Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet opphever restriksjoner etter Newcastlesyke i Rogaland, men fortsatt tiltak mot fugleinfluensa i samme område

Mattilsynet opphevet søndag 30. oktober tiltakene etter påvisning av Newcastlesyke i Rogaland. Tiltakene ble innført i september da sykdommen ble påvist i en verpehønsbesetning i Klepp kommune. Dette innebærer imidlertid få endrin... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/mattilsynet_opphever_restriksjoner_etter_newcastlesyke_i_rogaland_men_fortsatt_tiltak_mot_fugleinfluensa_i_samme_omraade.48326 Publisert 30.10.2022 | Sist endret 30.10.2022

Import av ikke-animalske risikoprodukter – nå kan du søke om utpeking av kontrollsted

Da ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) ble implementert våren 2020, kom det flere endringer rundt systemet for import av grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter. Blant annet er det åpnet for at hver enke... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/import_av_ikke_animalske_risikoprodukter/import_av_ikkeanimalske_risikoprodukter__naa_kan_du_soke_om_utpeking_av_kontrollsted.47669 Publisert 26.07.2022 | Sist endret 26.07.2022

Forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland er opphevet

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland ble automatisk opphevet 29. nove... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/forskrift_om_kontrollomraade_for_pd_i_flatanger_namsos_naeroysund_leka_bindal_bronnoy_og_somna_kommuner_trondelag_og_nordland_er_opphevet.48481 Publisert 30.11.2022 | Sist endret 30.11.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Tobbeholmane (10054) i Austevoll kommune i Vestland fylke. Sjøtroll Havbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivit... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_vestland_fylke.48216 Publisert 20.10.2022 | Sist endret 20.10.2022

Mattilsynet har varslet vedtak om å avlive fisk i åtte merder på to lokaliteter hos Grieg Seafood Finnmark AS

Mattilsynet har varslet to vedtak mot Grieg Seafood Finnmark AS om at de må avlive og destruere fisk i fire merder på lokaliteten Laholmen og fire merder på lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. Årsaken er høy dødelighet og dårlig... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mattilsynet_har_varslet_vedtak_om_aa_avlive_fisk_i_aatte_merder_paa_to_lokaliteter_hos_grieg_seafood_finnmark_as.48203 Publisert 19.10.2022 | Sist endret 19.10.2022

Tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd i 2022

Mattilsynets fiskehelse og -velferdstilsyn retter seg i 2022 mot dødelighets- og velferdshendelser, overskridelser av lakselusgrensen og fiskeslakterier. I tillegg skal vi veilede om dyrehelsepersonellets rolle og ansvar ved bruk ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/tilsyn_med_fiskehelse_og_fiskevelferd_i_2022.45717 Publisert 07.02.2022 | Sist endret 30.08.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag.

Mattilsynet har 15. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 19356 Kvalrosskjæret og 21676 Kråkholmen i Flatanger o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_flatanger_namsos_og_naeroysund_kommuner_trondelag.47782 Publisert 15.08.2022 | Sist endret 15.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland På grunn av nytt regelverk som gjennomfø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_strand_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.47773 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland

Mattilsynet har 20. oktober 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune i Nordland.På grunn av nytt r... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_bodo_gildeskaal_og_beiarn_kommuner_nordland.48211 Publisert 20.10.2022 | Sist endret 20.10.2022

Smittestoffer i sukkererter og vasket salat 2021

Sukkererter og vasket salat på det norske markedet har i hovedsak god hygienisk kvalitet, viser Mattilsynets overvåkingsprogram. De analyserte prøvene utgjør imidlertid en liten andel av den totale mengden sukkererter og vasket sa... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/smittestoffer_i_sukkererter_og_vasket_salat_2021.48287 Publisert 27.10.2022 | Sist endret 31.10.2022

Krav til dyrehelsepersonell ved attestering av vask og desinfeksjon av brønnbåter

Det er et krav at rengjøring og desinfisering av brønnbåter skal være inspisert og attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog. Mattilsynet har laget veiledning om kravene til dyrehelsepersonell når de utfører slike oppgaver. E... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/krav_til_dyrehelsepersonell_ved_attestering_av_vask_og_desinfeksjon_av_bronnbaater.48318 Publisert 28.10.2022 | Sist endret 28.10.2022

Overvåking og kartlegging ILA og BKD 2021

Det ble ikke gjort funn av ILA eller BKD i det ILA-frie segmentet som overvåkes med hensyn på fristatus. Norge hadde tidligere tre ILA-segmenter med fristatus. To av dem ble suspendert i 2021. Derfor var det per 31.12.21 et ILA... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_ila_og_bkd_2021.46045 Publisert 09.03.2022 | Sist endret 09.03.2022

Overvåking og kartlegging av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg i 2021

ILAV HPR0 er den apatogene varianten av ILA-viruset og ble funnet i åtte av 78 settefiskanlegg. Det var ingen funn av den patogene virusvarianten av infeksiøs lakseanemi (ILA). Flere settefiskanlegg som har vært positive for ILA... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_av_ilavirus_hpr0_i_settefiskanlegg_i_2021.46047 Publisert 09.03.2022 | Sist endret 09.03.2022

Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2021

Resultatene fra resistenstesting i 2021 viser at lakselusen fremdeles har høyt resistensnivå mot legemidler. Overvåkingen viser også at lakselusen har noe høyere ferskvannstoleranse i de undersøkte lokalitetene som ligger i område... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/resistenstesting_mot_legemidler_og_ferskvann_hos_lakselus_2021.46186 Publisert 18.03.2022 | Sist endret 28.03.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 1. mars 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 36797 Korsnes i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fyl... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_karlsoy_lyngen_og_tromso_kommuner_troms_og_finnmark.45946 Publisert 01.03.2022 | Sist endret 01.03.2022

Tilsyn med importører av planter og plantemateriale 2022

I 2022 vil Mattilsynet i føre tilsyn med importørers rutiner for mottakskontroll. Denne kontrollen er det viktigste tiltaket du som importør gjør for å hindre introduksjon og spredning av alvorlige planteskadegjørere til Norge. ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/tilsyn_med_importorer_av_planter_og_plantemateriale_2022.45480 Publisert 17.01.2022 | Sist endret 14.03.2022

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2021

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2021 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 119 prø... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_naeringsmidler_2021.48327 Publisert 31.10.2022 | Sist endret 31.10.2022

Tilsyn i registrerte virksomheter som produserer spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler i 2022

Mattilsynet vil i 2022 gjennomføre fysiske tilsyn hos registrerte virksomheter som produserer spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler. Eksempel på slike produksjonsvirksomheter er produsenter av bagetter/smørbrød, sal... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/tilsyn_i_registrerte_virksomheter_som_produserer_spiseferdig_mat_eller_lett_bedervelige_naeringsmidler_i_2022.46347 Publisert 31.03.2022 | Sist endret 31.03.2022

Tilsyn med næringsmiddelimportører i 2022

I 2022 vil Mattilsynet prioritere tilsyn med virksomheter som importerer grensekontrollpliktige næringsmidler og importører av kjøtt av storfe og svin fra eller via EU/EØS. Vi vil fortsatt tilby egen veiledning til nye næringsmidd... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/tilsyn_med_naeringsmiddelimportorer_i_2022.45916 Publisert 28.02.2022 | Sist endret 19.07.2022