Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Analyser av melaminprodukter

Mattilsynet har analysert servise av melaminplast for migrasjon av formaldehyd og melamin. For to av produktene var nivåene for høye. Disse produktene har Mattilsynet fulgt opp og skal ikke være på markedet lenger. Hva undersøkte ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/analyser_av_melaminprodukter.43368 Publisert 10.06.2021 | Sist endret 20.10.2022

Årsrapport 2020: Medisinrester i oppdrettsfisk

I 2020 ble 13 845 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier. H... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/aarsrapport_2020_medisinrester_i_oppdrettsfisk.44562 Publisert 21.10.2021 | Sist endret 21.10.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Overvåkning og kontroll med Salmonella i levende dyr, ferskt kjøtt og egg

Mattilsynet har siden 1995 gjennomført overvåkingsprogram for Salmonella hos levende dyr (storfe, svin og fjørfe), ferskt kjøtt og egg. Programmet dokumenterer at forekomsten er svært lav i forhold til de fleste andre land. Hva un... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/overvaakingsprogram_2020__overvaakning_og_kontroll_med_salmonella_i_levende_dyr_ferskt_kjott_og_egg.42864 Publisert 28.04.2021 | Sist endret 29.04.2021

Risikorangering av smittestoffer i næringsmidler som grunnlag for Mattilsynets overvåking

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM rangert 20 utvalgte mat- og vannbårne smittestoffer som kan være negative for folkehelsen og identifisert hvilke matvarer vi finner smittestoffene i. Hva undersøkte VKM? VKM rangerte risiko ut f... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/risikorangering_av_smittestoffer_i_naeringsmidler_som_grunnlag_for_mattilsynets_overvaaking.43352 Publisert 09.06.2021 | Sist endret 09.06.2021

Program for kartlegging av antibakteriell resistens hos bakterier i dyr, fôr og mat - NORM-VET 2020

Antibakteriell resistens er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. Resistens reduserer effekten av antibakterielle midler som vi bruker i behandlingen av bakterielle sykdommer. Det er viktig å begrense spredn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/antibiotikaresistente_bakterier/program_for_kartlegging_av_antibakteriell_resistens_hos_bakterier_i_dyr_for_og_mat__normvet_2020.44609 Publisert 25.10.2021 | Sist endret 25.10.2021

Miljøgifter i fisk 2020 - marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2020» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB. Hva undersøkte vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2020__marine_oljer.44294 Publisert 17.09.2021 | Sist endret 27.09.2021

Kontroll av salmonella i tørkede produkter 2020

I Mattilsynets kontroll ble det ikke funnet Salmonella i prøver av krydder, tørket bær, frukt- og nøtteblandinger, melkepulver og morsmelkerstatninger tatt ut på det norske markedet. Overvåkingsprogram er et tiltak som Mattilsyne... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/kontroll_av_salmonella_i_torkede_produkter__2020.43326 Publisert 08.06.2021 | Sist endret 08.06.2021

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2020

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. Det var to funn over grenseverdi i ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_naeringsmidler_2020.43497 Publisert 17.06.2021 | Sist endret 31.10.2022

Vurdering av cyanobakterier og cyanotoksiner i drikkevann

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) samlet kunnskap om cyanobakterier i norske drikkevannskilder. Rapporten peker på tilførsel av næringssalter som en hovedutfordring, og gir gode råd til vannv... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/beredskap_for_drikkevann/vurdering_av_cyanobakterier_og_cyanotoksiner_i_drikkevann.43597 Publisert 24.06.2021 | Sist endret 24.06.2021

Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter 2021

Havforskningsinstituttet (HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter. Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i ko... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44359 Publisert 23.09.2021 | Sist endret 05.01.2023

Sykdomsfremkallende Yersinia enterocolitica i svinekjøttprodukter - 2019

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet analysert til sammen 152 prøver av kvernet svinekjøtt og svinekjøttdeig for Yersinia enterocolitica, en bakterie der noen varianter er i stand til å forårsake sykdom hos menneske... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/sykdomsfremkallende__yersinia_enterocolitica_i_svinekjottprodukter__2019.42887 Publisert 29.04.2021 | Sist endret 22.02.2022

Veterinær grensekontroll sjømat 2020

I 2020 ble 91 stikkprøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, bakterier, antibiotikaresistens og matsminke i overvåkingsprogrammet Veterinær grensekontroll sjømat. Mesteparten av sjømaten som ble importer... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/veterinaer_grensekontroll_sjomat_2020.43990 Publisert 11.08.2021 | Sist endret 11.08.2021

Berikning av mat - oppdatering av modell

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert hvilke mengder vitaminer og mineraler som kan tilsettes mat og drikke uten at dette har negative helsemessige konsekvenser. Hva undersøkte VKM? Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) h... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/berikning_av_mat__oppdatering_av_modell.43500 Publisert 17.06.2021 | Sist endret 17.06.2021

Merkesjekken 2020 - Barnemat

Mattilsynet har vurdert merking av 13 produkter til barn, som blant annet tørket frukt og snacks. Dette er vanlig mat som markedsføres mot barn. Sammensetning og merking av denne type produkter er ikke regulert i barnematforskrift... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2020__barnemat.42584 Publisert 25.03.2021 | Sist endret 25.03.2021

Tilsyn med listeriatiltak i lakseslakteri 2021

Mattilsynet gjennomførte i 2021 ein tilsynskampanje der verksemder og fartøy som slaktar laksefisk vart kontrollert for tiltak og rutinar for å førebygge at fisken blir forureina med listeriabakterien. Kva er undersøkt? 63 verks... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/tilsyn_med_listeriatiltak_i_lakseslakteri_2021.45036 Publisert 30.11.2021 | Sist endret 30.11.2021

Overvakingsprogram 2021: Listeria i lakseslakteri og på laksefisk

Mattilsynet har tatt listeriaprøvar frå 60 slakteri som Havforskningsinstituttet har analysert. Resultata viser at Listeria er til stades i både produksjonsmiljø og på fisk i enkelte lakseslakteri. Overvåkingsprogram er et tiltak ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/overvakingsprogram_2021_listeria_i_lakseslakteri_og_paa_laksefisk.45033 Publisert 30.11.2021 | Sist endret 30.11.2021