Nytt regelverk for materialgjenvunnet plast

Ny EU forordning om gjenvunnede plastmaterialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med matvarer trådte i kraft 10. oktober 2022.

Publisert

Materialgjenvunnet (resirkulert) plast i kontakt med mat har vært regulert siden 2008, men det har skjedd mye siden da, og det var behov for et regelverk som i større grad er tilpasset dagens situasjon. 20. september 2022 vedtok derfor EU-kommisjonen forordning (EU) 2022/1616 om gjenvunnede plastmaterialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med matvarer. Forordningen opphever forordning (EF) nr. 282/2008 og den trådte i kraft 10. oktober 2022.

Den nye forordningen gir et felles regelverk hele EU/EØS for å sikre at materialgjenvunnet plast beregnet på å komme i kontakt med mat er trygt. I henhold til den nye forordningen må virksomhetene registrere sine materialgjenvinningsinstallasjoner og materialgjenvinningsordninger hos EU og varsle den relevante kompetente myndigheten i det landet den respektive enheten (materialgjenvinningsvirksomheten) befinner seg. I Norge er det Mattilsynet.

Forordningen er ennå ikke implementert i norsk regelverk

Tidspunktet for dette vil avhenge når regelverket behandles i EØS-komiteen. Vi oppfordrer likevel bransjen til å gjøre seg kjent med kravene i regelverket.

I forbindelse med den nye forordningen vil det bli publisert en offentlig tilgjengelig EU-liste over nye teknologier, materialgjenvinningsvirksomheter, materialgjenvinningsprosesser, materialgjenvinningssordninger (recycling schemes) og dekontamineringsinstallasjoner. Det er også flere viktige datoer som man må forholde seg til. Det er informasjon om de ulike datoene på EU-kommisjonens side: Plastic Recycling (europa.eu)

Hva omfattes av forordningen/forordningens virkeområde?

All materialgjenvunnet plast og materialgjenvinningsteknologi omfattes av den nye forordningen. Dette inkluderer mekanisk materialgjenvinning, bruk av materialgjenvunnet plast bak en funksjonell barriere, enkelte typer kjemisk materialgjenvinning og materialgjenvinning fra en lukket og kontrollert produktsløyfe. Den nye forordningen utelukker imidlertid fra virkeområdet bruken av plastavfall for å bryte det ned til stoffene som brukes til å produsere plast. Dette er stoffene som er på EUs liste over godkjente stoffer (artikkel 5 i plastforordningen (EU) nr. 10/2011). Hvis disse stoffene produseres ved kjemisk materialgjenvinning, så må de brukes i henhold til plastforordningen og må ikke inneholde forurensende stoffer som kommer fra avfallsmaterialer.

Krav til registrering

I henhold til den nye forordningen skal materialgjenvinningsvirksomhetene registrere installasjoner og -ordninger (recycling schemes) hos EU-Kommisjonen. Informasjon om prosedyre og maler for registrering er tilgjengelig på EU-Kommisjonens nettside, Resources for plastic recyclers (europa.eu). Vær oppmerksom på at den nye forordningen også krever at materialgjenvinningsvirksomheter (under forordningens virkeområde), skal varsle den relevante kompetente myndigheten i territoriet der den respektive enheten (installasjon, virksomhet) befinner seg.

Kontaktinformasjon i Mattilsynet

Spesifikke krav i det nye regelverket

Den nye forordningen fastsetter regler for produksjon av materialgjenvunnet plast som skal brukes til i kontakt med mat.

Materialgjenvinningsprosesser

Materialgjenvinningsprosessene skal autoriseres basert på en uavhengig evaluering av EFSA (European Food Safety Authority). Dette gjøres for å sikre at prosessene reduserer eventuell forurensning tilstrekkelig.

Den nye forordningen pålegger EFSA å evaluere nye materialgjenvinningprosesser fortløpende, og EU-Kommisjonen skal godkjenne de prosessene som viser seg å kunne produsere trygg materialgjenvunnet plast. Den nye forordningen fastsetter også regler for kvalitetskontroll av materialgjenvunnet plast og inkluderer prosedyrer for å evaluere egnetheten og sikkerheten til nye teknologier. Dette betyr at EFSA vil bli pålagt å vurdere hvorvidt nye materialgjenvinningsteknologier er egnet som grunnlag for gjenvinningsprosesser basert på hva slags plastinnsats (plastic input) de er beregnet på, og prinsippene de bruker for dekontaminering av denne plastinnsatsen.

Materialgjenvinningsteknologier

Fra 10. juli 2023 er det kun plast som inneholder gjenvunnede plastmaterialer som er produsert med egnet materialgjenvinningsteknologi eller varslet/innmeldt ny teknologi (notified novel technology) som kan markedsføres i EU. Ny teknologi er teknologie som ikke har vært gjenstand for en avgjørelse om egnethet i overensstemmelse med artikkel 15 eller 16 i forordningen. 
Per i dag er det to egnede materialgjenvinningsteknologi iht tabell 1, bilag I  i den nye forordningen

1.mekanisk materialgjenvunnet PET- efter konsumentledet
2. materialgjenvinning fra produkter som er i en lukket sløyfe (closed loop) og kontrollert kjede

Gjenvunnede plastmaterialer og gjenstander som kommer i kontakt med mat må oppfylle de samme kravene som «jomfruelige» plastmaterialer, dvs. nyprodusert plast i henhold til forordning (EU) nr. 10/2011.
En materialgjenvinningsteknologi anses som egnet hvis den viser seg å være i stand til å gjenvinne avfall til materialgjenvunnede plastmaterialer og gjenstander og oppfyller de generelle krav fastsatt i forordning (EF) nr. 1935/2004 og er mikrobiologisk trygg.

Utviklere av nye teknologier (novel technologies) som allerede var i bruk for å produsere materialgjenvunnede plastmaterialer og -artikler før 10. oktober 2022, må varsle Mattilsynet, som kompetent myndighet, med nødvendig informasjon og publisere en detaljert første rapport om sikkerheten til den produserte plasten før 10. april 2023. Se artikkel 31.5.

Dokumentasjon

Hver batch av materialgjenvunnet plast, plastmaterialer og -artikler må ledsages av et dokument angående deres kvalitet (se artikkel 5, 1. ledd). Materialgjenvunnet plast som er på markedet skal være ledsaget av en samsvarserklæring (artikkel 5, 2. ledd). Det er også krav om å informere om relevante instruksjoner til brukerne av slike materialer og artikler samt krav til merking (artikkel 5, 3.-6. ledd).

For materialgjenvunnet plast som allerede er markedsført og er på markedet, har næringsmiddelbedrifter lov til å bruke og markedsføre dem inntil lagrene er oppbrukt. Se artikkel 31, ledd 6.

Fra 10. oktober 2024 må kvalitetssikringssystemer som brukes til å samle inn og forhåndsbehandle plastinnsats (plastic input) være sertifisert av en tredjepart. Se artikkel 6 ledd 3.

Alle materialgjenvinningsvirksomheter må fylle ut et dokument iht artikkel 26 (CMSS eller Compliance monitoring summary sheet) for hver dekontamineringsinstallasjon. Dokumentet skal forelegges lokal avdeling i Mattilsynet der virksomheten befinner seg.

Send dokumentasjonen til postmottak@mattilsynet.no med kopi til: internpost internpost.kjemisk.mattrygghet@mattilsynet.no

Kontrollen utføres av Mattilsynet, som deretter informerer EU-Kommisjonen om at dokumentet er i samsvar med forordningens krav. Mattilsynets rapportering til EU-kommisjonen skal skje senest ett år etter startdato.


Se mal for utfylling av CMSS og utkast til veiledning på Resources for plastic recyclers (europa.eu)

Mer informasjon

Ytterligere informasjon finnes på EU sine nettsider for matvarekontaktmaterialer. EU har også laget et spørsmål og svar- dokument (Q&A) om den nye forordningen, sammen med informasjon og maler for registrering. Det er også tilgjengelige ressurser fra EFSA. Lenker til all denne informasjonen er gitt nedenfor: