Til hovedinnhold
Advarsel

Unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer

Publisert

Hvis fisk og skalldyr fra forurensede områder har for høyt innhold av miljøgifter, gir Mattilsynet advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat fra disse områdene.

Advarslene fra Mattilsynet gjelder deg som fisker og fangster til eget bruk. Det er du som har ansvaret for at den fisken du fisker er trygg. Som en hjelp gir Mattilsynet advarsler når det er funnet miljøgifter i fisk og annen sjømat i forurensede områder.

Fisk og sjømat du kjøper i butikk eller spiser på restaurant skal være trygg og overholde alle grenseverdier. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen, men ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning. Det ikke kritisk om du har spist mat det advares mot noen ganger.

Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning

Mattilsynet advarer om å begrense, eller ikke spise visse typer sjømat fra disse områdene. Under hvert sted finner du mer detaljert informasjon om området det gjelder og hvilke type fisk og sjømat det advares mot å spise.

Advarslene er basert på til dels eldre, og i noen tilfeller begrenset, datagrunnlag. Mattilsynet jobber derfor med å oppdatere siden til mer generelle råd til deg som fisker til eget bruk og driver annen selvfangst av sjømat.

Liste over forurensede havner og fjorder

Bergen

 • Forurensning: Dioksiner/ PCB / kvikksølv
 • Sist vurdert: 2010

Advarsel

 • Ikke spis fisk og sjømat fanget i området rundt Håkonsvern innenfor linjen Bogøya – Knappen.
 • Ikke spis brunmat i krabbe fanget i området avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord.
 • Ikke spis dypvannsfisk som brosme og lange fisket i Byfjorden, avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord. 
 • Gravide og ammende bør ikke spise torsk fisket i området rundt Håkonsvern, i Grimstadfjorden og Nordåsvannet, avgrenset i vest av en linje ytterst i Grimstadfjorden mellom Grimstadneset og Hillern.
 • Gravide og ammende bør heller ikke spise torsk fisket i byfjorden, avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Straumsnes (Askøy) og Tertnes i nord.

Brønnøysund

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2003

Advarsel

Ikke spis blåskjell fra disse områdene: Fra Vikran i en rett linje vestover til rett nord av Lyngøytaren. Fra Lyngøytaren i sydvestlig retning til ca. 150 meter vest av nordre Salhusrognan (ca. 400 meter øst av Prestøyran stake). Fra Salhusrognan i mer sydlig retning langsmed østsiden av Hestøya og videre sydover til nordspissen av Stokkholmen. Fra Stokkholmen i rett linje til sydspissen av Klubbøya.

Drammen

 • Forurensning: Tinn
 • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Drammensfjord:
Ikke spis filet (muskelkjøtt) av skrubbe Drammensfjord på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

Indre Drammensfjorden:
Ikke å spise filet (muskelkjøtt) av ørret som er fisket i indre Drammensfjord, det vil si innenfor Svelvikstrømmen, på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

Farsund

 • Forurensning: PCB, PAH
 • Sist vurdert: 2000

Advarsel

Ikke spis skjell fra Framvaren, Åptafjorden, Lyngdalsfjorden, Lundevågen og Byfjorden. Området avgrenses i sydøst av en linje mellom odden øst for Skjoldnes og odden sydvest for Havik i Spind.

Grenlandsfjordene

 • Forurensning: Klorerte organiske forbindelser, særlig dioksiner.
 • Sist vurdert: 2013

Advarsel

Ikke spis fisk og skalldyr fra Frierfjorden og Voldsfjorden ut til Brevikbroen. Spis heller ikke sjøørret fisket i Skiensvassdraget, Herrevassdraget og andre mindre vassdrag som munner ut i disse eller i Frierfjorden. Ikke spis reker fangstet i Eidangerfjorden. Spis heller ikke krabbe fangstet mellom Brevikbroen (inkludert Eidangerfjorden) og en ytre avgrensning gitt av en rett linje fra Mølen (nord for Nevlunghavn), til Såsteins søndre odde, og videre via Mejulen, Kråka og Kårsholmen til fastlandet.

Harstad

 • Forurensning: PCB, tungmetaller, kvikksølv.
 • Sist vurdert: 2010

Advarsel

Gravide og ammende bør ikke spise filet fra torsk fanget i Harstad havn innenfor linjen mellom Trondenes kirke og tankanlegget på Gangsås. På grunn av høyt innhold av kadmium og bly må nyren fjernes fra O-skjell fordi kadmium og bly i O-skjell i hovedsak er avgrenset til nyre. Fra kamskjell og lignende skjell (f.eks. haneskjell) kan muskel og gonade spises. De aktuelle forurensede stoffene fins i hovedsak knyttet til innmaten.

Hommelvik

 • Forurensning: PAH.
 • Sist vurdert: 2014.

Advarsel

Ikke spis skjell fanget innerst i Hommelvika.

Honningsvåg

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2000

Advarsel

Ikke spis skjell fanget i Honningsvåg havn.

Høyangsfjord

 • Forurensning: Kadmium og bly
 • Sist vurdert: 2008

Advarsel

Ikke spis skjell og brun krabbeinnmat fra innerst i Høyangsfjorden og ut til en rett linje fra Austreimsneset til Fureneset.

Karmsund

 • Forurensning: PAH, PCB.
 • Sist vurdert: 2005

Advarsel

Ikke spis skjell og krabber fanget i hele Karmsundet, avgrenset i nord av en linje mellom Storøy og Tonjer fyr og i sør av en linje mellom Nordstokke og Krokaneset.

Kragerø

 • Forurensning: PAH, dioksiner;  Kvikksølv
 • Sist vurdert: 2002; 2012

Advarsel

Ikke spis skjell plukket i Kragerø havn innenfor Nepa-Furuholmen-Øya-Midfjordskjær-Malmhella.

Gravide og ammende advares mot å spise torskefilet fangstet innenfor en linje fra Buktene via Store Skrue til Jomfruland og videre via Vestre Rauane og inn til fastlandet på grunn av forhøyede verdier av kvikksølv.

Kristiansand S

 • Forurensning: Dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB6 og i noen grad bly og PAH.
 • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Ikke spis blåskjell fra området innenfor yttersiden av Odderøya - Dybdingen - Bragdøya og Andøya. Ikke spis brunmat fra taskekrabber fra Kristiansandsfjorden.

Mjøsa og Hurdalssjøen

 • Forurensing: Dioksin og PCB

Advarsel

Ikke spis lever fra lake (torskefisk som lever i ferskvann) fisket i Furnesfjorden, Mjøsa og i Hurdalssjøen.

Narvik

 • Forurensning: PCB
 • Sist vurdert: 2005

Advarsel

Ikke spis skjell plukket i Beisfjorden og Narvik havn innenfor en grense trukket mellom småbåthavna på Ankenes og Framnesodden.

Indre Oslofjord

 • Forurensning: Kvikksølv (Hg) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
 • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Indre Oslofjord: Gravide og ammende, samt små barn under 5 år bør ikke spise filet av torsk fisket i Indre Oslofjord (dvs innenfor Drøbak) siden torsken kan inneholde kvikksølv over anbefalt nivå. Mattilsynet advarer også mot å spise blåskjell fra Oslos indre havneområde på grunn av forhøyede verdier av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Ramsund

 • Forurensning: PCB
 • Sist vurdert: 2000

Advarsel

Ikke spis fisk og sjømat fanget i Ramsund avgrenset i nord av en linje mellom Sandnes og Selnes og i sør av en linje mellom Vargeneset og Seljevika.

Ranfjorden

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2005

Advarsel

Ikke spis skjell plukket innenfor Alterneset til Bjørnbærvika.

Salten/Lofoten

 • Forurensning: Kadmium, men ingen punktkilde er identifisert
 • Sist vurdert: 2013

Advarsel

Ikke spis taskekrabbe fangstet fra Saltfjorden i sør og nordover.

Sandefjord

 • Forurensning: Kadmium
 • Sist vurdert: 2012

Advarsel

Ikke spis krabbeinnmat fra krabber fangstet innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet i Sandefjordsfjorden på grunn av høye verdier av kadmium.

Sandnes

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2001

Advarsel

Ikke spis skjell fra indre deler av Gandsfjorden, sør for en linje trukket mellom Lurahammaren og nordsiden av småbåthavnen i Sandvika.

Sandnessjøen

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2003

Advarsel

Ikke spis blåskjell plukket i havneområdene fra oljebasen på Holmen til og med Sandnesvågen.

Saudafjorden

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2007

Advarsel

Ikke spis blåskjell plukket innerst i Saudafjorden og ut til en rett linje mellom Molla i øst og Storskjær i vest.

Sognefjorden

 • Forurensing: Kvikksølv
 • Sist vurdert: 2017

Advarsel

Ikke spis brosme fisket innenfor en linje fra Nordeide (vest for Høyangsfjorden) i nord, og rett sør for neset øst for Bjordal pga. kvikksølv. Ikke spis skjell plukket i Årdalsfjorden innenfor en linje mellom Bermål og Asalneset.

Stavanger

 • Forurensning: PCB, PAH
 • Sist vurdert: 2015

Advarsel

Gravide, ammende og små barn (˂ 5 år) advares mot å spise filet av torsk som er fisket i Stavanger havne- og nærområde. Nærområdet sees på som i utstrekning øyene (Roaldsøy, Vassøy, Langøy, Hundvåg og Buøy) og området mellom øyene og havnen, samt havnen. 

Ikke spis blåskjell fra området innenfor Jadarholm, Steinsøyholmen og Hundvåg. Mattilsynet advarer også alle mot å spise blåskjell fra området Vågen i indre havn (selvfangst).

Sørfjorden / Hardangerfjorden

 • Forurensning: Kadmium, bly, kvikksølv dioksiner og PCB.
 • Sist vurdert: 2013

Advarsel

 • Ikke spis brosme og blålange fisket innenfor en linje mellom Flornes (Tysnes) og Breidvika / Bleikneset (Husnes) i Hardangerfjorden / Sørfjorden.
 • Spis heller ikke lange fisket innenfor en linje mellom Tørvikbygd og Jondal i Hardangerfjorden / Sørfjorden.
 • Ikke spis skjell plukket fra Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes i Sørfjorden.
 • Gravide og ammende bør ikke spise krabber, hummer eller stasjonær fisk fanget i Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes.

Sør-Varanger

 • Forurensing: Dioksin
 • Sist vurdert: 2004

Advarsel

Ikke spis fisk fra vannene Førstevatn, Langdammen og Prestevatn. I Andrevatn er dioksinnivåene lavere, men fortsatt noe forurenset. Det er likevel trygt å spise fisk fra dette vannet av og til.

Tromsø

 • Forurensning: PAH
 • Sist vurdert: 2009

Advarsel

Ikke spis skjell plukket mellom Tromsøya og fastlandssiden (Tromsøysundet) i området begrenset i sør av en rett linje mellom Sørsjeteen og Pyramiden handlesenter, Hungeren. Området er begrenset i nord av en rett linje mellom Småbåthavna, Skattøra og Skjelnan Tankanlegg, Skjelnan.

Ikke spis skjell plukket rundt vrakdelene av det tyske slagskipet Tirpitz. Skipet er ligger delvis nedsenket sør-sør/øst for Håkøya, vest for Tromsø.

Tyrifjorden

 • Forurensing: PFAS
 • Sist vurdert: 2020

Advarsel

 • Ikke spis fisk fra Tyrifjorden og fra Randselva (ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul) videre til Storelva og Tyrifjorden. Årsaken er at fisk inneholder nivåer av fluorholdige stoffer (PFAS) som kan øke risikoen for negative effekter på immunsystemet.

Ålesund - Åsefjorden/Ellingsøyfjorden

Åsefjorden

 • Forurensning: Den bromerte flammehemmeren HBCDD
 • Sist vurdert: 2006

Midlertidig advarsel

Ikke spis blåskjell, berggylte og krabber fra Åsefjorden ut til en grense trukket mellom Åse og Humla

Ellingsøyfjorden

 • Forurensning: Kvikksølv
 • Sist vurdert: 2007

Advarsel

Gravide og ammende bør ikke jevnlig spise torsk som er fisket i området Ellingsøyfjorden fra Hoffland/Flatholmen i vest til Dyrøya i øst.

Årdalsfjorden

 • Forurensning: PAH, bly, kadmium og kvikksølv.
 • Sist vurdert: 2017

Advarsel

Ikke spis skjell plukket i Årdalsfjorden innenfor en linje mellom Bermål og Asalneset. Ikke spis brosme fisket i Årdalsfjorden pga. kvikksølv.