Tilsynsrapport

Tilsyn med importører og produsenter av matkontaktmaterialer i plast 2015

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på importører og produsenter av matkontaktmaterialer av plast.

Publisert

Det nasjonale tilsynsprosjektet er Norges bidrag til et felles nordisk prosjekt om matkontaktmaterialer, utarbeidet med støtte fra Nordisk Ministerråd. Rapporten fra det nordiske prosjektet ble presentert høsten 2015. 

Resultatene i Norge viser at næringen må forbedre sine rutiner for å unngå at matemballasje inneholder uønskede stoffer.

Hva ble undersøkt?

Det ble utført tilsyn hos 33 virksomheter. To tredjedeler var importører av matkontaktmaterialer. både fra land innen EU/EØS og import fra tredjeland. Kina var det tredjelandet det ble importert flest matkontaktmaterialer fra.

Totalt ble 53 matkontaktmaterialer vurdert. Ca en fjerdedel var produsert i Norge og resten importert. De importerte materialene var enten produsert i EU/EØS (24) eller tredjeland (15).

Tidsrom
Høsten 2015
Hva lette vi etter?

Hovedmålet var å undersøke om det kunne dokumenteres at matkontaktmaterialene var i samsvar med regelverket.

Det ble også analysert for ftalater i noen få utvalgte matkontaktmaterialer.

Hva fant vi?

Samsvarserklæringer (dokumentasjon som viser at produktet er utført i samsvar med forskriftenes krav) kunne framlegges for tre fjerdedeler av matkontaktmaterialene. Det var i hovedsak de importerte materialene som ikke hadde samsvarserklæring (12 av 39). Bare en av 14 matkontaktmaterialer produsert i Norge manglet samsvarserklæring.

Nivået på kunnskap om regelverket var dårligst hos importørene. Det var indikasjoner på en sammenheng mellom manglende kunnskap hos virksomheten og fravær av samsvarserklæring.

Kvaliteten på informasjonen som ble gitt i samsvarserklæringene, var gjennomgående ikke tilfredsstillende. Bare 11 (28 %) av totalt 40 ble vurdert å gi god nok informasjon om matkontaktmaterialet. 

Analyser av 11 matkontaktmaterialer, viste at det ble funnet ftalater i sju materialer. Disse ble enten trukket fra markedet, eller det ble blitt gitt pålegg om at de ikke kunne brukes til visse typer næringsmidler. Prøvene som ble analysert, ble tatt ut på mistanke med bakgrunn av type plast (myk PVC-plast) og tidligere analyser utført i Danmark. Resultatene i Norge bekreftet de danske funnene.

Fil
Rapport - Nasjonalt tilsynsprosjekt om matkontaktmaterialer 2015 (PDF)