_finnmark.44087 Publisert 23.08.2021 | Sist endret 23.08.2021

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 19. august 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kom... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_ila_i_harstad_ibestad_senja_gratangen_tjeldsund_lavangen_og_salangen_kommuner_troms_og_finnmark_fylke.44042 Publisert 19.08.2021 | Sist endret 19.08.2021

Veterinær grensekontroll sjømat 2020

I 2020 ble 91 stikkprøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, bakterier, antibiotikaresistens og matsminke i overvåkingsprogrammet Veterinær grensekontroll sjømat. Mesteparten av sjømaten som ble importer... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/veterinaer_grensekontroll_sjomat_2020.43990 Publisert 11.08.2021 | Sist endret 11.08.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for PD i Stad, Kinn og Bremanger kommuner, Vestland fylke

Mattilsynet har 21. juli 2021 ved endring av forskrift om PD-bekjempelse i Stad, Kinn og Bremanger kommuner, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 13612 Rundreimstranda i Stad kommune. Fiskesykdommen PD ble påvist ved sjø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_pd_i_stad_kinn_og_bremanger_kommuner_vestland_fylke.43921 Publisert 21.07.2021 | Sist endret 21.07.2021